Navigation path

ΕΕ δικαιώματά σας

Η ιθαγένεια της ΕΕ δεν είναι αφηρημένη έννοια αλλά μια συγκεκριμένη κατάσταση από την οποία απορρέουν ορισμένα δικαιώματα.

Δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ

Στόχος της ΕΕ είναι να γνωρίζετε τα δικαιώματα που έχετε ως πολίτες της ΕΕ και να μπορείτε να τα ασκείτε πλήρως στην καθημερινή σας ζωή. Η Έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ συμβάλλει σ' αυτή την προσπάθεια. Τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ ορίζονται στο "Μέρος δεύτερο" της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγράφονται επίσης στο Κεφάλαιο V του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στο εσωτερικό της ΕΕ και απαγόρευση των διακρίσεων λόγω υπηκοότητας

Ως πολίτης της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να κυκλοφορείτε και να διαμένετε ελεύθερα στο εσωτερικό της ΕΕ. Ισχύουν βέβαια κάποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, αν πάτε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, μπορεί να σας ζητηθεί να επιδείξετε την ταυτότητά σας, ή για να μείνετε σε άλλη χώρα της ΕΕ πάνω από τρεις μήνες, θα πρέπει να πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις που έχουν σχέση με το αν εργάζεστε, αν σπουδάζετε κ.λπ.

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_el.htm

Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι

Όταν ζείτε σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη δική σας, έχετε, ως πολίτης της ΕΕ, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Ευρωεκλογές ή τις δημοτικές εκλογές στη χώρα αυτή, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους υπηκόους της.

http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/worker-pensioner/elections/index_el.htm

Δικαίωμα αναφοράς

Tο δικαίωμα αναφοράς σάς δίνει τη δυνατότητα να εκφράσετε την ανησυχία σας για ένα σημαντικό ζήτημα ή να υποβάλετε καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορείτε να ζητήσετε από το Κοινοβούλιο να επιληφθεί είτε ενός προσωπικού σας αιτήματος ή παραπόνου, είτε ενός ζητήματος δημοσίου συμφέροντος. Το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει, βέβαια, να εμπίπτει στη σφαίρα δραστηριοτήτων της ΕΕ και να σας θίγει άμεσα.

Δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Για παράπονα που αφορούν "κακοδιαχείριση" από κάποιο όργανο ή οργανισμό της ΕΕ, μπορείτε να απευθύνεστε στον Διαμεσολαβητή.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε απευθείας με τα θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ, και δικαιούστε να λάβετε απάντηση σε μια από τις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Δικαίωμα προξενικής προστασίας για τους πολίτες της ΕΕ των οποίων το κράτος δεν εκπροσωπείται σε χώρα εκτός ΕΕ

Αν βρεθείτε σε χώρα εκτός ΕΕ και χρειαστείτε βοήθεια, ως πολίτης της ΕΕ έχετε δικαίωμα σε προξενική προστασία από την πρεσβεία ή το προξενείο μιας οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της. Βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί σε περίπτωση θανάτου, ατυχήματος, ασθένειας, σύλληψης, κράτησης, εγκληματικής ενέργειας και επαναπατρισμού.

Δικαίωμα αίτησης στην Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών σάς δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση για μια νομική πράξη. Η σχετική αναφορά πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από 1 εκατομμύριο πολίτες προερχόμενους από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των χωρών της ΕΕ.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες.

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_en.htm

Άλλα διασυνοριακά δικαιώματα

Κοινωνική ασφάλιση

Όταν μετακινείστε από χώρα σε χώρα της ΕΕ, οφείλετε να καταβάλλετε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης μόνο σε μία χώρα κάθε φορά, ακόμη κι αν εργάζεστε σε περισσότερες από μία χώρες. Κατά κανόνα, οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης θα σας παρέχονται αποκλειστικά από την ίδια αυτή χώρα.

Υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, μπορείτε να λάβετε υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ και ενδέχεται να δικαιούστε την επιστροφή των ιατρικών εξόδων από τον εθνικό σας ασφαλιστικό φορέα.

Σπουδές στο εξωτερικό

Ως υπήκοος της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να σπουδάσετε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους της εκάστοτε χώρας.

Ηλεκτρονικές αγορές

Για τις αγορές που πραγματοποιείτε μέσω Διαδικτύου στην Ευρώπη καλύπτεστε από το δίκαιο της ΕΕ.

Δικαιώματα των επιβατών

Αν παρουσιαστεί πρόβλημα σε σιδηροδρομικό ταξίδι σας στο εξωτερικό ή σε πτήση από χώρα της ΕΕ, ή από τρίτη χώρα, προς χώρα της ΕΕ με αερομεταφορέα της ΕΕ, δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή ακόμη και αποζημίωση.

Φθηνότερες κλήσεις κινητής τηλεφωνίας

Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε άλλη χώρα της ΕΕ, υπάρχει ένα όριο στην τιμή που μπορεί να σας χρεώσει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

Ασφαλής, εγγυημένη και προσιτή ενέργεια

Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προστατεύεστε τώρα καλύτερα ως καταναλωτής και έχετε δικαίωμα να επιλέξετε την καλύτερη προσφορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Επικοινωνία

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Για ερωτήσεις γενικού περιεχομένου

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Ευρωεκλογές