Navigation path

Ciele Európskeho roka občanov 2013

Lepšia informovanosť občanov o svojich právach vyplývajúcich z občianstva EÚ a ich širšie uplatňovanie má pozitívny dosah na hospodárstvo a spoločnosť ako celok.

Informovaní občania lepšie chápu, že dobre fungujúca Európska únia je v ich záujme, a preto sa chcú podieľať na demokratickom živote EÚ na všetkých jeho úrovniach. Toto je hlavný cieľ európskeho roka, ktorý občanom ponúka jedinečnú príležitosť, aby sa

 • dozvedeli viac o a možnostiach, ktoré im vyplývajú z občianstva EÚ, a to najmä o práve žiť a pracovať kdekoľvek v EÚ;
 • zúčastnili diskusií o prekážkach, ktoré im bránia pri uplatňovaní týchto práv, a prispeli k návrhom opatrení zameraných na ich odstránenie;
 • zúčastňovali na občianskych fórach zameraných na politiky a problémy Únie;
 • pripravili na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 a zapojili sa do demokratického života EÚ.

Cieľom Európskej komisie je, aby sa čo najviac činností realizovalo na základnej úrovni, a aby ich usporiadateľmi boli najmä občania a organizácie občianskej spoločnosti.

Komisia zodpovedá za:

 • komunikačnú kampaň, viacjazyčný internetový portál, tlačové a propagačné materiály;
 • mediálny štart/úvodné stretnutie v novembri 2012;
 • úvodnú a záverečnú konferenciu a sériu dialógov medzi Európskou komisiou a občanmi zo všetkých oblastí života;
 • podporu vnútroštátnych, regionálnych a miestnych podujatí v celej EÚ.

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

V prípade všeobecných otázok

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Európske voľby