Navigation path

Savas tiesības ES

ES pilsonība ir nevis abstrakts jēdziens, bet gan konkrēts statuss, no kura izriet dažādas tiesības.

ES pilsoņu tiesības

Visiem ES pilsoņiem ir jāzina savas tiesības un jāvar tās pilnā mērā izmantot ikdienā. Ar savu ziņojumu par ES pilsonību ES tiecas šeit palīdzēt pilsoņiem. ES pilsoņu tiesības ir noteiktas Līguma par Eiropas Savienības darbību otrajā daļā. Tās ir ierakstītas arī ES Pamattiesību hartas V nodaļā.

Tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties ES un tiesības netikt diskriminētam valsts piederības dēļ

Jums kā ES pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties ES. Jāievēro daži nosacījumi. Piemēram, jums iebraucot kādā cita ES valstī, no jums var prasīt, lai uzrādāt personu apliecinošu dokumentu. Tāpat, ja dzīvojat citā ES valstī ilgāk par trim mēnešiem, atkarībā no jūsu situācijas (studijas, darbs u.tml.) jums ir jāizpilda zināmi nosacījumi.

Tiesības balsot un kandidēt vēlēšanās

Jums kā ES pilsonim, kad dzīvojat kādā citā ES valstī, ir tiesības balsot un izvirzīt savu kandidatūru šīs valsts pašvaldību un ES vēlēšanās ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem.

Tiesības iesniegt lūgumrakstu

Pateicoties tiesībām iesniegt lūgumrakstu, varat adresēt Eiropas Parlamentam sūdzību vai darīt zināmas savas raizes. Varat prasīt, lai Parlaments pievēršas personiskas problēmas vai vispārējas intereses jautājuma aplūkošanai. Lūgumraksta priekšmetam jāietilpst ES darbības jomā un jābūt ar jums tieši saistītam.

Tiesības iesniegt sūdzību ombudam

Sūdzības par kādas ES iestādes vai struktūras nepareizu darbību var adresēt ombudam.

Varat tieši sazināties ar ES iestādēm un konsultatīvajām struktūrām, kuras jums atbildēs izvēlētajā ES oficiālajā valodā (ES ir 23 oficiālās valodas).

Nepārstāvēto ES pilsoņu tiesības uz konsulāro aizsardzību

Ja jums ir vajadzīga palīdzība, kad atrodaties kādā ārpussavienības valstī, jums ir tiesības uz konsulāro aizsardzību, varat to lūgt no jebkuras citas ES dalībvalsts vēstniecības un konsulāta. Šīs iestādes jums palīdzēs ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus tās piemēro savas valsts piederīgajiem.  Palīdzība tiek sniegta tādās situācijās kā nāve, nelaimes gadījums, saslimšana, arests, aizturēšana, vardarbīgs noziegums un repatriācija.

Tiesības prasīt, lai Komisija ierosina jaunu likumdošanu

Pateicoties Eiropas pilsonu iniciatīvai, varat prasīt, lai Komisija izstrādā tiesību akta priekšlikumu. Šī Komisijai adresētā prasība ir jāparaksta vismaz vienam miljonam iedzīvotāju no vismaz ceturtdaļas ES valstu.

Pamattiesības

ES pamatā ir šādas vērtības: cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana, tostarp minoritātēm piederīgu personu tiesību ievērošana.

Citas pārrobežu tiesības

Sociālais nodrošinājums

Ja pārceļaties uz dzīvi no vienas ES valsts uz citu, sociālās apdrošināšanas iemaksas būs jāveic tikai vienā valstī, pat ja strādājat vairākās. Kā likums, sociālos pabalstus saņemsit tikai no šīs valsts.

Veselības aprūpe ārzemēs

Saskaņā ar ES tiesībām varat saņemt aprūpi citā ES valstī un par izmaksu kompensāciju gādās jūsu valsts veselības apdrošināšanas iestāde.

Studijas ārzemēs

Jums kā ES pilsonim ir tiesības studēt jebkurā ES valstī ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem.

Iepirkšanās internetā

Jūs aizsargā ES likumdošana, kad iepērkaties internetā ES.

Pasažieru tiesības

Ja jums ir problēma starptautiskā ceļojumā ar vilcienu vai lidmašīnu, kurš sākas ES vai kādā ārpussavienības valstī (ja to nodrošina ES reģistrēta sabiedrība), jums var būt tiesības uz izdevumu atlīdzību un, iespējams, arī papildu kompensāciju.

Mobilā telefonija

Kad izmantojat mobilo tālruni citā ES valstī, ir spēkā limits, kas attiecas uz tarifu, ko drīkst noteikt operators.

Droša par energoapgāde par pieņemamu cenu

Patiecoties ES, jūs kā patērētājs tagad esat labāk aizsargāts un varat izvēlēties tādu gāzes vai elektroapgādes līgumu, kurš labāk atbilst jūsu vajadzībām.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakti

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Ja jums ir vispārīgi jautājumi, sazinieties

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Eiropas Parlamenta vēlēšanas