Navigation path

Partneři

V rámci Evropského roku spolupracuje Evropská komise s několika strategickými partnery. Díky tomu se jí daří oslovit občany různého věku, zájmů, profese na místní, regionální i celostátní úrovni.

Kromě podpory, které se jí dostává od jednotlivých generálních ředitelství a zastoupení v členských zemích EU, se Komise spoléhá rovněž na pomoc ostatních orgánů EU a externích partnerských organizací.

Europe Direct

Kontaktní střediska služby Europe Direct

Jedná se o službu Evropské komise, na níž se občané mohou obracet s otázkami o Evropské unii.
Na bezplatnou linku 00 800 67 89 10 11 se dovoláte odkudkoli z EU.

Informační střediska služby Europe Direct

Informační střediska služby Europe Direct

Informační střediska služby Europe Direct, která poskytují informace o EU, naleznete ve všech členských zemích Unie. V současné době je jich téměř 500.

Evropský parlament (a jeho informační střediska v členských zemích)

Evropský parlament je přímo volený orgán Evropské unie. Je složen ze 754 poslanců, kteří jsou voleni občany jednotlivých členských zemí jednou za pět let.

Evropský hospodářský a sociální výbor

Evropský hospodářský a sociální výbor

V tomto výboru zasedají zástupci zaměstnavatelů, odborů a jiných zájmových skupin z členských zemí. Jedná se o konzultační orgán, který vydává stanoviska k tématům, o nichž jednají ostatní orgány EU, především Rada, Evropská komise a Evropský parlament.

Výbor regionů

Výbor regionů

Jedná se o shromáždění zástupců regionálních a místních orgánů z členských zemí EU. Ti se prostřednictvím výboru zapojují do rozhodovacího procesu na evropské úrovni.

Aliance evropského roku občanů (EYCA)

Aliance evropského roku občanů (EYCA)

Toto sdružení zainteresovaných stran reprezentuje šedesát organizací občanské společnosti a „platforem na evropské úrovni“ .

Rada Evropy

Zasazuje se o respektování základních hodnot: lidských práv, demokracie a zásad právního státu. V Radě Evropy zasedá 47 zemí. Zastoupena je tak skutečně celá Evropa.

Vnitrostátní koordinační orgány

Vnitrostátní koordinační orgány - 2013

V některých zemích je jmenován národní koordinátor, který odpovídá za organizaci aktivit souvisejících s Evropským rokem v příslušné zemi, pomáhá propagovat aktivity na místní a regionální úrovni a usiluje o to, aby se do nich zapojily všechny zainteresované strany.

Ambasadoři evropského roku občanů - 2013

Ambasadoři: Jako ambasadoři, kteří podporují EYC 2013, vystupuje vysoký počet osobností z řad celebrit a veřejně známých osob, a to jak na evropské, tak na národní úrovni

Tváře roku - 2013

Tváře roku: Vybraní evropští občané z členských států EU, kteří využili nejrůznějších EU práv nebo se výrazným způsobem přičinili o rozvoj Evropy, se stali našimi Tvářemi roku

Mluvčí - 2013

Mluvčí: Jedná se o akademické pracovníky a experty v oboru občanství a práv EU, kteří se během Evropského roku občanů podílejí s veřejností o své znalosti v těchto specifických oblastech.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

S dotazy obecného charakteru

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Volby do Evropského parlamentu