Navigation path

Taust: Euroopa kodanike aasta 2013

Euroopa kodanike aasta 2013 pöörab tähelepanu õigustele, mida kogu Euroopa Liidus saavad automaatselt kasutada kõik ELi kodanikud. Need õigused toovad iga päev kasu kõigile 500 miljonile eurooplasele – ja ka Euroopa majandusele.

Euroopa aasta innustab dialoogi kõikidel valitsussektori, kodanikuühiskonna ja ettevõtluse tasanditel, et saada teada, millisena sooviksite teie kodanikena näha ELi 2020. aastal – selle õigusi, poliitikat ja juhtimist.

Miks just Euroopa kodanike aasta?

ELi kodanike õigused on tagatud Euroopa Liidu lepingu ja seda täiendavate riiklike õigusaktidega. Kui inimesed on oma õigustest teadlikud ja neid kasutavad, on see kasulik neile kui üksikisikutele ning kasu saab ka EL tervikuna – nii majanduslikult kui ka kodanike tugevama toetuse näol ELi projektile.

Euroopa Komisjoni 2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta leiti, et ELi kodanikud ei kasuta oma õigusi täiel määral, sest nad ei ole nendest teadlikud – eelkõige puudutab see õigust liikuda ja elada vabalt teistes ELi riikides.

Samal aastal kutsus Euroopa Parlament Euroopa Komisjoni üles kuulutama 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks, et sellega innustada arutelusid ELi kodakondsusest ja teavitada ELi kodanikke nende õigustest.

Poliitiline taust

Euroopa kodanike aasta 2013 toimub tähendusrikkal ajal.

  • Aasta enne 2014. aasta eurovalimisi: Euroopa aastaga toetatakse ELi institutsioonide ja riikide pingutusi juhtida tähelepanu valijaskonna hääletamisõigusele ELis ja julgustada inimesi valima.
  • Euroopa kodakondsuse 20. aastapäev: Euroopa kodakondsuse mõiste võeti kasutusele ELi Maastrichti lepinguga, mis jõustus 1993. aastal.
  • Avaldatakse ELi kodakondsuse 2013. aasta aruanne: aruandes käsitletakse olukordi, mil inimesed ei saa kasutada oma õigusi ELis, ning pakutakse välja meetmed selliste takistuste kõrvaldamiseks.
  • Euroopa kodanike aastal juhitakse tähelepanu eelistele, mille ELi kodakondsus annab kodanikele – neile kui üksikisikutele, tarbijatele, elanikele, õpilastele, töötajatele või poliitikutele.
  • Väga oluline on üldsuse kaasamine: nagu märkis Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso oma 2012. aasta kõnes liidu olukorra kohta: „Möödas on aeg, kui Euroopa integreerimisel lähtuti kodanike vaikimisi nõusolekust. Euroopat ei saa arendada tehnokraatlike, bürokraatlike ega diplomaatiliste vahenditega. Euroopa peab muutuma üha demokraatlikumaks.” ELi liikmesriikide majandus- ja rahandusprobleemide valguses on vajadus suurendada Euroopa kodanike mõjujõudu ning tugevdada liidu kodanikega arvestavat mõõdet suurem kui eales varem. Iga üksiku ELi kodaniku kaasamine selle kogukonna ja ühiskonna tegevusse, mille osa ta on – seda nii kohalikul, piirkondlikul, riiklikul kui ka ELi tasandil –, on demokraatia elujõulisuse ja Euroopa Liidu tuleviku seisukohalt ülioluline.

Additional tools

  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Kõrge kontrastsusega versioon

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Üldiste päringutega pöörduge

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Euroopa Parlamendi valimised