Navigation path

Comhpháirtithe

Tá an Coimisiún ag obair i gcomhar le comhpháirtithe straitéiseacha áirithe le go n-éireoidh leis an mBliain Eorpach, agus le teagmháil a dhéanamh le saoránaigh den uile chineál sa tsochaí agus ar an leibhéal áitiúil, leibhéal réigiúnach agus leibhéal náisiúnta araon.

Chomh maith le tacaíocht a fháil ó na ranna éagsúla sa Choimisiún agus óna chuid Ionadaíochtaí sna Ballstáit, tá súil ag an gCoimisiún tacaíocht láidir a fháil ó institiúidí eile an AE agus ó chomhpháirtithe seachtracha.

Europe Direct

Ionaid Teagmhála Europe Direct

Seirbhís a chuireann an Coimisiún ar fáil le gur féidir leis an bpobal ceisteanna a chur faoin Aontas Eorpach
Saorghlao 00 800 67 89 10 11 aon áit san AE.

Europe Direct

Ionaid Teagmhála Europe Direct

Tá beagnach 500 oifig scaipthe ar fud an AE agus cuireann siad eolas ar fáil faoin AE

Parlaimint na hEorpa (agus a hOifigí Faisnéise sna Ballstáit)

Is í an Pharlaimint an comhlacht a thoghtar go díreach san Aontas Eorpach. Is iad na toghthóirí sna Ballstáit a thoghann na 754 Feisire de Pharlaimint na hEorpa uair gach cúig bliana.

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Déanann an Coiste ionadaíocht thar ceann fhostóirí, oibrithe agus ghrúpaí sainleasa eile na hEorpa. Cuireann an tionól comhairleach na tuairimí uaidh chuig na hinstitiúidí móra – go háirithe an Chomhairle, an Coimisiún agus Parlaimint na hEorpa.

Coiste na Réigiún

Is é seo an tionól ag ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla ar leibhéal AE. Bíonn údaráis réigiúnacha agus áitiúla páirteach i bpróiseas cinnteoireachta na hEorpa.

eyca

Comhaontas Bhliain Eorpach na Saoránach

Siod comhaontas de pháirtithe leasmhara sa tsochaí shibhialta a oibríonn ar son tuairim is 60 eagraíocht agus comhghuaillíocht Eorpach.

Comhairle na hEorpa

Tacaíonn sí le meas a chothú ar a luachanna bunúsacha: cearta an duine, daonlathas agus riail an dlí. Tá 47 tír ó chuile chearn den Eoraip ina mbaill den Chomhairle.

Promotes respect for its fundamental values: human rights, democracy and the rule of law. With 47 member countries, it covers virtually all of Euro.

Comhlachtaí náisiúnta comhordúcháin - 2013

Cheap roinnt tíortha comhordaitheoir náisiúnta le gníomhaíochtaí náisiúnta a eagrú, le tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí áitiúla agus réigiúnacha agus na páirtithe leasmhara ábhartha uile a rannpháirtiú sa Bhliain Eorpach.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Teagmháil

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Chun fiosrúcháin ghinearálta

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Toghcháin Eorpacha