You are here:

Pomembno pravno obvestilo

Za informacije na tem spletišču veljajo izjava o omejitvi odgovornosti, obvestilo o avtorskih pravicah ter pravila o varstvu osebnih podatkov in uporabi evropskega emblema s strani tretjih oseb.

Izjava o odgovornosti

S pričujočimi spletnimi stranmi želi Evropska komisija izboljšati javni dostop do informacij o svojih pobudah, kakor tudi o političnih usmeritvah Evropske unije nasploh. Naš cilj je, da so te informacije pravočasne in točne, če pa nas boste kljub temu opozorili na morebitne napake, jih bomo poskušali čimprej odpraviti. Komisija ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti glede informacij na teh straneh.

Informacije na teh spletnih straneh:

 • so izključno splošnega značaja in se kot take ne nanašajo na konkretne okoliščine kakršne koli fizične ali pravne osebe;
 • niso nujno celovite, popolne, točne ali posodobljene;
 • občasno vključujejo povezave do zunanjih spletnih straneh, ki so izven nadzora služb Komisije in za katere Komisija ne more prevzeti nikakršne odgovornosti;
 • niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete konkretne nasvete, vam priporočamo, da se posvetujete z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Uporabnike obveščamo tudi, da ne moremo jamčiti, da so elektronska besedila na teh spletnih straneh natančne reprodukcije uradno potrjenih besedil. Uradni list Evropske unije (tiskana različica oziroma od 1. julija 2013 elektronska različica, na voljo na spletišču EUR-Lex) je edino verodostojen in ima pravni učinek.

Čeprav si vseskozi prizadevamo, da bi čim bolj zmanjšali število izpadov zaradi tehničnih napak, se lahko zgodi, da se določeni elektronski podatki ali informacije pojavijo v datotekah ali formatih, ki niso povsem brez napak, kar lahko zmoti nemoten potek dela naše službe, ali pripelje do izpadov. Komisija zato zavrača vsakršno odgovornost za težave, ki jih povzroči uporaba teh ali katerih koli zunanjih spletnih strani.

Ta izjava pa nikakor ne omejuje odgovornosti Komisije za kakršno koli delovanje v nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo, niti ne izključuje odgovornosti Komisije za dejanja, za katera izključitev odgovornosti ni zakonsko dovoljena.

Informacije o avtorskih pravicah

© Evropska unija, 1995-2016
Reprodukcija je dovoljena pod pogojem, da so uporabljeni viri vidno označeni, razen če ni drugače določeno.
V primerih, kjer je treba pridobiti dovoljenje za razmnoževanje ali uporabo pisnih ali večpredstavnih informacij (zvoka, slik, programske opreme ipd.), pridobljeno dovoljenje razveljavi zgoraj navedeno splošno dovoljenje, v katerem morajo biti jasno navedene vse omejitve v zvezi z uporabo zadevnih informacij.

Varstvo osebnih podatkov

Evropska unija je trdno zavezana varovanju zasebnosti uporabnikov.

Politika "zaščite posameznikov glede obdelovanja osebnih podatkov s strani institucij Skupnosti" izhaja iz Uredbe (ES) št. 45/2001 PDF Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000.

Navedena politika zakonsko ureja skupino institucionalnih spletnih strani Evropske unije, ki delujejo pod spletno domeno eu.
Čeprav lahko po večini spletnih strani brskate brez podajanja kakršnih koli osebnih informacij, boste v nekaterih primerih morali posredovati nekatere osebne podatke zaradi zagotavljanja elektronskih storitev po naročilu.

V primeru, da se od vas zahtevajo take informacije, se s slednjimi ravna v skladu s politiko, opisano v zgoraj navedeni uredbi. V posameznih izjavah o varovanju zasebnosti boste našli informacije o uporabi vaših osebnih podatkov.

V zvezi s tem:

 • za vsako posamezno elektronsko storitev nadzornik ugotovi namene in način obdelave osebnih podatkov ter zagotavlja skladnost posamezne elektronske storitve z izjavo o varovanju zasebnosti;
 • znotraj vsake institucije deluje odgovorna oseba za zaščito podatkov, ki zagotavlja ustrezno izvajanje določb navedene uredbe in nadzornikom daje nasvete glede izpolnjevanja njihovih obveznosti (glej člen 24 Uredbe);
 • ves postopek nadzira skupni zastopnik vseh institucij oziroma evropski nadzornik za zaščito podatkov PDF, kot neodvisni nadzorni organ (glej člene 41 do 45 Uredbe).

Skupina institucionalnih spletnih strani Evropske unije, delujočih znotraj domene eu, vsebuje tudi povezave do spletnih strani tretjih strank. Ker nad temi stranmi nimamo nikakršnega nadzora, vam svetujemo, da si preberete njihove izjave o varovanju zasebnosti.

Kaj je elektronska storitev?
Elektronska storitev na strežniku EUROPA je internetna storitev ali vir, namenjen izboljšanju komunikacije med državljani in podjetji na eni strani in evropskimi institucijami na drugi.

