Navigation path

15/05/2013

Evropa na Kampě – oslavy Dne Evropy v České republice / Evropa na Kampě – Celebrations of the Europe Day in the Czech Republic

U příležitosti 9. května – Dne Evropy – proběhla od 6. do 16. května 2013 v Praze a dalších městech České republiky řada akcí pod souhrnným názvem Evropské dny 2013. Dny plné hudby, literatury, výtvarného umění, filmu, seminářů, konferencí a informačních akcí připomněly významný den v historii evropské integrace zejména s cílem zvýšit informovanost široké veřejnosti o fungování a přínosech členství v Evropské unii. / On the occasion of May 9 – the Europe Day – the European Commission Representation in the Czech Republic organized a series of events called European Days that has taken place in Prague and other cities 6-16 May. These days – full of music, literature, art, films, seminars, conferences and information events – commemorated this significant historical day of the European integration with the aim of increasing the wide public awareness of how EU works and the knowledge of the benefits of EU membership.

Evropské dny 2013, které ve spolupráci s řadou partnerů organizovalo Zastoupení Evropské komise v ČR, vyvrcholily 10. května v centru hlavního města open-air festivalem „Evropa na Kampě“ věnovaným Evropskému roku občanů 2013. Vedle nabídky informací o aktivitách členských zemí EU a aktuálních možnostech a službách pro občany ČR byl na festivalu pro návštěvníky všech věkových kategorií připraven bohatý kulturní program.

I přes nepříznivé počasí si na akci našlo cestu velké množství lidí, kteří se přišli podívat na největší hvězdy festivalu - známé kapely N.O.H.A. a Portless. Na hlavním pódiu vystoupily i další hudební a taneční uskupení, např. litevští Fusedmarc, skupiny irských tanců a chorvatská sborová skupina Klapa Kampanel. Součástí vedlejšího programu bylo promítání filmů v rámci projektu „Aktivní evropská paměť”, který mapuje oběti nacismu a stalinismu. Kromě toho byly na festivalu instalovány stánky evropských institucí a sítí, jakož i stánky velvyslanectví států EU a Chorvatska, na kterých mohla veřejnost získat zajímavé informace.

Akce se konala pod záštitou předsedy vlády ČR Petra Nečase, ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga a Irského předsednictví Rady EU. Spolupořadateli a partnery akce byly: Úřad vlády – Odbor informování o evropských záležitostech (vnitrostátní koordinační orgán ERO 2013), Evropský parlament – Informační kancelář v ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy a velvyslanectví členských států EU. Festival byl organizován v rámci Evropského roku občanů 2013.

Martin Stašek - Tiskový mluvčí Zastoupení Evropské komise v ČR

„Zastoupení Evropské komise pořádá každoročně u příležitosti Dne Evropy kulturně-informační akci pro veřejnost. Akce jsou vždy propojeny s tématem Evropského roku a jsme velice rádi, že i letos jsme mohli právě probíhající Evropský rok občanů 2013 na akci s názvem „Evropa na Kampě“, která proběhla v pátek 10. května na pražském ostrově Kampa, veřejnosti představit. Kromě informačních materiálů Evropského roku, které poskytli zájemcům zaměstnanci Zastoupení Evropské komise, měli návštěvníci Kampy možnost na tomto open-air festivalu získat množství informací o právech občanů EU také u partnerů akce, kterými byly Evropský parlament – Informační kancelář v ČR a Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, koordinátor ERO 2013 pro Českou republiku. Odpovědi na otázky o svých právech získali občané rovněž u stánků jednotlivých evropských informačních sítí. Účastníci festivalu měli také možnost seznámit se s dvěma tvářemi letošního Evropského roku – vítězkou soutěže „Juvenes Translatores”Danielou Ottovou a dobrovolnicí Markétou Čihařovou.“

PhDr. Lucie Loskotová - Ředitelka Odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR

„Jsme rádi, že jsme se stali v rámci naší dlouhodobé spolupráce se Zastoupením Evropské komise v ČR partnery open-air festivalu Evropa na Kampě. Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, do jehož gesce spadá koordinace Evropského roku občanů 2013, měl na této akci příležitost informovat širokou veřejnost o tématu Evropského roku občanů a u svého stánku zodpovědět množství dotazů k jednotlivým evropským právům a službách, které veřejnosti náš odbor nabízí, jako jsou webový portál Euroskop, síť třinácti regionálních Eurocenter a bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200. Zároveň v promítacím stanu festivalu proběhla prezentace několika projektů připomínajících období nacismu a stalinismu, které byly podpořeny z programu Evropa pro občany, jež je v gesci Úřadu vlády ČR. Věříme, že akce obdobného charakteru, které kombinují kulturní vystoupení s možností získat na jednom místě informace a rady týkající se evropských témat a členství ČR v EU, jsou velmi přínosné, a že i dalších akce, které se Zastoupením Evropské komise v ČR chystáme v rámci ERO 2013, budou stejně úspěšné.“

Více informací o Evropských dnech a festivalu na Kampě naleznete na: http://www.evropskedny.cz/.

Press release: CZ

***********************************************

EN

On the occasion of May 9 – the Europe Day – the European Commission Representation in the Czech Republic organized a series of events called European Days that has taken place in Prague and other cities 6-16 May. These days – full of music, literature, art, films, seminars, conferences and information events – commemorated this significant historical day of the European integration with the aim of increasing the wide public awareness of how EU works and the knowledge of the benefits of EU membership.

European Days 2013, organized by the European Commission Representation in the Czech Republic in cooperation with other partners, had its’ climax on May 10 open‑air festival called “Evropa na Kampě” realized in the capital center and dedicated to the European Year of Citizens 2013. A rich cultural programme for all age groups of visitors was prepared apart from information offer on EU Member States’ activities and current opportunities and services for the citizens of the Czech Republic.

Despite bad weather conditions a lot of people turned up for the main stars - famous bands N.O.H.A. and Portless. On the main stage, visitors could see other dance and music performances, e.g. Fusedmarc from Lithuania, Irish dance groups as well as a Croatian singers group called Klapa Kampanel. On the parallel stage, a film screening took place within a project called “Aktivní evropská paměť” that maps victims of Nazism and Stalinism. Apart from that, stands of European institutions and networks, as well as tents of embassies of EU countries and Croatia were installed at the festival serving the information needs of the public.

The event took place under the auspices of the Prime Minister of the Czech Republic, Mr. Petr Nečas, the Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic, Mr. Karel Schwarzenberg and the Irish presidency in the EU Council. The co-organizers and partners of the event were: Úřad vlády – Odbor informování o evropských záležitostech (the NCP of the EYC 2013), European Parliament – Information Office in CR, Ministry of regional development, Ministry of transport and the EU embassies. The festival was organized within the frame of EYC 2013.

For further information on European Days and the Kampa festival please see http://www.evropskedny.cz/.

Press release: CZ

  

 

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Contact

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

For general information enquiries, contact

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

European Elections