Navigation path

Partneri

Komisija surađuje s brojnim strateškim partnerima kako bi osigurala uspjeh Europske godine i kako bi pomogla da njezini ciljevi dopru do građana iz svih slojeva društva na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Komisija se oslanja na potporu svojih raznih službi i predstavništava u državama članicama, ali i na snažnu potporu ostalih institucija EU-a i vanjskih partnera.

Europe Direct

Kontaktni centri službe Europe Direct

Služba Komisije koja vam služi kao pomoć pri pronalaženju odgovora na pitanja o Europskoj uniji.
Nazovite besplatan broj 00 800 67 89 10 11 s područja svih država članica.

Europe Direct

Informacijski centri službe Europe Direct

Gotovo 500 ureda u svim državama članicama koji pružaju informacije o EU-u.

Europski parlament (i njegovi informacijski uredi u državama članicama)

Europski parlament je tijelo Europske unije izabrano izravnim izborima, a glasači država članica EU-a biraju njegovih 754 zastupnika svakih pet godina.

Europski socijalni i gospodarski odbor

Predstavlja poslodavce, radnike i druge interesne skupine EU-a. To savjetodavno tijelo upućuje mišljenja većim institucijama, ponajprije Vijeću, Komisiji i Europskom parlamentu.

Odbor regija

Odbor regija

Odbor se sastoji od predstavnika regionalnih i lokalnih tijela, koja su na taj način uključena u postupak donošenja odluka u EU-u.

eyca

Savez za Europsku godinu građana (EYCA)

Savez dionika civilnog društva koji predstavlja oko 50 organizacija civilnog društva.

Vijeće Europe

Promiče poštovanje svojih temeljnih vrijednosti: ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Sa svojih 47 država članica, obuhvaća gotovo cijelu Europu.

Nacionalna tijela za koordinaciju - 2013

Neke države imenovale su nacionalnog koordinatora radi organizacije nacionalnih aktivnosti, pomoći pri promidžbi lokalnih i regionalnih aktivnosti i uključivanja svih relevantnih dionika Europske godine.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

For general information enquiries, contact

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Europski izbori