Navigation path

21/06/2013 16:00 - 23/06/2013 15:00

Sympozjum Filozoficzne Aksjlogie Sfery Publicznej | Poznań-Ciążeń (Poland)

Konferencja organizowana jest z okazji obchodów Europejskiego Roku Obywateli 2013 ustanowionego przez Komisję Europejską [EYC2013]. Dla realizacji fundamentalnej potrzeby społecznego i obywatelskiego rozwoju niezbędne jest rozumienie zasad postępowania i reguł kooperacji społecznej, a także nabycie konkretnych umiejętności opartych na wiedzy, które przygotowują do uczestnictwa w życiu obywatelskim, budując ogólną świadomość bycia częścią danej wspólnoty politycznej. Prowadzenie badań teoretycznych podejmowanych w celu rozszerzenia naszej wiedzy o podstawowych mechanizmach kształtowania przestrzeni publicznej i obserwowalnych faktów społecznych wspierających, bądź dezintegrujących wspólnotę, przyczynia się do promocji idei odpowiedzialności i nastawienia na solidarne współdziałanie. Refleksje, które wyłaniają się z obszaru nauk podstawowych, obok charakteru czysto teoretycznego, mają także walor praktyczny, poprzez wiedzę generują zdolności mobilizowania do aktywnego współuczestnictwa i współodpowiedzialności za tworzenie tego, co publiczne. Głównym celem konferencji jest pytanie o rolę i znaczenie wartości dla funkcjonowania sfery publicznej. Dyskusje dotyczące kondycji sfery publicznej odsłaniają różnorodne problemy związane z mechanizmami jej kształtowania. Organizujemy naszą konferencję z przekonaniem, że stanie się ona miejscem, gdzie teoretycy i praktycy będą mogli przedstawić swoje uwagi na temat aktualnej sytuacji życia publicznego oraz spytać o to, jaką rolę odgrywa w nim aksjologia. Szczególnie interesować nas będą dyskusje nad obecnością wartości (politycznych, etycznych, religijnych, estetycznych) oraz zaangażowania aksjologicznego w polskiej sferze publicznej.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

S dotazy obecného charakteru

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Volby do Evropského parlamentu