Navigation path

Tvoje pravice EU

Državljanstvo EU ni prazen pojem, temveč konkreten status, s katerim so povezane številne pravice.

Pravice državljanov EU

EU si prizadeva, da bi državljani EU poznali svoje državljanske pravice in jih polno uveljavljali v vsakdanjem življenju. Poročilo o državljanstvu EU je del tega prizadevanja.  Pravice državljanov EU so navedene v drugem delu Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zapisane so tudi v naslovu V Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Pravica do prostega gibanja in prebivanja v EU in nediskriminacije na podlagi državljanstva

Državljani EU imajo pravico do prostega gibanja in prebivanja v EU, vendar veljajo nekateri pogoji. Pri vstopu v drugo državo EU morajo pokazati osebni dokument, v drugi državi EU lahko prebivajo dlje od treh mesecev, samo če tam delajo, študirajo itd.

Volilna pravica in pravica do kandidiranja na volitvah

Kadar državljan Unije prebiva v drugi državi članici, ima pravico, da se udeleži ali kandidira na občinskih volitvah in volitvah v Evropski parlament v tej državi pod enakimi pogoji kakor državljani te države.

Pravica do peticije

Državljani EU imajo pravico, da s peticijo opozorijo Evropski parlament na nekatera vprašanja ali pritožbe. Gre lahko bodisi za zasebno pobudo ali pritožbo bodisi za javni interes. Edini pogoj je, da vprašanje sodi v obseg dejavnosti EU in državljana neposredno zadeva.

Pravica do pritožbe pri evropskem varuhu človekovih pravic

Nad nepravilnim ravnanjem institucije ali organa EU se lahko državljani pritožijo pri evropskem varuhu človekovih pravic.
Državljani se lahko na institucije in svetovalna telesa EU obrnejo tudi neposredno, pri čemer imajo pravico do odgovora v kateremkoli od 23 uradnih jezikov EU.

Pravica do konzularne zaščite državljanov EU, katerih država na ozemlju tretje države nima svojega predstavništva

Če državljan EU potrebuje pomoč v državi zunaj EU, ima pravico do konzularne zaščite na diplomatsko-konzularnem predstavništvu katere koli druge države članice EU pod enakimi pogoji kakor državljani te države. Pomagali mu bodo lahko v primeru smrti, nesreče in bolezni, aretacije oziroma priprtja, hudega kriminalnega dejanja in pri vrnitvi v domovino.

Pravica državljanov, da pozovejo Komisijo, naj predlaga novo zakonodajo

Evropska državljanska pobuda omogoča državljanom, da Evropsko komisijo pozovejo, naj sprejme nov pravni akt. Pobudo mora podpisati vsaj milijon državljanov iz vsaj četrtine držav EU.

Temeljne pravice

EU temelji na vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin.

Druge čezmejne pravice

Socialna varnost

Tudi če delate v več državah EU, plačujete prispevke za socialno varnost samo v eni. Socialna nadomestila vam bo praviloma izplačevala izključno ta država.

Zdravstveno varstvo v tujini
V skladu s predpisi EU lahko odidete na zdravljenje v drugo evropsko državo, pri čemer ste lahko upravičeni do povrnitve stroškov pri domačem zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Študij v tujini

Kot državljan EU imate pravico, da študirate v kateri koli državi EU pod enakimi pogoji kot državljani te države.

Spletno nakupovanje

Pri spletnih nakupih v Evropi vas varuje zakonodaja EU.

Pravice potnikov

Če ste v mednarodnem železniškem ali letalskem prometu s prevoznikom iz EU pri potovanju iz države zunaj EU v državo EU ali obratno naleteli na težave, ste lahko upravičeni do povračila stroškov ali celo odškodnine.

Cenejši klici v mobilnih omrežjih

Klice z mobilnega telefona v drugi državi EU sme vaš operater zaračunati po obstoječi tarifi.

Zanesljiva, varna in cenovno dostopna energija

Po zaslugi Evropske unije so potrošniki zdaj bolje zaščiteni in lahko izberejo najugodnejšega dobavitelja zemeljskega plina in električne energije.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Splošna vprašanja naslovite

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Evropske volitve