You are here:

Obratite se EU-u

Pitanja o EU-u

Telefon

Nazovite besplatan telefonski broj 00 800 6 7 8 9 10 11

  • iz svih dijelova EU-a
  • radnim danom od 9:00 do 18:00 prema srednjoeuropskom vremenu
  • na svim službenim jezicima EU-a

Adresa e-pošte

Odgovor ćete dobiti u roku od 3 radna dana (u prosjeku) – za složenija će pitanja možda trebati više vremena.

Web-razgovor

Zatražite pomoć u pronalasku određenih informacija na ​web-mjestima EU-a. Usluga se pruža na engleskom, njemačkom ili francuskom jeziku (radnim danom od 9:00 do 18:00 prema srednjoeuropskom vremenu). 

Lokalne informacijske usluge

Pronađite najbliži centar Europe Direct za informacije ili za posjet lokalnom događanju. Možete pozvati i profesionalne govornike EU-a za održavanje prezentacija, radionica ili rasprava.

Institucije, tijela i agencije – podaci za kontakt i posjete

Institucije, tijela i agencije

Adrese, podaci za kontakt i informacije za posjete za sve središnje urede EU-a

Predstavništva unutar EU-a

Djeluju u svakoj državi članici. Povezuju nacionalnu politiku i javnost s Europskom komisijom. Promiču politike Komisije i obavješćuju Komisiju o trenutačnim zbivanjima u državi domaćinu.

Delegacije EU-a izvan EU-a

Predstavljaju, objašnjavaju i provode one vanjske politike EU-a koje utječu na državu domaćina. Ukupno 139 ureda kojima upravlja Europska služba za vanjsko djelovanje. 

Informacijski uredi Europskog parlamenta

Za pitanja javnosti i medija o Europskom parlamentu i politikama EU-a. Pružaju obrazovne resurse i organiziraju prezentacije i rasprave o europskim temama u svakoj državi članici EU-a.

Kontakti za novinare u institucijama i tijelima EU-a

Za novinare i medijske stručnjake.

Obratite se ​web-timu

Nešto nije u redu s ​web-mjestom EUROPA.EU? Navedite što ste radili i kakve ste poteškoće imali.