You are here:

Fógra dlíthiúil tábhachtach

Tá an fhaisnéis atá ar an suíomh seo faoi réir séanta, fógra cóipchirt agus na rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta agus maidir le húsáid fheathal an AE ag tríú páirtithe araon.

Séanadh

Tá an láithreán gréasáin seo á chur ar fáil ag an gCoimisiún Eorpach chun feabhas a chur ar rochtain phoiblí ar fhaisnéis a bhaineann lena thionscnaimh agus le beartais an Aontais Eorpaigh go ginearálta. Is é ár gcuspóir ná an fhaisnéis seo a choimeád cruinn agus suas chun dáta. Má tharraingítear aird ar earráidí, déanfaimid iarracht iad a cheartú.
Ní ghlacann an Coimisiún le freagracht ná le dliteanas ar bith, áfach, maidir leis an fhaisnéis atá ar fáil ar an láithreán gréasáin seo.

Soláthraítear faisnéis:

 • ghinearálta amháin, nach bhfuil curtha ar fáil ach chun dul i gceann na ndálaí sonracha a bhaineann le duine aonair nó le heagras áirithe;
 • nach bhfuil uileghabhálach, iomlán, cruinn nó suas chun dáta ó riachtanas;
 • a bhfuil nasc aici le láithreáin eile nach dtagann faoi rialú sheirbhísí an Choimisiúin agus nach ghlacann an Coimisiún le freagracht ar bith maidir leo;
 • nach bhfuil gairmiúil nó dlíthiúil (má theastaíonn comhairle shonrach uait, ba chóir duit dul i gcomhairle le duine gairmiúil atá cáilithe go hoiriúnach).

Tabhair faoi deara le do thoil nach feidir deimhin a dhéanamh de go bhfuil na doiciméid atá ar fáil ar líne díreach cosúil le téacs a glacadh leis go hoifigiúil. Is í Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (an leagan clóite di, nó ón 1 Iúil 2013 an leagan leictreonach atá ar fáil ar shuíomh gréasáin EUR-Lex) amháin atá barántúil agus a bhfuil éifeacht dhlíthiúil aici.

Is é ár gcuspóir an cur isteach a bhaineann le hearráidí teicniúla a íosmhéadú. Tá seans ann, áfach, gur cruthaíodh nó gur leagadh amach cuid de na sonraí nó an fhaisnéis atá ar fáil ar an láithreán gréasáin seo i gcomhaid nó i bhformáidí nach bhfuil saor ó earráid, agus nílimid in ann deimhin a dhéanamh de nach gcuirfeadh na hearráidí seo isteach ar an seirbhís nó nach gcuirfeadh siad stop léi. Ní ghlacann an Coimisiún le freagracht ar bith maidir le fadhbanna dá leithéid de thoradh ar úsáid a bhaint as an láithreán seo nó leis na láithreáin eile a bhfuil nasc leis.

Níor leagadh amach an séanadh seo chun teorainn a chur le dliteanas an Choimisiúin má sháraítear ceann ar bith de na ceanglais mar a leagadh amach sa dlí náisiúnta infheidhme, nó chun a dliteanas a eisiamh maidir le hábhair nach féidir eisiamh de réir an dlí sin.

Fógra Cóipchirt

© An tAontas Eorpach, 1995-2016
Tá atáirgeadh ábhar ón láithreán gréasáin seo údaraithe nuair a léirítear an fhoinse, ach amháin nuair a léirítear a mhalairt.
Nuair is gá cead a fháil roimh ré chun faisnéis théacsa nó ilmheánach a atáirgeadh nó a úsáid (fuaim, íomhánna, bogearraí, agus araile), cuirfidh an cead seo deireadh leis an gcead ginearálta a léirítear thuas agus leagfar amach go soiléir na srianta a bhaineann leis.

