Navigation path

Práva spojená s občanstvím Unie

Občanství EU není prázdný koncept, nýbrž konkrétní status, na který se váže řada práv.

Práva spojená s občanstvím Unie

EU usiluje o to, aby všichni obyvatelé Unie věděli o právech, které z občanství EU plynou, a aby jich uměli v každodenním životě plně využívat. Jedním z prostředků, které k tomu využívá, je „Zpráva o občanství“. Práva občanů EU jsou zakotvena v druhé části Smlouvy o fungování Evropské unie a jsou rovněž uvedena v kapitole 5 Listiny základních práv EU.

Právo svobodně se pohybovat a pobývat na území EU a nebýt diskriminován kvůli státní příslušnosti

Jako občan EU máte právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Toto právo upravuje několik pravidel. Například při vstupu na území jiného státu EU můžete být vyzváni, abyste prokázali svou totožnost. Pokud chcete pobývat na území jiného státu EU déle než 3 měsíce, musíte splnit některé podmínky (odvíjejí se od toho, zda v dané zemi pracujete, studujete atp.)

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_en.htm

Právo volit a kandidovat ve volbách

V kterékoli zemi EU, kde žijete, můžete jako občan EU volit a být voleni v obecních volbách a volbách do Evropského parlamentu, které se v této zemi konají, a to za stejných podmínek jako místní občané.

http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/worker-pensioner/elections/index_en.htm

Právo podat petici

Petiční právo umožňuje všem občanům EU, aby podali stížnost k Evropskému parlamentu. Na tuto instituci se lze obrátit se stížností, která se týká jak osobního problému, tak věci veřejného zájmu. Vlastní téma stížnosti musí spadat do oblasti činnosti EU a musí se týkat daného občana přímo.

Právo podat stížnost veřejnému ochránci práv

Se stížnostmi, které se týkají nesprávných úředních postupů orgánu nebo instituce EU, se lze obracet na evropského veřejného ochránce práv.
Občané EU se rovněž mohou na orgány a instituce EU obracet přímo, přičemž mají nárok na odpověď v kterémkoli ze 23 úředních jazyků Unie.

Právo na konzulární ochranu občanů EU

Pobýváte-li v zemi, která není členem EU, a potřebujete pomoc, jako občan EU máte právo na konzulární ochranu ze strany pracovníků velvyslanectví nebo konzulátu kteréhokoli jiného členského státu a za stejných podmínek jako státní příslušníci dané země. Bude vám poskytnuta pomoc v situacích, jako je úmrtí blízké osoby, nehoda nebo nemoc, zatčení nebo zadržení, násilný trestný čin a repatriace.

Právo požádat Komisi, aby navrhla nové právní předpisy

Díky Evropské občanské iniciativě mohou občané vyzvat Evropskou komisi, aby připravila návrh právního předpisu. Petici musí podepsat nejméně 1 milion občanů, kteří pocházejí alespoň ze čtvrtiny z počtu členských států EU.

Základní práva

Státy Evropská unie sdílí kromě jiného tyto hodnoty: lidskou důstojnost, svobodu, demokracii, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv osob patřících k menšinám.
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_en.htm

Ostatní přeshraniční práva

Nárok na dávky sociálního zabezpečení

Stěhujete-li se v rámci EU, musíte přispívat do systému sociálního zabezpečení pouze v jedné zemi, a to i v případě, že pracujete v několika zemích Unie. Zpravidla pak budete pobírat dávky sociálního zabezpečení pouze z této země.

Zdravotní péče v zahraničí

Na základě předpisů EU jste oprávněni vyhledat lékařskou pomoc v kterékoli členské zemi. Náklady na ni vám pak zpravidla proplatí vaše zdravotní pojišťovna.

Studium v zahraničí

Jako státní příslušník jedné ze zemí EU máte právo studovat v kterékoli jiné členské zemi za stejných podmínek jako její občané.

Nakupování online
Při nakupování po internetu v rámci Unie jste chráněni právními předpisy EU.

Práva cestujících

Pokud se setkáte s problémy při mezinárodních cestách vlakem nebo letadlem z EU nebo do EU ze států za hranicemi Evropské unie (s dopravcem usazeným v EU), můžete využít práv na vrácení peněz nebo finanční náhradu.

Levnější mobilní telefonování

Pokud používáte mobilní telefon v zahraničí v rámci EU, váš operátor vám nemůže účtovat vyšší než stanovené maximální poplatky.

Bezpečná a cenově dostupná energie

Díky Evropské unii jste jako spotřebitelé nyní lépe chráněni a máte právo si vybrat mezi nabídkami dodavatelů zemního plynu a elektřiny tu, která vám nejvíce vyhovuje.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

S dotazy obecného charakteru

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Volby do Evropského parlamentu