Navigation path

Souvislosti: Evropský rok občanů 2013

Evropský rok občanů 2013 je věnován právům, která automaticky požíváte v případě, že jste občanem některé z členských zemí Evropské unie. Každodenně tak těchto práv může využívat celkem 500 milionů Evropanů. Obrovský význam však mají rovněž pro evropské hospodářství.

V rámci Evropského roku občanů se bude prosazovat dialog mezi všemi úrovněmi státní správy, občanskou společností a podniky. Cílem této debaty je zjistit, jak si vy, občané, představujete podobu práv, politik a správy v EU v roce 2020.

Proč právě rok občanů?

Práva občanů EU jsou zakotvena ve Smlouvě o Evropské unii a příslušných zákonech jednotlivých členských zemí. Pokud jsou lidé s těmito právy obeznámeni a využívají jich, je to výhodou nejen pro ně samé, ale i pro celou Unii, a to nejen z ekonomického hlediska. Zároveň to občany motivuje k tomu, že se sami více zapojují do evropského projektu, tedy rozvoje EU.

Podle Zprávy o občanství, kterou Evropská komise vydala v roce 2010, však občané EU svých práv plně nevyužívají, jelikož s nimi nejsou obeznámeni. Jde především o právo volného pohybu a pobytu v jiných zemích Unie.

V roce 2010 proto vyzval Evropský parlament Komisi, aby rok 2013 věnovala tématu občanství, stimulovala tak diskusi o otázkách občanství a informovala občany EU o jejich právech.

Politické souvislosti

Evropský rok občanů 2013 se koná ve správné době:

  • Do voleb do Evropského parlamentu zbývá rok – konají se v roce 2014: Evropský rok je jen jednou z iniciativ, jimiž se orgány EU a členské státy snaží upozornit občany EU na jejich volební právo a motivovat je k účasti ve volbách do Evropského parlamentu.
  • 20. výročí občanství EU: Koncept evropského občanství je zakotven v Maastrichtské smlouvě, jež vstoupila v platnost v roce 1993.
  • V roce 2013 vyjde Zpráva EU o občanství: Tato zpráva se zabývá případy lidí, kterým je znemožněno využívat práv EU. Zpráva doporučuje kroky k odstranění těchto překážek.
  • V rámci Evropského roku občanů se bude upozorňovat na výhody, které s sebou občanství EU přináší jednotlivcům, spotřebitelům, rezidentům, studentům a pracujícím.
  • Zapojení široké veřejnosti je naprosto nezbytné: Jak uvedl předseda Evropské komise José Manuel Barroso ve svém projevu o stavu Unie v roce 2012: „Doby evropské integrace za tichého souhlasu občanů jsou nenávratně pryč.  Evropa nemůže být technokratická, byrokratická ani diplomatická. Evropa musí být demokratičtější.“  V kontextu hospodářských a finančních potíží, jimž v současné době členské státy EU čelí, potřebujeme více než kdy předtím dát evropským občanům více prostoru k vlastním iniciativám a posílit občanskou dimenzi Unie. Pro zdravou demokracii a budoucnosti Evropské unie je naprosto nezbytné, aby se každý občan EU nějakým způsobem zapojil do rozvíjení společnosti, ať již na místní, regionální, státní či evropské úrovni.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

S dotazy obecného charakteru

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Volby do Evropského parlamentu