Navigation path

Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden aandachtig. Zij bevatten belangrijke informatie over uw wettelijke rechten en verplichtingen. Ga ook regelmatig na of de algemene voorwaarden niet zijn aangepast.

De portal "Europees Jaar van de burger 2013" is eigendom van en wordt beheerd door het directoraat-generaal Communicatie van de Europese Commissie.

Inleiding

Om voor een vriendelijke en aangename sfeer op de portal te zorgen, gelden enkele eenvoudige gedragsregels, die van tijd tot tijd zonder voorafgaande aankondiging kunnen worden aangepast. Alle bezoekers die gebruikmaken van de website, moeten deze regels lezen, zich ermee akkoord verklaren en zich er natuurlijk ook aan houden. Neemt u a.u.b. even de tijd om u met de voorwaarden vertrouwd te maken.

BELANGRIJK: Correct gebruik van promotiemateriaal

U mag de slogan, het logo en ander beeldmateriaal van het Europees Jaar van de burger 2013 alleen gebruiken voor doeleinden die stroken met de uitgangspunten en doelstellingen van het Europees Jaar en met de auteursrechtelijke bepalingen.

Lees hier de uitvoerige Juridische mededeling van de Europese Commissie.

U kunt het promotiemateriaal gebruiken om uw evenementen en activiteiten in het kader van het Europees Jaar van de burgers 2013 van een logo en illustraties te voorzien. U kunt de sjablonen met het officiële campagne-ontwerp aan uw eigen behoeften aanpassen.

Niet-toegestane bijdragen

Als u ongepast materiaal post, kan uw account tijdelijk of definitief worden geblokkeerd. Het betrokken materiaal zal worden verwijderd. Onder ongepaste inhoud verstaan we:

 • Bijdragen of afbeeldingen die lasterlijk, beledigend, vulgair, haatdragend, treiterend, obsceen, grof of bedreigend zijn, of die een etnisch, raciaal, religieus of seksueel aanstootgevend, beledigend of minachtend karakter hebben
 • Bijdragen of afbeeldingen die in strijd zijn met wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen
 • Reclame voor producten of diensten zonder onze voorafgaande toestemming of buiten de passende context
 • Registratie met als enig doel om via bijdragen persoonlijk gewin te behalen
 • Bijdragen over illegale activiteiten zoals het illegaal kopiëren van software of films of andere inbreuken op de intellectuele eigendom
 • Uitwisseling van persoonlijke contactgegevens (zoals telefoonnummers, adressen e.d.) op publiek toegankelijke fora
 • Alles wat wij verder nog als ongepast beschouwen
 • Links naar materiaal dat onder een van bovenstaande categorieën valt

Regels en tips voor het posten

 • Plaats u w bijdrage in de juiste categorie
 • Wees kort en bondig
 • Druk u zo duidelijk mogelijk uit
 • Gebruik geen grove taal of krachttermen
 • U bent aansprakelijk voor uw bijdrage. De portal "Europees Jaar van de burger 2013" is niet verantwoordelijk voor bijdragen van gebruikers.
 •  Behandel alle leden van de portal "Europees Jaar van de burger 2013" altijd met respect en hoffelijkheid, ook als u met elkaar van mening verschilt.

Hoewel de regels de meest gangbare situaties dekken, zullen zij in sommige gevallen toch nog tekortschieten. Daarom behouden we ons het recht voor om alles te doen wat nodig is om te voorkomen dat de portal "Europees Jaar van de burger 2013" wordt verstoord of misbruikt.

Misbruik melden

Vindt u dat het gedrag van een medegebruiker van de portal in strijd met de regels is, meld dit dan via de contactpagina aan onze portalmedewerkers.

Disciplinaire maatregelen

We behouden ons het recht voor de portalbijdragen te lezen en te wissen als zij in strijd met deze gedragsregels en de algemene voorwaarden zijn. Dit geldt ook bijdragen die de technische werking van onze portal verstoren.

We behouden ons eveneens het recht voor om in geval van misbruik uw account zonder voorafgaande aankondiging op eigen gezag tijdelijk of definitief te blokkeren.

Mocht u zich door ons onheus behandeld voelen, dan kunt u daar bij ons bezwaar tegen maken. Als u contact met ons opneemt, dient u het e-mailadres te vermelden dat u voor het posten van uw bijdragen gebruikt. Wij gaan niet met anderen in discussie over het schorsen van geregistreerde portalgebruikers.

Auteursrechtelijke mededeling: de rechten op alle op deze website gebruikte afbeeldingen, voor zover niet door gebruikers gepost, berusten bij de ©Europese Commissie of bij ©Dreamstime.

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

Contact

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Algemene vragen?

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Europese verkiezingen