Navigation path

Prava građana EU-a

Građanstvo EU-a nije isprazan koncept, već je riječ o stvarnom statusu iz kojeg proizlaze brojna prava.

EU želi da ste kao građani EU-a svjesni svojih prava i da ih u potpunosti uživate u svojoj svakodnevici. Izvješće o građanstvu EU-a pridonosi tom nastojanju. Prava građana EU-a utvrđena su u drugom dijelu Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Utvrđena su i u poglavlju V. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Pravo na slobodu kretanja i boravka unutar EU-a te pravo na nediskriminaciju na temelju nacionalnosti

Kao građanin EU-a imate pravo na slobodno kretanje i boravak unutar EU-a. Pritom se moraju ispuniti određeni uvjeti. Na primjer, pri ulasku u drugu zemlju EU-a možda ćete morati pokazati osobni dokument, a da biste u drugoj zemlji EU-a mogli boraviti dulje od tri mjeseca, morate ispunjavati određene uvjete ovisno o tome radite li, studirate itd.
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_en.htm

Pravo glasa i kandidiranja na izborima

Ako živite u drugoj zemlji EU-a, kao građanin EU-a imate pravo glasa i kandidiranja na lokalnim i europskim izborima koji se održavaju u toj državi pod jednakim uvjetima kao i njezini državljani.
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/worker-pensioner/elections/index_en.htm

Pravo na podnošenje predstavki

Pravo na podnošenje predstavki omogućuje vam da izrazite zabrinutost ili podnesete pritužbu Europskom parlamentu. Može biti riječ o problemu ili pritužbi osobne prirode ili o pitanju od javnog interesa. Predmet mora biti u okviru područja djelatnosti EU-a i mora vas se neposredno ticati.

Pravo na upućivanje pritužbe Europskom ombudsmanu

Pritužbe vezane uz nepravilnosti u postupanju institucija ili tijela EU-a možete uputiti Europskom ombudsmanu.
Možete se i izravno obratiti institucijama ili savjetodavnim tijelima EU-a pri čemu imate pravo dobiti odgovor na jednom od 23 službena jezika EU-a.

Pravo na konzularnu zaštitu građana EU-a čija zemlja nema predstavništvo u trećoj zemlji

Nalazite li se izvan EU-a i zatreba vam pomoć, kao građanin EU-a imate pravo na konzularnu zaštitu veleposlanstva ili konzulata bilo koje države EU-a pod jednakim uvjetima kao i državljani te države. Pomoć vam se može pružiti u okolnostima poput smrti, nesreće ili bolesti, uhićenja ili pritvora, kaznenog djela s obilježjem nasilja i repatrijacije.

Europska građanska inicijativa

Europska građanska inicijativa omogućuje vam da od Europske komisije zatražite pripremu zakonodavnog prijedloga. Peticiju mora potpisati najmanje milijun građana iz najmanje jedne četvrtine zemalja EU-a.

Temeljna prava

EU se temelji na vrijednostima ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina.
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_en.htm

Ostala prekogranična prava

Socijalno osiguranje

Pri selidbi na području EU-a doprinose za socijalno osiguranje plaćate samo u jednoj zemlji, čak i ako radite u više njih. Obično ćete i prava iz socijalnog osiguranja moći ostvarivati samo u toj državi.

Zdravstvena zaštita u inozemstvu

U skladu s propisima EU-a liječničku pomoć možete zatražiti u drugoj zemlji EU-a, a povrat troškova možete zatražiti od svog nacionalnog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Studiranje u inozemstvu

Kao državljanin EU-a imate pravo studirati u svim zemljama EU-a pod istim uvjetima kao i državljani tih zemalja.

Kupnja na internetu

Ako kupujete na internetu u Europi, zaštićeni ste zakonodavstvom EU-a.

Prava putnika

U slučaju poteškoća u međunarodnom željezničkom ili zračnom prometu, bilo da putujete iz EU-a ili dolazite u EU iz zemlje izvan EU-a koristeći se uslugama prijevoznika iz EU-a, moguće je da imate pravo na povrat novca, a možda i na naknadu štete.

Jeftiniji pozivi s mobilnog telefona

Za korištenje mobilnog telefona u drugoj zemlji EU-a mobilni operater ne smije vam zaračunati troškove veće od propisanih ograničenja.

Sigurni, pouzdani i cjenovno dostupni oblici energije

Zahvaljujući EU-u, sada ste kao potrošač zaštićeniji i možete odabrati distributera plina ili struje koji najbolje odgovara vašim potrebama.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

For general information enquiries, contact

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Europski izbori