Navigation path

Eiropas Pilsoņu gada (2013) konteksts

Eiropas Pilsoņu gada (2013) uzmanības centrā būs tiesības, kas visas ES teritorijā ir visiem ES pilsoņiem un viņiem automātiski pienākas tieši tāpēc, ka viņi ir ES pilsoņi. Visi 500 miljoni eiropiešu ik dienu gūst labumu no šīm tiesībām. Arī Eiropas ekonomika ir ieguvēja.

Šā Eiropas gada ietvaros tiks rosināts dialogs visos pārvaldes, pilsoniskās sabiedrības un uzņēmējdarbības līmeņos, lai noskaidrotu, kādu jūs — pilsoņi — vēlaties redzēt Eiropas Savienību 2020. gadā. Proti, kādām jābūt tiesībām, politikai, pārvaldei.

Kāpēc vajadzīgs Eiropas Pilsoņu gads?

ES pilsoņu tiesības ir noteiktas Līgumā par Eiropas Savienību un papildina valstu tiesību aktus. Ja iedzīvotāji šīs tiesības zina un izmanto, tas nāk par labu ne vien viņiem pašiem, bet visai ES kopumā, jo tādējādi tiek stimulēta ekonomika un vairojas iedzīvotāju atbalsts Eiropas Savienībai vispār.

Eiropas Komisijas 2010. gada ziņojumā par pilsonību secināts, ka ES pilsoņi pilnībā neizmanto savas tiesības, jo viņi tās nepārzina. It īpaši tas attiecas uz tiesībām brīvi pārvietoties un izvēlēties dzīvesvietu citās ES dalībvalstīs.

Tajā pašā gadā Eiropas Parlaments aicināja Eiropas Komisiju 2013. gadu pasludināt par Eiropas Pilsoņu gadu, lai rosinātu diskusiju par ES pilsonību un informētu ES pilsoņus par viņu tiesībām.

Politiskais konteksts

Eiropas Pilsoņu gads (2013) iekritis mums visiem ļoti svarīgā laikā:

  • gadu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014. gadā. Šis Eiropas gads papildina ES iestāžu un dalībvalstu pūliņus vērst vēlētāju uzmanību uz to, ka viņiem ir tiesības vēlēt Eiropas Parlamentu un ka vajadzētu tās izmantot;
  • pienākusi 20. gadskārta kopš ES pilsonības ieviešanas. ES pilsonību ieviesa ar Māstrihtas līgumu, kurš stājās spēkā 1993. gadā;
  • publicēs 2013. gada ziņojums par ES pilsonību. Ziņojumā pētīs, kādu iemeslu dēļ iedzīvotāji neizmanto tiesības, ko viņiem garantē ES. Ierosinās arī risinājumus, kā šos šķēršļus novērst.
  • Eiropas Pilsoņu gadā īpaši uzsvērs priekšrocības, ko ES pilsonība dod iedzīvotājiem viņu privātajā dzīvē, patērējot preces un pakalpojumus, izvēloties dzīvesvietu, studējot, strādājot un piedaloties politiskajā dzīvē.
  • Ļoti svarīgi, lai iesaistītos plašāka sabiedrība. Kā norādījis Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu savā 2012. gada uzrunā par stāvokli Eiropas Savienībā, “Vairs nav tie laiki, kad Eiropas integrācija noritēja ar iedzīvotāju netiešu piekrišanu. Eiropa nevar būt tehnokrātiska, birokrātiska vai pat diplomātiska. Tai jābūt arvien demokrātiskākai”. Tā kā ES dalībvalstīm ir ekonomiskas un finansiālas grūtības, nepieciešamība nodrošināt ES pilsoņiem pēc iespējas plašākas iespējas un stiprināt Savienības orientāciju uz iedzīvotāju vajadzībām un interesēm ir lielāka nekā jebkad agrāk. Ikviena ES pilsoņa piedalīšanās savas kopienas un sabiedrības dzīvē vietējā, reģionu, valsts un arī ES līmenī ir ļoti svarīga veselīgai demokrātijai un Eiropas Savienības nākotnei.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakti

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Ja jums ir vispārīgi jautājumi, sazinieties

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Eiropas Parlamenta vēlēšanas