Strežnik EUROPA ponuja tri vrste elektronskih storitev:

 1. Informativne storitve, ki državljanom, medijem, podjetjem, upravam in osebam, ki sprejemajo odločitve, zagotavljajo preprost in učinkovit dostop do informacij, s čimer povečujejo preglednost in izboljšujejo razumevanje politik in dejavnosti EU;
 2. Interaktivne komunikacijske storitve, ki izboljšujejo stike z državljani, podjetji, civilno družbo in javnimi subjekti, s čimer spodbujajo izmenjavo političnih mnenj in vzpostavljanje mehanizmov za pridobivanje povratnih informacij, ter na ta način prispevajo k oblikovanju politik, dejavnosti in storitev EU;
 3. Poslovne storitve, ki zagotavljajo dostop do vseh osnovnih oblik transakcij v EU, kot so na primer javna naročila, finančno poslovanje, zaposlovanje, prijave na prireditve, pridobivanje ali nakup dokumentov ipd.

Informacije v posameznih izjavah o varovanju zasebnosti.
Posamezna izjava o varovanju zasebnosti vsebuje naslednje informacije v zvezi z uporabo vaših osebnih podatkov:

 • Kateri podatki se zbirajo, namen uporabe teh podatkov in vrsto tehničnega sredstva, ki ga EU uporablja za zbiranje osebnih podatkov, in sicer izključno v obsegu, ki je nujno potreben za doseganje določenega namena. Podatki ne bodo uporabljeni za karkoli, kar bi bilo nezdružljivo s tem namenom;
 • Katere osebe imajo dostop do vaših osebnih podatkov. EU bo vaše podatke razkrila tretjim strankam, samo če je to nujno potrebno za doseganje konkretnega namena in samo navedenim (kategorijam) prejemnikov. EU vaših podatkov ne bo razkrila v namene neposrednega trženja;
 • Kako priti do informacij, kako preverite njihovo točnost in, če je potrebno, kako jih popravite. Kot oseba, katere podatki se uporabljajo, imate tudi pravico podati ugovor na obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi utemeljenih razlogov, razen če so bili podatki posredovani zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti, če so nujno potrebni za izvedbo pogodbe, v zvezi s katero ste ena od pogodbenih strank, ali če se uporabljajo v namen na podlagi vaše izrecne privolitve;
 • Kako dolgo se hranijo vaši podatki. EU hrani podatke samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnjo obdelavo podatkov;
 • Opredelitev varnostnih ukrepov za zaščito informacij pred kakršno koli zlorabo ali nedovoljenim dostopom;
 • Navedbo kontaktnih oseb, na katere lahko naslovite vaša vprašanja ali pritožbe.

Kako ravnamo z elektronsko pošto, ki nam jo pošljete?

Številne spletne strani na strežniku Europa imajo na voljo gumb "Contact" (Kontakt), ki zažene vaš program za e-pošto in vas povabi, da vaše sporočilo oddate v namenski poštni predal.

Pri pošiljanju takega sporočila bodo zbrani zgolj tisti osebni podatki, ki so nujno potrebni za posredovanje odgovora. Če vam ekipa, ki upravlja zadevni poštni predal, ni zmožna odgovoriti, bo vaše elektronsko sporočilo posredovala drugi službi, vam bo pa poslala elektronsko sporočilo, da vas seznani, kateri službi je posredovala vaše vprašanje.

Če imate kakršna koli vprašanja glede obdelave vaše elektronske pošte in osebnih podatkov, jih vključite v vaše sporočilo, mi pa se bomo potrudili, da najdemo ustrezne odgovore.

Uporaba evropskega emblema s strani tretjih oseb

Načela uporabe evropskega emblema s strani tretjih oseb so določena v upravnem sporazumu s Svetom Evrope, ki je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije 8. septembra 2012 (2012/C 271/04).

V skladu s tem sporazumom lahko vsaka fizična ali pravna oseba („tretji uporabnik“) uporabi evropski emblem ali katerega koli izmed njegovih elementov, če ta uporaba:

(a) ne ustvarja vtisa ali domneve, da obstaja povezava med tretjim uporabnikom in katero od institucij, organov, uradov in agencij Evropske unije ali Sveta Evrope, če takšna povezava ne obstaja;

(b) v javnosti ne ustvarja prepričanja, da ima uporabnik podporo, sponzorstvo, dovoljenje ali soglasje katere koli institucije, organa, urada ali agencije Evropske unije ali Sveta Evrope, če to ne drži;

(c) ni povezana s cilji ali dejavnostmi, ki niso združljivi s cilji in načeli Evropske unije ali Sveta Evrope ali so kakor koli drugače nezakoniti.

Če uporaba evropskega emblema izpolnjuje navedene pogoje, ni treba prositi za pisno dovoljenje.

Registracija evropskega emblema ali njegove heraldične imitacije kot blagovne znamke ali katere koli druge pravice intelektualne lastnine ni sprejemljiva.

Vprašanja v zvezi z uporabo evropskega emblema se lahko pošljejo na naslov:

European Commission
Joint Research Centre, DDG.03 — Central IP Service
CDMA 4/102
B-1049 Brussels (Belgija)

E-naslov: EC-EU-EMBLEM@ec.europa.eu