You are here:

Dôležité právne upozornenie

Na informácie na tomto portáli sa vzťahuje vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, upozornenie o autorských právach, ako aj pravidlá o ochrane osobných údajov a použití znaku EÚ tretími stranami.

Odmietnutie zodpovednosti

Európska komisia poskytuje túto webovú stránku hlavne za účelom zvýšenia verejného prístupu k informáciám o svojich iniciatívach a politikách Európskej únie vo všeobecnosti. Naším cieľom je poskytovať tieto informácie včas a správne. Ak budeme upozornení na chyby, pokúsime sa ich napraviť. Komisia však nenesie žiadnu zodpovednosť, ani nijak inak neručí za informácie uvedené na týchto webových stránkach.

Tieto informácie:

 • majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na žiadne špeciálne fyzické alebo právnické osoby;
 • nemusia byť nevyhnutne úplné, vyčerpávajúce, správne alebo aktuálne;
 • môžu obsahovať prepojenia na externé stránky, ktoré sú mimo kontroly Komisie a za ktoré Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť;
 • nepredstavujú profesionálne ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétne rady, obráťte sa na odborníkov).

Nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line vždy presne korešpondoval s oficiálne prijatým textom. Len Úradný vestník Európskej únie (tlačená verzia alebo od 1. júla 2013 jeho elektronické vydanie uverejnené na webovej lokalite EUR-Lex) je autentický a má právne následky.

Je naším cieľom minimalizovať technické chyby. Niektoré informácie alebo údaje v tejto lokalite však mohli byť tvorené v chybných súboroch alebo formátoch, preto nemožno zaručiť, že náš servis nebude poškodený alebo iným spôsobom ovplyvnený takýmito problémami. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za podobné chyby, ktoré sa zistia pri používaní tejto lokality, ani za prepojenia na externé lokality.

Toto ustanovenie o odmietnutí zodpovednosti nevylučuje zodpovednosť Komisie, ak je v rozpore s požiadavkami v národnom právnom systéme, ani nevylučuje zodpovednosť za záležitosti, ktoré nemožno z tohto práva vyňať.

Upozornenie o autorských právach

© Európska únia, 1995-2016
Reprodukcia je autorizovaná v prípade, že je uvedený zdroj, ak nie je stanovené inak.
V prípade, že povolenie na reprodukciu alebo použitie textovej či multimediálnej informácie (hlas, obrázky, software, atď.) treba získať vopred, ruší sa vyššie uvedené všeobecné povolenie a nové povolenie jasne definuje obmedzenie použitia.

Ochrana osobných údajov

Európska únia je zaviazaná voči zachovaniu súkromia užívateľov.

Politika "ochrany jednotlivcov týkajúca sa spracovania osobných údajov inštitúciami spoločenstva" vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 PDF z 18. decembra 2000.

Táto všeobecná politika sa týka všetkých inštitucionálnych webových stránok Európskej únie v rámci domény eu.
Vo väčšine prípadov je možné prehľadávať webové stránky bez udania svojich osobných dát, v niektorých prípadoch sa osobné údaje požadujú na poskytnutie požadovaných e-služieb.

Webové stránky, kde sa tieto údaje požadujú, s nimi nakladajú podľa politiky popísanej v uvedenom nariadení a poskytujú informácie o použití vašich údajov vo svojich špeciálnych vyhláseniach o zachovaní súkromia.

Ide o nasledovný postup:

Všetky inštitucionálne webové stránky Európskej únie v doméne eu obsahujú aj prepojenia na externé lokality. Nakoľko tieto lokality nekontrolujeme, odporúčame vám overiť si ich politiku zachovania súkromia.

Čo je to e-služba?
E-služba na serveri EUROPA je služba alebo zdroj na internete, ktorý bol zriadený za účelom zlepšenia komunikácie medzi občanmi a obchodnou sférou na jednej strane a európskymi inštitúciami na druhej strane.

Na serveri EUROPA možno nájsť tri typy e-služieb:

 1. Informačné služby poskytujú občanom, médiám, obchodnej a administratívnej sfére, či iným rozhodujúcim aktérom jednoduchý a efektívny prístup k informáciám, čím sa zvyšuje transparentnosť a pochopenie politík a aktivít EÚ;
 2. Interaktívne komunikačné služby uľahčujú styk a konzultácie s občanmi, obchodným sektorom, občianskou spoločnosťou a verejnými činiteľmi, umožňujú spätnú väzbu a prispievajú tak k formovaniu politík, aktivít a služieb EÚ;
 3. Transakčné služby umožňujú všetky základné formy transakcií s EÚ, napr. obstarávanie, finančné operácie, prijímanie nových zamestnancov, oznámenia o konaní podujatia, získanie alebo nákup dokumentov, atď.

