Navigačný riadok

Biele knihy

Tento zoznam obsahuje všetky biele knihy uverejnené od roku 1993 a niektoré, ktoré boli uverejnené pred týmto dátumom. Ak úplné elektornické znenie textu nie je k dispozícii, môžete sa cez odkaz dostať k zhrnutiu textu v bulletine Európskej únie.

Tlačené kópie bielych kníh, ktoré nie sú k dispozícii on-line, môžete získať u najbližšieho predajcu publikácií Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie. Pri zadávaní objednávky uveďte referenčné číslo, napr. KOM(98) 596 (pričom 98=rok a 596=číslo publikácie). Dokumenty uverejnené pred pristúpením príslušnej krajiny nemusia byť k dispozícii v jej jazyku. Ak názov nie je k dispozícii v príslušnom jazyku, uvádza sa v angličtine.

Podľa roku vydania:
2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, before 1990

2010

Na začiatok

2008

Na začiatok

2000

Na začiatok

1998

 • Spravodlivé poplatky za používanie infraštruktúry: Postupný prístup k spoločnému rámcu spoplatňovania dopravnej infraštruktúry v EÚ - Biela kniha  [288,5KB] français
  KOM(98) 466, júl 1998

Na začiatok

1995

Na začiatok

1994

 • Európska sociálna politika - výhľady do budúcnosti pre Úniu - Biela kniha English
  KOM(94) 333, júl 1994

Na začiatok

1993

 • Rast, konkurencieschopnosť, zamestnanosť: Výzvy a výhľady pre 21 storočie - Biela kniha English
  KOM(93)700, december 1993

Na začiatok

1992

 • Odstraňovanie právnych prekážok pre používanie ECU - Biela kniha Komisie Rade English
  SEK(92) 2472, december 1992

Na začiatok

Biele knihy uverejnené pred rokom 1990

 • Vnútorný trh a priemyselná spolupráca - Stanovy európskej spoločnosti - Biela kniha vnútorného trhu, bod 137 (dôvodová správa Komisie Parlamentu, Rade a sociálnym partnerom priemyslu) English
  KOM(88) 320, jún 1988
 • Vytváranie vnútorného trhu: Biela kniha Komisie Európskej Rade (Miláno, 28. - 29. júna 1985)
  KOM(85) 310, jún 1985 {Hlavný text  [2890KB]; Príloha  [1130KB] }

Na začiatok

Nenašli ste, čo hľadáte? Skúste Abecedný zoznamAÁÄBCČDĎDzEÉFGHChIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