Navigation path

ELi kodanikuõigused

ELi kodakondsus ei ole tühine mõiste, vaid konkreetne staatus, millega kaasnevad paljud õigused.

EL soovib, et teaksite, millised on teie õigused ELi kodanikuna ning et saaksite neid oma igapäevaelus täielikult kasutada. ELi kodakondsust käsitlev aruanne aitab sellele püüdlusele kaasa. ELi kodanikuõigused on loetletud Euroopa Liidu toimimise lepingu teises osas. Need on samuti sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta V jaotises.

Õigus ELis vabalt liikuda ja elada ning mitte saada diskrimineerimise osaliseks kodakondsuse alusel.

ELi kodanikuna on teil õigus ELis vabalt liikuda ja elada. Võidakse kohaldada teatavaid tingimusi. Näiteks teise ELi liikmesriiki sisenemisel võidakse teilt küsida isikuttõendava dokumendi esitamist ning kui soovite mõnes teises ELi liikmesriigis elada kauem kui 3 kuud, peate vastama teatud tingimustele sõltuvalt sellest, kas töötate, õpite jne.

Õigus hääletada ja kandideerida valimistel

Mõnes teises ELi liikmesriigis elades on teil ELi kodanikuna õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel ja elukohajärgse liikmesriigi kohaliku omavalitsuse valimistel selle riigi kodanikega võrdsetel tingimustel.

Õigus esitada petitsioone

Õigus esitada petitsioone võimaldab teil tõstatada probleeme ja esitada kaebusi Euroopa Parlamendile. Te võite Euroopa Parlamendilt paluda lahendust kas isiklikule vajadusele või kaebusele või avaliku huviga seotud küsimusele. Teema peab kuuluma ELi tegevusvaldkonda ning olema teiega otseselt seotud.

 Euroopa ombudsmanile kaebamise õigus

ELi institutsioonide või asutuste haldusomavoli käsitlevad kaebused saate esitada ombudsmanile.

Samuti saate võtta ühendust otse ELi institutsioonide ja nõuandvate asutustega ning teil on õigus saada vastus mis tahes ELi ametlikus keeles.

Kolmandas riigis esindamata ELi kodanike õigus konsulaarkaitsele

Kui viibite ELi mittekuuluvas riigis ja vajate abi, on teil ELi kodanikuna õigus konsulaarkaitsele mis tahes ELi liikmesriigi saatkonna või konsulaadi poolt.samadel tingimustel asjaomase riigi kodanikega. Abi võidakse anda selliste olukordade puhul nagu surmajuhtum, õnnetus või haigus, arest või kinnipidamine, vägivallaga seotud kuritegu või repatrieerimine.

Õiguse taotleda komisjonilt uue ELi õigusakti ettepanekut

Euroopa kodanikualgatus võimaldab teil taotleda Euroopa Komisjonilt õigusakti ettepaneku koostamist. Sellele petitsioonile peab alla kirjutama vähemalt 1 miljon kodanikku vähemalt ühest neljandikust ELi liikmesriikidest.

Põhiõigused

EL rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine.
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_en.htm

Muud piiriülesed õigused

Sotsiaalkindlustus

Kui kolite ühest ELi liikmesriigist teise, maksate sotsiaalkindlustusmakseid korraga vaid ühes riigis, isegi kui töötate mitmes riigis. Üldjuhul saate ka sotsiaalkindlustushüvitisi vaid sellest riigist.

Tervishoid välismaal

ELi õiguse kohaselt võite saada arstiabi teises ELi liikmesriigis ning teil võib olla õigus sellega seotud kulude hüvitamisele teie riikliku tervisekindlustusasutuse poolt.

Õppimine välismaal

ELi kodanikuna on teil õigus õppida teises ELi liikmesriigis samadel tingimustel, mis asjaomase riigi kodanikel.

Ostud internetis

Euroopa veebipoodides oste tehes kaitsevad teid ELi õigusaktid.

Reisijate õigused

Kui teil on probleeme rahvusvahelise rongireisi või EList väljuvate või väljastpoolt ELi saabuvate lendudega, mida teenindab ELi lennuettevõtja, võib teil olla õigus piletiraha tagastamisele ja võimalik, et ka hüvitisele.

Odavamad mobiiltelefonikõned

Mobiiltelefoni kasutamisele teises ELi liikmesriigis on kehtestatud piirhinnad.

Ohutu, turvaline ja taskukohane energia

Tarbijana olete tänu ELile paremini kaitstud ning teil on õigus valida enda jaoks parim gaasi- või elektrienergia pakkumine.

Additional tools

  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Kõrge kontrastsusega versioon

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Üldiste päringutega pöörduge

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Euroopa Parlamendi valimised