You are here:

Viktigt rättsligt meddelande

Informationen på den här webbplatsen omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrätt och regler om både skydd av personuppgifter och användning av EU-emblemet.

Ansvarsfriskrivning

Europeiska kommissionen har skapat denna webbplats för att ge allmänheten bättre tillgång till information om kommissionens initiativ och om EU-politik i allmänhet. Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt.
Om felaktigheter kommer till vår kännedom, försöker vi rätta till dem. Kommissionen frånsäger sig dock allt ansvar för uppgifterna på webbplatsen.

Följande bör påpekas om innehållet:

 • Det rör sig endast om allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person.
 • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.
 • Informationen är ibland länkad till externa webbplatser.
 • Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskilda upplysningar bör du vända dig till en kvalificerad fackman).

Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast Europeiska unionens officiella tidning (den tryckta utgåvan eller sedan den 1 juli 2013 den elektroniska utgåvan på webbplatsen EUR-Lex) är giltig och har rättslig verkan.

Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på vår sida kan dock ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria. Vi kan inte garantera att den service vi tillhandahåller kommer att vara fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem. Kommissionen frånsäger sig allt ansvar för problem som kan uppstå till följd av att denna webbplats eller någon av dess länkar har använts.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att inskränka kommissionens ansvar i strid med tillämplig nationell lagstiftning eller att utesluta ansvar för kommissionen i de fall där friskrivning inte får ske enligt sådan lagstiftning.

Upphovsrättsskydd

© Europeiska unionen, 1995-2016
Om inget annat anges är återgivning tillåten med angivande av källan. Om förhandstillstånd måste inhämtas för återgivning eller användning av text- och multimediasekvenser (ljud, bilder, program osv.) innebär detta att ovanstående generella tillstånd inte gäller. Alla inskränkningar i rätten att använda materialet ska tydligt anges i förhandstillståndet.

Skydd för personuppgifter

EU har åtagit sig att skydda användarnas personliga integritet.
Skyddet för enskilda då gemenskapsinstitutionerna behandlar personuppgifter grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 PDF av den 18 december 2000.

Dessa regler gäller gemenskapsinstitutionernas samtliga webbplatser inom domänen eu.
Även om du kan navigera på de flesta av dessa webbplatser utan att lämna uppgifter om dig själv, krävs det ibland att du lämnar personuppgifter för att få tillgång till vissa e-tjänster.

På webbplatser där personuppgifter krävs, behandlas dessa i enlighet med förordningen och information om hur uppgifterna på en webbplats används lämnas i webbplatsens policy för integritetsskydd.

Gällande förhållningsregler:

 • Varje e-tjänst har en registeransvarig som beslutar om syftet med personuppgiftsbehandlingen och på vilket sätt det ska ske. Den registeransvarige kontrollerar också att e-tjänsten överensstämmer med webbplatsens policy för integritetsskydd.
 • Varje EU-institution har ett uppgiftsskyddsombud som kontrollerar att bestämmelserna i förordningen tillämpas och ger råd till de registeransvariga om hur de ska fullgöra sina skyldigheter (se artikel 24 i förordningen).
 • Den europeiska datatillsynsmannen PDF ska agera som oberoende tillsynsmyndighet för alla EU-institutioner (se artiklarna 41-45 i förordningen).

EU-institutionernas webbplatser inom domänen eu innehåller länkar till webbplatser utanför domänen eu. Eftersom vi inte kontrollerar sådana webbplatser, bör du ta reda på vad de tillämpar för integritetsskyddspolicy.

Vad är en e-tjänst?
En e-tjänst på europa.eu är en tjänst eller en kanal på Internet vars syfte är att förbättra kommunikationen dels mellan EU-institutionerna, dels mellan medborgarna och näringslivet.

