Navigation path

Jūsų teisės ES

ES pilietybė – tai ne tuščia sąvoka, o konkretus statusas, su kuriuo susijusios įvairios teisės.

ES piliečių teisės

Žinokite savo, kaip Europos Sąjungos piliečio, teises ir visapusiškai jomis naudokitės kasdieniniame gyvenime. Prie siekio jums tai užtikrinti prisidedama ES pilietybės ataskaita. ES piliečių teisės išdėstytos ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo antrojoje dalyje. Be to, jos įtvirtintos ES pagrindinių teisių chartijos V antraštinėje dalyje.

Judėjimo ir apsigyvenimo ES laisvė ir teisė būti nediskriminuojamam dėl pilietybės

Kaip ES pilietis, turite teisę nevaržomai persikelti į kitą ES šalį ir joje apsigyventi. Nustatytos tam tikros sąlygos. Pavyzdžiui, prieš įvažiuojant į kitą ES šalį jūsų gali būti paprašyta parodyti asmens dokumentus, o jei norėsite joje likti ilgiau nei tris mėnesius, turėsite atitikti tam tikrus reikalavimus, kurie priklausys nuo to, ar dirbate, studijuojate ir pan.

Teisė balsuoti ir būti kandidatu rinkimuose

Gyvendami kitoje ES šalyje turite teisę, kaip ES pilietis, balsuoti ir būti kandidatu tos šalies savivaldos bei Europos Parlamento rinkimuose tokiomis pačiomis sąlygomis  kaip tos šalies piliečiai.

Peticijos teisė

Peticijos teisė – tai teisė išreikšti susirūpinimą arba pateikti skundą Europos Parlamentui. Į Parlamentą galima kreiptis asmeniniu klausimu ar dėl asmeninės skriaudos arba bendros svarbos klausimu. Klausimas turi priklausyti ES veiklos sričiai ir būti tiesiogiai svarbus peticijos teikėjui.

Teisė teikti skundą ombudsmenui

Skundus dėl ES institucijų ir įstaigų netinkamo administravimo galite teikti ombudsmenui.
Galite kreiptis ir tiesiai į ES institucijas bei patariamuosius organus ir gauti atsakymą bet kuria iš 23 oficialiųjų ES kalbų.

ES piliečių teisė į konsulinę apsaugą šalyse, kuriose nėra jų šalies atstovybių

Jei viešint ES nepriklausančioje šalyje prireikia pagalbos, jūs, kaip ES pilietis, turite teisę prašyti bet kurios ES šalies ambasados arba konsulato konsulinės apsaugos tokiomis pačiomis sąlygomis, kokiomis ji teikiama tos šalies piliečiams. Pagalba gali būti teikiama mirties, nelaimingo atsitikimo arba ligos, suėmimo arba įkalinimo, smurtinio nusikaltimo, repatriacijos ir panašiais atvejais.

Teisė prašyti, kad Komisija siūlytų naują teisės aktą

Europos piliečių iniciatyva suteikiama galimybė prašyti Europos Komisijos parengti teisės akto pasiūlymą. Peticiją turi pasirašyti bent 1 milijonas piliečių iš bent ketvirtadalio ES šalių.

Pagrindinės teisės

Europos Sąjungos vertybės – žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir žmogaus teisės, įskaitant mažumų teises.

Kitos tarpvalstybinės teisės

Socialinis draudimas

Net jei dirbate keliose ES šalyse ir dažnai keliaujate iš vienos šalies į kitą, socialinio draudimo įmokas mokate tik vienoje šalyje. Socialinės apsaugos išmokas paprastai taip pat moka tik ta šalis.

Sveikatos priežiūros paslaugos užsienyje

Pagal ES teisę galite gydytis kitoje ES šalyje ir turėti teisę į išlaidų kompensavimą. Jas kompensuotų jūsų nacionalinis sveikatos draudikas.

Studijos užsienyje

Kaip ES pilietis, turite teisę studijuoti bet kurioje ES šalyje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip tos šalies piliečiai.

Pirkimas elektroniniu būdu

Europoje elektroniniu būdu perkantys asmenys yra saugomi ES teise.

Keleivių teisės

Jei jums kyla problemų keliaujant tarptautiniais geležinkelių ar oro maršrutais: išvykstant iš ES arba atvykstant į ją iš ES nepriklausančios šalies naudojantis Europos Sąjungos vežėjo paslaugomis, galite turėti teisę susigrąžinti sumokėtus pinigus ir galbūt taip pat gauti kompensaciją.

Mažesni mobiliojo telefono skambučių tarifai

Kai naudojatės mobiliuoju telefonu kitoje ES šalyje, jūsų operatorius gali taikyti ribotas kainas.

Saugi, patikima energija už prieinamą kainą

Europos Sąjunga pasiekė, kad vartotojai būtų geriau apsaugoti ir galėtų pasirinkti jiems tinkamiausius dujų ir elektros tiekėjus.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontaktai

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Bendraisiais klausimais kreipkitės

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Europos Parlamento rinkimai