Informácie vo vyhlásení o ochrane súkromia.
Vyhlásenie o ochrane súkromia bude obsahovať nasledovné informácie o použití vašich údajov:

 • Aké informácie sa zhromažďujú, za akým účelom, aké technické prostriedky sa používajú na zhromažďovanie osobných údajov, aby sa použili len na nevyhnutné účely a ciele. Informácie nebudú znovu použité na nenáležité účely;
 • Komu možno odhaliť vaše údaje. EÚ môže poskytnúť vaše údaje tretej strane len v tom prípade, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu (účelov), ktorý je vyššie definovaný a spomínaným (kategóriám) príjemcov. EÚ nebude rozširovať vaše osobné údaje na priame marketingové účely;
 • Ako možno získať prístup k svojim údajom, overiť si ich správnosť, ak treba, ako ich opraviť. Keďže ste predmetom údajov, máte právo na základe závažných dôvodov namietať proti spôsobu, ktorým sa vaše údaje spracúvajú, okrem prípadov, keď sa vaše údaje zhromažďujú kvôli právnym záväzkom, alebo sú potrebné na splnenie dohody, kde ste jednou zo zmluvných strán, alebo sa vaše údaje majú použiť na účely, s ktorými ste vyjadrili svoj súhlas.
 • Ako dlho sú vaše údaje uložené. EÚ si ponecháva údaje len na dobu potrebnú na zozbieranie údajov alebo na ich ďalšie spracovanie;
 • Aké bezpečnostné opatrenia boli prijaté, aby sa predišlo možnému zneužitiu alebo neautorizovanému prístupu k vašim údajom;
 • Koho treba kontaktovať, ak máte nejaké požiadavky alebo sťažnosti.

Ako sa zaobchádza s vašimi e-mailami?

Mnoho webových stránok na serveri EUROPA obsahuje tlačidlo "Kontakt", ktorým sa aktivuje sofware elektronickej pošty a vyzýva vás na odoslanie komentárov do rôznych špeciálnych elektronických schránok.

Ak pošlete tento druh správy, uchováme len osobné údaje potrebné na zaslanie odpovede. V prípade, že daný manažment elektronickej schránky nie je schopný odpovedať, vaša správa sa posúva ďalšej službe. Prostredníctvom elektronickej pošty vás oboznámia, kam bola vaša správa odoslaná.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vášho e-mailu a s tým spojených osobných údajov, neváhajte a zaraďte ich do svojej správy.

Použitie znaku EÚ tretími stranami

Zásady používania európskeho emblému tretími stranami sú stanovené v administratívnej dohode s Radou Európy. Táto dohoda bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie 8. 9. 2012 (2012/C 271/04).

Podľa tejto dohody každá fyzická alebo právnická osoba („tretia strana“) je oprávnená použiť európsky emblém alebo niektorý z jeho prvkov, pokiaľ toto použitie

a) nevyvoláva dojem alebo domnienku, že existuje spojenie medzi treťou stranou a niektorou z inštitúcií, orgánov, úradov, agentúr a subjektov Európskej únie alebo Rady Európy, pokiaľ takéto spojenie neexistuje;

b) nevedie verejnosť k presvedčeniu, že tretia strana využíva podporu, sponzorstvo, súhlas alebo schválenie niektorou z inštitúcií, orgánov, úradov, agentúr a subjektov Európskej únie alebo Rady Európy, pokiaľ tomu tak nie je;

c) sa neuskutočňuje v súvislosti s cieľmi alebo činnosťami, ktoré sú nezlučiteľné s cieľmi a zásadami Európskej únie alebo Rady Európy, resp. ktoré sú v rozpore so zákonom.

Pokiaľ je použitie európskeho emblému v súlade s uvedenými podmienkami, netreba žiadať o písomné povolenie.

Registrácia európskeho emblému ani jeho heraldickej imitácie ako ochrannej známky alebo ako iného práva duševného vlastníctva sa nepripúšťa.

Otázky súvisiace s použitím európskeho emblému, adresujte na:

European Commission
Joint Research Centre, DDG.03 — Central IP Service
CDMA 4/102
B-1049 Brussels (Belgium)

E-mail: EC-EU-EMBLEM@ec.europa.eu