Tre typer av e-tjänster erbjuds eller kommer att erbjudas på europa.eu:

 1. Informationstjänster som enkelt och lätt ger medborgare, media, näringsliv, förvaltningar och andra beslutsfattare tillgång till information och som därmed ökar insynen i och förståelsen för EU:s politik och verksamhet.
 2. Interaktiva kommunikationstjänster som möjliggör en bättre kontakt med medborgarna, det civila samhället, näringslivet och offentliga aktörer och som därmed underlättar samråd om EU:s politik på olika områden och gör det möjligt att ge feedback och påverka utformningen av EU:s politik, verksamhet och tjänster.
 3. Förmedlingstjänster som kan användas för de vanligaste kontakterna med EU, t.ex. upphandling, finansiella transaktioner, rekrytering, anmälan till olika evenemang och tillgång till eller köp av dokument.

Vad står det i särskilda integritetsmeddelanden?
Särskilda integritetsmeddelanden innehåller följande information om användningen av personuppgifter:

 • Vilka uppgifter som samlas in, för vilket ändamål och med vilka tekniska hjälpmedel. EU samlar bara in personuppgifter i den utsträckning man behöver för uppfylla ett särskilt ändamål. Uppgifterna används inte på ett sätt som strider mot detta ändamål.
 • Till vem uppgifterna får lämnas ut. EU lämnar ut uppgifter till tredje man endast om det är nödvändigt för att uppfylla det särskilda ändamålet och till angivna (kategorier av) mottagare. EU lämnar inte ut dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Hur du kan få tillgång till dina personuppgifter, kontrollera att de stämmer och vid behov korrigera dem. Som registrerad har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter används om du har starka och berättigade skäl för detta, utom då uppgifterna har samlats in för att uppfylla en rättslig skyldighet eller fullgöra ett avtal där du är part eller om de ska användas för ett ändamål som du uttryckligen har samtyckt till.
 • Hur länge personuppgifterna sparas. EU sparar uppgifterna bara så länge som krävs för att uppfylla ändamålet för insamlandet eller vidare behandling.
 • Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda personuppgifterna mot eventuell felaktig användning eller obehörigt tillträde.
 • Vem du ska kontakta om du har frågor eller klagomål.

Hur behandlar vi inkomna e-postmeddelanden?

Många webbsidor på Europa-servern har en ”Kontakt”-knapp som aktiverar ditt e-postprogram och ber dig att skicka dina kommentarer till en särskild e-brevlåda.

När du skickar ett e-postmeddelande registreras dina personuppgifter endast i den omfattning som behövs för att svara på meddelandet. Om de som ansvarar för e-brevlådan inte kan besvara din fråga, vidarebefordrar de ditt meddelande till en annan avdelning. Du underrättas sedan via e-post om vart det har skickats.

Om du har några frågor om hur ditt e-postmeddelande och dina personuppgifter behandlas går det bra att skicka dem tillsammans med meddelandet.

Användning av EU-emblemet – regler för tredje parter

Principerna för tredje parters användning av det europeiska emblemet har fastställts i en administrativ överenskommelse med Europarådet. denna överenskommelse har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning av den 8 september 2012 (2012/C 271/04).

Enligt överenskommelsen får varje fysisk eller juridisk person (användare) använda det europeiska emblemet eller någon av dess delar, under förutsättning att sådan användning

(a) inte skapar det felaktiga intrycket att det finns ett samband mellan användaren och någon av EU:s eller Europarådets institutioner, organ, kontor och byråer,

(b) inte ger allmänheten den felaktiga uppfattningen att användaren stöds eller sponsras av någon av EU:s eller Europarådets institutioner, organ, kontor eller byråer, eller har fått deras godkännande eller medgivande,

(c) inte sker i samband med ett syfte eller en verksamhet som inte överensstämmer med EU:s eller Europarådets syften och principer, eller som av andra skäl är olaglig.

Om användningen av det europeiska emblemet är förenligt med ovanstående villkor behöver man inte begära skriftligt godkännande.

Registrering av det europeiska emblemet eller en heraldisk imitation av detta som varumärke eller annan immateriell rättighet kan inte tillåtas.

Frågor avseende användningen av det europeiska emblemet kan ställas till

Europeiska kommissionen
Gemensamma forskningscentrumet (JRC), DDG.03 — Central IP Service
CDMA 4/102
B-1049 Bryssel (Belgien)

E-post: EC-EU-EMBLEM@ec.europa.eu