Navigation path

Cúlra: Bliain Eorpach na Saoránach 2013

Beidh Bliain Eorpach na Saoránach 2013 dírithe ar na cearta sin a dtairbhíonn daoine ar fud an Aontais Eorpaigh díobh de bhua a stádas mar shaoránaigh den AE. Baineann 500 milliún Eorpach  – mar aon le geilleagar na hEorpa – tairbhe as na cearta sin gach lá.

Le linn na Bliana Eorpaí seo, spreagfar díospóireacht idir na leibhéil uile den rialtas, den tsochaí shibhialta agus den ghnó le go dtuigfear cén fhís atá agaibhse – mar shaoránaigh – don AE in 2020: sin le rá i dtaobh ceart, beartas agus rialachais.

Cén fáth Bliain Eorpach na Saoránach?

Tá cearta shaoránaigh an AE cumhdaithe sa Chonradh ar an Aontas Eorpach agus is comhlánú iad ar na cearta náisiúnta. Nuair atá daoine ar an eolas faoi na cearta sin agus má tá siad in úsáid acu, is dá dtairbhe iad mar dhaoine aonair, agus is chun tairbhe an AE ina iomláine iad, ar bhonn eacnamaíoch agus i dtaobh tacaíocht níos láidre a fháil ó na saoránaigh don tionscadal AE.

I dTuarascáil 2010 ón gCoimisiún Eorpach ar Shaoránacht an AE tugadh le fios nach bhfuil saoránaigh an AE ag baint lántairbhe as a gcearta mar nach bhfuil siad ar an eolas fúthu – go háirithe an ceart chun bogadh agus cónaí gan bhac i dtíortha eile san AE.

Sa bhliain chéanna, d’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún Eorpach Bliain Eorpach na Saoránach a thiomnú de 2013 le díospóireacht a spreagadh i dtaobh shaoránacht an AE agus saoránaigh an AE a chur ar an eolas faoina gcearta.

Comhthéacs polaitiúil

Tá Bliain Eorpach na Saoránach 2013 á heagrú ag tráth cinniúnach:

  • Bliain amháin roimh thoghcháin na hEorpa 2014: Tacóidh an Bhliain Eorpach leis na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag institiúidí an AE agus ag na Ballstáit cearta vótála thoghthóirí AE a thabhairt chun suntais agus daoine a spreagadh vóta a chaitheamh.
  • Comóradh fiche bliain ar shaoránacht AE: Cruthaíodh an coincheap i dtosach i gConradh Maastricht a tháinig i bhfeidhm i 1993.
  • Foilseofar eagrán 2013 den Tuarascáil ar Shaoránacht AE: Déanfar scrúdú sa Tuarascáil sin ar chásanna a raibh bac ar dhaoine leas a bhaint as a gcearta AE, agus molfar bearta le dul i ngleic leis na bacainní sin.
  • Bliain Eorpach na Saoránach: cuirfear béim ar na sochair a thugann saoránacht AE do na saoránaigh – mar dhaoine aonair, tomhaltóirí, cónaitheoirí, mic léinn, oibrithe nó gníomhaithe polaitiúla – agus.
  • Tá ríthábhacht leis an bpáirt a ghlacfaidh an pobal i gcoitinne: Mar a dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, José Manuel Barroso, ina aitheasc faoi Staid an Aontais 2012: “Tá deireadh le ré an lánpháirtithe Eorpaigh a bhíothas a dhéanamh le cead intuigthe na saoránach. Ní féidir don Eoraip fanacht i muinín teicnealathais, maorlathais ná taidhleoireachta. Caithfidh sí a bheith níos daonlathaí – níos daonlathaí fiú ná atá sí anois.” I bhfianaise na ndúshlán eacnamaíoch agus airgeadais atá os comhair Bhallstáit an AE, tá níos mó tábhachta ná riamh le cumhacht a thabhairt do shaoránaigh na hEorpa agus an ghné den Aontas atá dírithe ar an saoránach a láidriú. Tá an pháirt a ghlacann gach saoránach ar leith sna pobail agus sa tsochaí ina bhfuil siad, bíodh sin ar leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta nó AE, thar a bheith tábhachtach do dhaonlathas sláintiúil agus do thodhchaí an Aontais Eorpaigh.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Teagmháil

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Chun fiosrúcháin ghinearálta

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Toghcháin Eorpacha