Navigation path

Podmienky

Pozorne si prečítajte podmienky použitia, keďže obsahujú dôležité informácie o vašich právach a povinnostiach. Podmienky použitia sa môžu z času na čas meniť, preto by ste si ich mali pravidelne skontrolovať.

Webovú lokalitu Európsky rok občanov 2013 vlastní a spravuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre komunikáciu.

Úvod

S cieľom udržať priateľskú a príjemnú atmosféru na portáli sme zaviedli niektoré základné pravidlá správania, ktoré môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho oznámenia. Od všetkých návštevníkov, ktorí prispievajú a používajú túto lokalitu a ponúkané nástroje, sa očakáva, že si prečítajú a súhlasia s týmito pravidlami a zásadami a budú ich dodržiavať. Nájdite si preto čas na oboznámenie sa s nimi.

DÔLEŽITÉ:Správne používanie vizuálnych prvkov (uvedených v časti Propagačné materiály)

Použitím sloganu, loga a iných vizuálnych prvkov Európskeho roka občanov 2013 súhlasíte, že ich spojíte iba s cieľmi, ktoré sú v súlade so zásadami a verejným účelom Európskeho roka občanov, ako aj s existujúcimi predpismi týkajúcimi sa autorských práv.

Prečítajte si podrobné právne upozornenie Európskej komisie.

Pri označení a prezentácii vašich podujatí a aktivít súvisiacich s Európskym rokom občanov 2013 môžete v rámci propagačných materiálov využiť oficiálne predlohy kampane a upraviť ich podľa svojich potrieb.

Nevhodný obsah

V tejto časti uvádzame príklady nevhodného obsahu. Uvedenie takéhoto obsahu môže viesť k pozastaveniu účtu alebo k zákazu, prípadne odstráneniu urážlivého obsahu:

 • Príspevky alebo obrázky hanlivej, vulgárnej, nenávistnej, urážlivej, obscénnej, profánnej alebo výhražnej povahy. Zahŕňa to všetky správy alebo materiály etnicky, rasovo, nábožensky alebo sexuálne urážlivé, hanlivé alebo ponižujúce.
 • Príspevky alebo obrázky, ktoré porušujú akékoľvek právne predpisy alebo iné nariadenia.
 • Explicitná propagácia výrobkov alebo služieb bez nášho predchádzajúceho súhlasu alebo primeraného kontextu.
 • Registrácia výhradne na účely propagácie/podpory pre vlastný prospech.
 • Diskusia o nezákonných činnostiach, ako napríklad softvérové a filmové pirátstvo a iné porušenie práv duševného vlastníctva.
 • Uverejnenie osobných kontaktných údajov vás alebo iných osôb (napr. telefónne čísla, adresy atď.) na ktorýchkoľvek verejne viditeľných fórach.
 • Ďalší obsah, ktorý sa nám ukáže ako nevhodný.
 • Odkazy na uvedený obsah.

Očakávané správanie členov a návrhy na lepšie uvádzanie príspevkov

 • Všetky príspevky uvádzajte v rámci primeraných oblastí záujmu.
 • Používajte krátke a stručné názvy pri uvádzaní príspevkov.
 • Snažte sa komunikovať čo najzrozumiteľnejšie.
 • Nevyjadrujte sa vulgárne alebo urážlivo.
 • Obsah každého príspevku vyjadruje výlučne názory jeho autora a webová lokalita Európskeho roka občanov 2013 nezodpovedá za žiadne správy.
 • K ostatným členom Európskeho roka občanov 2013 sa vždy správajte s rešpektom a zdvorilo, dokonca aj v prípade nesúhlasu s ich názormi.

Aj keď tieto pravidlá zahŕňajú väčšinu bežných situácií, nemôžu predpokladať všetko. Vyhradzujeme si preto právo prijať akékoľvek opatrenia, ktoré považujeme za primerané na zabezpečenie ochrany webovej lokality Európskeho roka občanov 2013 pred jej narušením alebo zneužívaním akýmkoľvek spôsobom.

Nahlásenie porušenia pravidiel

Ak si myslíte, že iný člen webovej lokality Európskeho roka občanov 2013 porušil zásady portálu a pravidlá správania, oznámte to zamestnancom portálu prostredníctvom našich kontaktov.

Disciplinárne opatrenia

Vyhradzujeme si právo monitorovať príspevky na webovej lokalite a vymazať akékoľvek príspevky, ktoré nedodržiavajú tieto pravidlá a štandardné podmienky použitia. Zahŕňa to aj príspevky, ktoré narúšajú alebo zasahujú do našich technických činností.

Vyhradzujeme si právo bez predchádzajúceho oznámenia ukončiť alebo zakázať, dočasne alebo trvalo, ktorékoľvek príspevky v prípade, že to považujeme za nevyhnutné.

Ak sa domnievate, že sme sa voči vám zachovali nespravodlivo, môžete sa obrátiť priamo na nás. Vo vašej námietke nezabudnite uviesť e-mailovú adresu, ktorú ste použili na uvedenie príspevku. Informácie o pozastavení účtov členov portálu nezverejňujeme.

Poznámka o autorských právach: popisné obrázky použité na tejto webovej lokalite (okrem tých, ktoré posielajú užívatelia) sú chránené autorskými právami © Európska komisia alebo © dreamstime.

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

V prípade všeobecných otázok

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Európske voľby