Navigation path

Vaša EÚ práva

Občianstvo EÚ nie je len pojem, ale konkrétny status, ktorému prislúchajú určité práva.

Práva plynúce z občianstva EÚ

Všetci občania členských štátov by mali poznať svoje práva vyplývajú z občianstva EÚ. Len tak ich budú môcť v plnej miere využívať vo svojom osobnom a pracovnom živote. Správa o občianstve EÚ prispieva k tomuto úsiliu. Práva občanov EÚ sú uvedené v druhej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Navyše sú zakotvené aj v kapitole V Charty základných práv EÚ.

Právo na voľný pohyb osôb a zákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti

Ako občan EÚ sa môžete voľne pohybovať a žiť v ktorejkoľvek krajine EÚ. Na toto právo sa však vzťahujú určité obmedzenia a podmienky. Pri vstupe do iného štátu EÚ vás napríklad môžu vyzvať, aby ste preukázali svoju totožnosť, alebo ak chcete ostať v inom členskom štáte dlhšie ako tri mesiace, musíte splniť určité podmienky v závislosti od toho, či pracujete, študujete atď.

Právo voliť a byť volený vo voľbách

Ak žijete v inej krajine EÚ, máte ako občan EÚ právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách a vo voľbách do Európskeho parlamentu za rovnakých podmienok, ako občania danej krajiny.

Petičné právo

Petičné právo vám umožňuje, aby ste sa so svojimi otázkami alebo sťažnosťami obrátili na Európsky parlament. Parlament môžete napríklad požiadať o stanovisko k vášmu problému alebo k otázke verejného záujmu. Predmetom vašej žiadosti musí byť záležitosť, ktorá sa vás priamo týka a spadá do kompetencie Únie.

Právo podať sťažnosť Ombudsmanovi

So sťažnosťami týkajúcimi sa nesprávneho úradného postupu zo strany inštitúcií alebo orgánov EÚ sa obráťte na ombudsmana.
Môžete taktiež priamo kontaktovať inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru v ktoromkoľvek z 23 úradných jazykov Únie, pričom máte právo na odpoveď v tom istom jazyku.

Právo na konzulárnu ochranu pre občanov EÚ bez zastupiteľského úradu ich krajiny

Ak sa nachádzate v krajine, ktorá nie je členom EÚ, a váš domovský štát nemá v tejto krajine zastupiteľský úrad, máte ako občan Únie právo na konzulárnu ochranu od veľvyslanectva alebo konzulátu ktorejkoľvek inej krajiny EÚ za tých istých podmienok, ako štátni príslušníci daného štátu. Pomoc sa poskytuje napríklad v prípade nehody, ochorenia alebo úmrtia, zatknutia alebo zadržania, násilného trestného činu alebo repatriácie.

Právo požiadať Komisiu, aby predložila návrh nového právneho predpisu

Európska iniciatíva občanov umožňuje občanom Únie vyzvať Európsku komisiu, aby predložila návrh právneho aktu v oblastiach, v ktorých má právo legislatívnej iniciatívy. Petíciu musí podpísaťIniciatívu musí podporiť minimálne 1 milión občanov z aspoň jednej štvrtiny členských štátov Únie.

Základné práva

EÚ je založená na princípoch ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám.

Ďalšie cezhraničné práva

Prístup k sociálnemu zabezpečeniu

Ak ste sa presťahovali do iného členského štátu EÚ, budete príspevky do systému sociálneho zabezpečenia odvádzať vždy len v jednej krajine, a to aj v prípade, že pracujete vo viacerých štátoch. Vo všeobecnosti platí, že dávky sociálneho zabezpečenia vám bude poskytovať len táto krajina.

Zdravotná starostlivosť v zahraničí

Podľa právnych predpisov EÚ môžete vyhľadať lekárske ošetrenie v inej krajine EÚ a máte nárok na preplatenie nákladov na liečbu vašou vnútroštátnou zdravotnou poisťovňou.

Štúdium v zahraničí

Ako občan EÚ máte právo študovať v ktorejkoľvek krajine EÚ za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci danej krajiny.

Nakupovanie na internete

Pri nakupovaní na internete v Európe ste chránení právnymi predpismi EÚ.

Práva cestujúcich

V prípade problémov pri medzinárodnej železničnej doprave alebo letoch z EÚ alebo do EÚ prevádzkovaných prepravcom nielen z EÚ môžete mať nárok na vrátenie peňazí, prípadne aj na náhradu.

Lacnejšie telefonovanie z mobilného telefónu

Pri používaní mobilu v iných krajinách EÚ je stanovená maximálna suma, ktorú vám operátor môže účtovať.

Bezpečné, spoľahlivé a cenovo dostupné dodávky energie

Ako spotrebitelia ste vďaka EÚ lepšie chránení a máte právo si vybrať tú ponuku na dodávku plynu a elektrickej energie, ktorá najviac vyhovuje vašim potrebám a možnostiam.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

V prípade všeobecných otázok

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Európske voľby