Navigation path

Tingimused

Palun lugege kasutustingimusi hoolikalt, kuna need hõlmavad olulist teavet teie õiguste ja kohustuste kohta. Kasutustingimused võivad aegajalt muutuda, seetõttu tutvuge nendega uuesti.

Veebisait „Euroopa kodanike aasta 2013” kuulub Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraadile, kes seda ka haldab.

Sissejuhatus

Portaalis sõbraliku ja meeldiva keskkonna säilitamiseks oleme kehtestanud mõned põhilised käitumisreeglid, mida võime aegajalt ilma ette teatamata ajakohastada.  Kõik osalevad külastajad, kes kasutavad veebisaidi vahendeid, peaksid tutvuma eeskirjade ja poliitikaga, nendega nõustuma ning neid mitte rikkuma. Palun pühendage natuke aega, et viia end kurssi portaali juhistega.

OLULINE:Visuaalsete elementide (need leiduvad kampaania tööriistade hulgas) õige kasutamine

Loosungi, logo ja muude Euroopa kodanike aasta 2013 visuaalsete elementide kasutamisega annate nõusoleku siduda neid  ainult eesmärkidega, mis vastavad asjaomase aasta põhimõtetele ja avalikule otstarbele ning kasutada neid kooskõlas kehtivate autoriõiguse eeskirjadega.

Palun tutvuge käesoleva lingi vahendusel Euroopa Komisjoni üksikasjaliku õigusalase teabega.

Kampaania tööriistad võimaldavad teil märgistada ja illustreerida oma üritusi ja tegevust, mis on seotud Euroopa kodanike aastaga 2013, kujundades materjale vastavalt asjaomase aasta ametlikule disainile.

Sobimatu sisu

Alltoodud sisu peetakse sobimatuks. Sellise materjali esitamine võib tuua kaasa konto peatamise või sulgemise ning sobimatu materjali eemaldamise:

 • Laimavad, kuritarvitava iseloomuga, vulgaarsed, viha õhutavad, ahistavad, ebatsensuursed, rüvetavad või ähvardavad postitused.  See hõlmab kõiki teateid või materjale, mis on rahvust, rassi, usutunnistust või seksuaalset orientatsiooni silmas pidades ründavad, solvavad või halvustavad.  
 • Postitused või kujutised, mis on seadusvastased.
 • Ilmne toodete või teenuste reklaam haldaja eelneva nõusolekuta või kontekstiväliselt.
 • Registreerimine ainuüksi isiklike huvide toetamiseks/edendamiseks.
 • Seadusevastase tegevuse teemaline arutelu, näiteks tarkvara- ja filmipiraatluse ning muude intellektuaalse omandi alaste rikkumiste teemal.
 • Enda või teiste inimeste isiklike kontaktandmete (telefoninumber, aadress jne) avaldamine avalikes foorumites.
 • Muu tegevus, mida haldaja peab sobimatuks.
 • Lingid, mis viivad ülalmainitud teemade juurde.

Liikmetelt eeldatav käitumine ning soovitused seoses postitustega

 • Esitage oma seisukohad vastava huvivaldkonna raames.
 • Kasutage postitustel lühikesi ja täpseid pealkirju.
 • Püüdke esitada oma mõtteid võimalikult selgelt.
 • Ärge kasutage vigast või solvavat sõnavara.
 • Kõik kasutajate postitused kajastavad nende endi seisukohti ning veebisait „Euroopa kodanike aasta 2013” ei vastuta selliste postituste eest.
 • Kohelge kõiki teisi veebisaidi „Euroopa kodanike aasta 2013” liikmeid alati austuse ja taktitundega, ka nendega mittenõustumise korral.

Need eeskirjad hõlmavad tavapärasemaid olukordi, kuid nendega ei saa kõike ette näha.   Seega jätame enesele õiguse võtta mis tahes meetmeid, mida peame vajalikuks, et vältida veebisaidil „Euroopa kodanike aasta 2013” mis tahes segadust või väärkasutust.

Teatage reeglite rikkumisest

Kui teile tundub, et veebisaidi „Euroopa kodanike aasta 2013” liige ei järgi portaali poliitikat ja rikub käitumiseeskirju, teatage sellest portaali haldajale, kasutades asjaomast kontakti funktsiooni.

Distsiplinaarmeetmed

Jätame enesele õiguse jälgida veebisaidi postitusi ning kustutada sellised postitused, mis ei järgi eeskirju ega portaali kasutamise standardtingimusi. See hõlmab ka postitusi, mis häirivad meie tehnilisi toiminguid või sekkuvad nendesse.
Jätame enesele õiguse sulgeda või peatada kas ajutiselt või alatiseks mis tahes postitused ilma eelneva hoiatuseta, vastavalt oma äranägemisele.
Kui arvate, et oleme teid kohelnud ebaõiglaselt, võite esitada meile vastuväite. Võttes meiega ühendust, esitage oma e-posti aadress, mida kasutasite oma postituse saatmisel.  Me ei aruta portaali liikmete volituste peatamist avalikult.

Autoriõiguse märge: Veebisaidil kasutatud kujutiste (välja arvatud need, mille on saatnud kasutajad) autoriõigused on järgmised: ©European Commission või ©Dreamstime.

Additional tools

 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Kõrge kontrastsusega versioon

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Üldiste päringutega pöörduge

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Euroopa Parlamendi valimised