Cosaint Sonraí Pearsanta

Tá an tAontas Eorpach tiomanta do phríobháideacht an úsáideora.
Tá an beartas ar "chosaint daoine aonair i dtaca le próiseáil na sonraí pearsanta ag institiúidí an Chomhphobail" bunaithe ar Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) PDF ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000.
Baineann an beartas ginearálta seo le foireann Láithreán Gréasáin institiúideach an Aontais Eorpaigh, a thagann faoin bhfearann eu
Cé go bhfuil tú in ann an cuid is mó de na Láithreáin Ghréasáin seo a bhrabhsáil gan faisnéis ar bith a sholáthar ort féin, i gcásanna áirithe, is gá faisnéis phearsanta a sholáthar chun na r-sheirbhísí atá á lorg agat, a rochtain.
Is iad na Láithreáin Ghréasáin a lorgaíonn an fhaisnéis seo a dhéileálainn leis de réir an bheartais a ndéantar cuir síos air sa Rialachán thuasluaite agus soláthraíonn siad faisnéis maidir le húsáid do shonraí ina ráitis bheartais phríobháideachta sonracha.

Ar an gcuma seo

Soláthraíonn Láithreáin Ghréasáin institiúideacha chlann an Aontais Eorpaigh, a thagann faoin bhfearann eu, naisc chuig láithreáin tríú páirtithe. Nílimid in ann na láithreáin seo a rialú, agus mar thoradh ar seo, tugtar spreagadh duit athbhreithniú a dhéanamh ar a mbeartais molaimid phríobháideachta.

Cad is r-sheirbhís ann?
Is í r-sheirbhís atá ar fáil ar EUROPA ná seirbhís nó acmhainn a chuirtear ar fáil ar an Idirlíon chun feabhas a chur ar an gcumarsáid idir saoránaigh agus gnóthais ar thaobh amháin agus na hInstitiúidí Eorpacha ar an taobh eile.

Bíonn, nó beidh trí r-sheirbhís dhifriúla ar fáil ó EUROPA:

 1. Seirbhísí faisnéise a sholáthraíonn rochtain éasca, éifeachtach ar fhaisnéis do shaoránaigh, do na meáin chumarsáide, don lucht gnó, do rialtais agus do lucht cinnte beartas eile, agus mar thoradh ar seo, ag cruthú trédhearcachta agus tuisceana níos fearr maidir le beartais agus le gníomhaíochtaí an AE;
 2. Seirbhísí cumarsáide idirghníomhacha a chuireann feabhas ar theagmháil le saoránaigh, le lucht gnó, leis an tsochaí sibhialta agus le h-aisteoirí poiblí, agus ar an chaoi sin, ag cabhrú le comhairliúcháin beartais, agus le meicníochtaí aiseolais, chun cabhrú le beartais, le gníomhaíochtaí agus le seirbhísí an AE a chruthú;
 3. Seirbhísí idirbheart a sholáthraíonn rochtain ar bhunfhoirmeacha idirbheart leis an AE, m.sh. soláthar, oibriochtaí airgeadais, earcaíocht, clárú imeachtaí, doiciméid a fháil nó a cheannach srl.

Faisnéis atá ar fáil mar chuid de ráiteas príobháideachta sonrach.
Beidh an fhaisnéis seo a leanas ar úsáid do shonraí ar fáil i ráiteas beartais príobháideacha sonrach:

 • An fhaisnéis a bhailítear, an fáth a mbailítear í agus dóigh na modhanna teicniúla lena bailíonn an tAE faisnéis phearsanta sa mhéid gur gá chun cuspóir sonrach a chomhlíonadh. Ní athúsáidtear an fhaisnéis do chuspóir atá ar neamhréir leis seo;
 • Iad siúd a nochtar d'fhaisnéis dóibh. Ní thabharfaidh an tAE faisnéis ach do thríú páirtithe ach más gá í chun an (na) cuspóir(í) a aithnítear thuas a chomhlíonadh agus do na (catagóirí de) faighteoirí luaite. Ní thabharfaidh an tAE do shonraí pearsanta chun críocha dírmhargaíochta;
 • An dóigh chun d'fhaisnéis a rochtain, a cruinneas a fhiorú agus í a cheartú, más gá. Mar ábhar sonraí, is féidir leat dul i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta de bharr cúiseanna dlisteanacha, ach amháin nuair a bhailítear d'fhaisnéis chun oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh, nó nuair is gá le d'fhaisnéis a bhailiú chun conradh ina bhfuil tú páirteach a chur i bhfeidhm, nó nuair a úsáidfear d'fhaisnéis do chuspóir áirithe ar ghlac tú leis go glan soiléir;
 • An tréimhse a choimeádtar do shonraí. Coimeádann an tAE do shonraí chomh fada agus is gá leis chun iad a úsáid chun an cuspóir bailiúcháin nó próiseála a chomhlíonadh;
 • Na bearta slándála a úsáidtear chun d'fhaisnéis a chosaint ó mhí-úsáid nó ó rochtain neamhúdaraithe;
 • Cé leis ar féidir leat dul i dteagmháil má bhíonn ceisteanna nó gearáin agat.

