Navigation path

Partneri

V záujme úspešnej organizácie európskeho roka Komisia spolupracuje s množstvom strategických partnerov. Jej cieľom je osloviť občanov zo všetkých oblastí života na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Okrem podpory vlastných zložiek a zastúpení v členských štátoch EÚ sa Komisia spolieha na silnú podporu ostatných inštitúcií EÚ a externých partnerov.

Europe Direct

Kontaktné centrá služby Europe Direct

Služba Komisie, ktorá vám pomôže nájsť odpovede na vaše otázky o Európskej únii
Bezplatná linka 00 800 67 89 10 11 z celej EÚ.

Europe Direct

Informačné centrá služby Europe Direct

Takmer 500 kancelárií vo všetkých krajinách EÚ, ktoré poskytujú informácie o EÚ

Európsky parlament (a jeho informačné kancelárie v členských štátoch)

Priamo volený orgán Európskej únie. Jeho 754 členov volia občania v jednotlivých členských krajinách EÚ každých päť rokov.

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Reprezentuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny. Poradné zhromaždenie vydáva stanoviská určené väčším inštitúciám – najmä Rade, Komisii a Európskemu parlamentu.

Výbor regiónov

Orgán EÚ zhromažďujúci regionálnych a miestnych zástupcov. Jeho úlohou je zahrnúť regionálne a miestne orgány do európskeho rozhodovacieho procesu.

eyca

Aliancia pre Európsky rok občanov (EYCA)

Aliancia predstaviteľov občianskej spoločnosti združuje 60 organizácií a „platforiem na európskej úrovni“.

Rada Európy

Jej úlohou je chrániť základné hodnoty: ľudské práva, demokraciu a zásady právneho štátu. Medzi jej členov patria takmer všetky európske krajiny.

Národné koordinačné orgány (NCB) - 2013

Niektoré krajiny vymenovali národného koordinátora, ktorý organizuje vnútroštátne aktivity, pomáha pri podpore miestnych a regionálnych akcií a podporuje účasť všetkých zainteresovaných strán.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

V prípade všeobecných otázok

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Európske voľby