Navigation path

ЕС права

Гражданството на ЕС не е просто празно понятие, а конкретен статут, от който произтичат редица права.

Граждански права в ЕС

Европейският съюз иска да сте запознати с правата, които имате като гражданин на ЕС, за да можете изцяло да се възползвате от тях в ежедневието си. Докладът за гражданството на ЕС e част от усилията, свързани с това. Правата на гражданите на ЕС са посочени във втората част на Договора за функционирането на Европейския съюз. Те също така са записани в глава V на Хартата на основните права на ЕС.

Правото на свободно придвижване и пребиваване в ЕС и на недискриминация въз основа на националност

Като гражданин на ЕС имате право да се придвижвате и пребивавате свободно в ЕС. За това има някои условия. Например при влизане в друга страна от ЕС може да поискат от вас да покажете документ за самоличност, а за да живеете в друга държава от Съюза повече от 3 месеца трябва да отговаряте на определени условия в зависимост от това дали работите, учите и пр.
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_bg.htm

Правото да гласувате и да се кандидатирате в избори

Когато живеете в друга страна от ЕС, имате право да гласувате и да се кандидатирате в общинскии европейски избори в тази страна при същите условия като гражданите на въпросната страна.
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/worker-pensioner/elections/index_bg.htm

Правото на петиция

Правото на петиция ви позволява да повдигате въпроси пред Европейския парламент или да изпращате жалби до него. Можете да помолите Парламента да обърне внимание на лична потребност или несправедливост, както и на въпрос от обществен интерес. Предметът на жалбата трябва да попада в сферата на дейност на ЕС и да ви засяга пряко.

Правото да подадете жалба до омбудсмана

Жалби, отнасящи се до лошо управление от институция или орган на ЕС, можете да подавате до омбудсмана.
Можете също така да се свържете директно с институциите или консултативните органи на ЕС и имате право да получите отговор на всеки от 23-те официални езика в Съюза.

Правото на консулска закрила за непредставени граждани на ЕС

Когато се намирате в държава извън ЕС и ви е необходима помощ, като гражданин на Съюза имате право на консулска закрила от посолство или консулство на друга държава от ЕС при същите условия като гражданите на тази държава. Помощ може да се предостави в случаи, свързани със смърт, инцидент или болест, арест или задържане, тежко престъпление и репатриране.

Правото на искане Комисията да предложи ново законодателство

Европейската гражданска инициатива ви позволява да поискате от Европейската комисия да изготви предложение за правен акт. Петицията трябва да бъде подписана от поне 1 млн. граждани от най-малко една четвърт от страните членки на ЕС.

Основни права

ЕС се основава на ценности като човешко достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на човешките права, включително на правата на хората от малцинствата.
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_bg.htm

Други трансгранични права

Достъп до социална сигурност

В рамките на ЕС плащате вноски за социално осигуряване само в една страна по едно и също време дори ако работите в повече от една страна. По принцип също така ще получавате обезщетения само от тази страна.

Медицинска помощ в чужбина

Съгласно законодателството на ЕС можете да потърсите медицинска помощ в друга страна от Съюза и е възможно да имате право на възстановяване на разходите от вашата здравноосигурителна институция.

Учене в чужбина

Като гражданин на ЕС имате право да учите във всяка страна от ЕС при същите условия като нейните граждани.

Онлайн пазаруване

Когато пазарувате онлайн в Европа, вие сте защитен от правото на ЕС.

Права на пътниците

Ако имате проблеми при международно пътуване с влак, при полет от ЕС или при полет към него от страна извън Съюза с регистриран в ЕС превозвач, може да имате право да ви върнат парите и евентуално да ви платят обезщетение.

По-евтини разговори по мобилни телефони

Когато използвате мобилния си телефон в друга страна от ЕС, съществуват определени максимални тарифи, които вашият мобилен оператор не може да надвишава.

Безопасна и сигурна енергия на поносими цени

Вече сте по-добре защитен като потребител и имате право да избирате най-добрите условия за доставка на газ и електроенергия благодарение на Европейския съюз.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

За контакти

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

За общи въпроси

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Европейски избори