An dóigh a ndéanaimid na r-poist a sheolann tú chugainn a láimhseáil?

Tá cnaipe "Teagmháil" ar fáil ar mhórchuid de na leathanaigh ghréasáin EUROPA a chuireann do bhogearraí r-phoist ag gníomhachtú agus tugann sé cuireadh duit do bharúlacha a sheoladh chuig bosca poist sonrach feidhmiúil.

Nuair a sheolann tú teachtaireacht dá leithéid, bailítear an méid sonraí pearsanta is gá chun freagra a thabhairt. Mura mbíonn foireann bainisteoireachta an bhosca poist in ann do cheist a fhreagairt, seolfaidh sí do r-phost chuig seirbhís eile. Cuirfear ar an eolas thú, tríd an r-phost, ar an tseirbhís atá ag déileáil le do cheist.

Má bhíonn aon cheisteanna agat maidir le próiseáil do r-phost agus do shonraí pearsanta iomchuí, déan deimhin de iad a chur isteach le do theachtaireacht.

Tríú páirtithe ag úsáid ionchomhartha an AE

Tá na prionsabail maidir le húsáid an Ionchomhartha Eorpaigh de chuid tríú páirtithe leagtha amach i gcomhaontú riaracháin le Comhairle na hEorpa. Foilsíodh an comhaontú sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh an 08/09/2012 (2012/C 271/04).

De réir an chomhaontaithe sin, féadfaidh aon duine nádúrtha nó dlíthiúil ("úsáideoir tríú páirtí") an tIonchomhartha Eorpach nó aon ghné de a úsáid, ach i gcás na húsáide sin

(a) níor cheart go gcruthófaí an tuairim ná an tuiscint go bhfuil ceangal idir an t úsáideoir tríú páirtí agus aon cheann d'institiúidí, comhlachtaí, oifigí, gníomhaireachtaí agus orgáin an Aontais Eorpaigh nó Chomhairle na hEorpa i gcás nach ann don cheangal sin;

(b) níor cheart go gcuirfí ina luí ar an bpobal go mbainfeadh an t úsáideoir leas as tacaíocht, urraíocht, formheas ná toiliú aon cheann d'institiúidí, comhlachtaí, oifigí, gníomhaireachtaí agus orgáin an Aontais Eorpaigh nó Chomhairle na hEorpa i gcás nach fíor sin.

(c) níor cheart í a bheith ann i gcomhcheangal le haon chuspóir ná gníomhaíocht nach bhfuil ag luí le haidhmeanna agus prionsabail an Aontais Eorpaigh ná Chomhairle na hEorpa, nó atá neamhdhleathach.

Má chomhlíonann úsáid an ionchomhartha Eorpaigh na coinníollacha thuas, ní gá cead i scríbhinn a iarraidh.

Ní thabharfar cead an tIonchomhartha Eorpach a chlárú, ná aithris araltach a dhéanamh air, mar thrádmharc ná mar aon mhaoin intleachtúil eile.

Féadfar ceisteanna a bhaineann le húsáid an Ionchomhartha Eorpaigh a chur chuig:

European Commission
Joint Research Centre, DDG.03 — Central IP Service
CDMA 4/102
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgique/België)

Seoladh ríomhphoist: EC-EU-EMBLEM@ec.europa.eu