You are here:

Tärkeä oikeudellinen huomautus

Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke, tekijänoikeusilmoitus sekä sääntöjä tietosuojasta ja EU:n tunnuksen käytöstä.

Vastuuvapauslauseke

Euroopan komission verkkosivusto pyrkii parantamaan yleisön mahdollisuuksia saada tietoja komission aloitteista ja yleisesti Euroopan unionin politiikoista. Tavoitteenamme on pitää tiedot ajantasaisina ja virheettöminä. Pyrimme korjaamaan tietoomme tulleet virheet.
Komissio ei kuitenkaan voi olla vastuussa tämän sivuston tiedoista.

Nämä tiedot:

 • ovat yleisiä eivätkä ole osoitettu erityisesti jonkin luonnollisen henkilön tai yhteisön erityisiin olosuhteisiin;
 • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä eivätkä ajantasaisia;
 • sisältävät joskus linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole komission yksiköiden valvonnassa ja joista komissio ei vastaa;
 • eivät sisällä ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja (jos tarvitsette erityisiä neuvoja, ottakaa aina yhteyttä pätevään ammattihenkilöön).

Huomatkaa, ettei voida taata sitä, että verkossa suorakäytössä (online) oleva asiakirja vastaa täydellisesti virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Ainoastaan Euroopan unionin virallinen lehti (sen painettu laitos ja 1.7.2013 alkaen sen EUR-Lex-sivustolla julkaistu sähköinen versio) on todistusvoimainen.

Tavoitteenamme on minimoida teknisten häiriöiden aiheuttamat haitat. Jotkin tiedot sivustollamme on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon, tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, ja emme voi taata, ettei palvelumme keskeydy tai etteivät kyseiset ongelmat muutoin vaikuttaisi siihen. Komissio ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai ulkopuolisiin sivustoihin tehtyjen linkkien käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa komission vastuuta vastoin sovellettavan kansallisen lain vaatimuksia tai poistaa komission vastuuta seikoista, joiden osalta vastuuta ei voida poistaa sovellettavan kansallisen lain mukaan.

Tekijänoikeudellisesti suojattu

© Euroopan unioni, 1995-2016
Jollei toisin määrätä, tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.
Silloin kun teksti- ja multimedia-aineiston (ääni-, kuva-, ohjelmisto- ym. aineiston) jäljentäminen edellyttää ennakkolupaa, edellä mainittu yleinen lupa jäljentää aineistoa ei ole voimassa, koska ennakkoluvan vaatiminen osoittaa, että aineiston käyttöön liittyy rajoituksia.

Tietosuoja

Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan televiestintäverkon käyttäjien yksityisyyden suojan.
Tämä perustuu yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 18. joulukuuta 2000 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 45/2001 PDF .

Periaatetta sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin toimielinten Internet-sivustoihin, joiden verkkotunnuksen yhteinen loppuosa on eu.
Vaikka näitä sivustoja voi selata antamatta itsestään minkäänlaisia henkilötietoja, joidenkin e-palvelujen käyttäminen edellyttää henkilötietojen antamista.

Annettuihin henkilötietoihin sovelletaan edellä mainitussa asetuksessa esitettyjä periaatteita. Lisäksi sivustossa on esitettävä yksilöidyt tietosuojaperiaatteet, joissa selitetään, mihin tietoja käytetään.

Tämä merkitsee seuraavaa:

 • Rekisterinpitäjä selvittää jokaisen e-palvelun osalta, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin henkilötietoja käsitellään, ja varmistaa, että palvelun yhteydessä noudatetaan tietosuojaperiaatteita;
 • Eri toimielimissä tietosuojasta vastaavat henkilöt varmistavat, että asetuksen säännöksiä noudatetaan, ja neuvovat rekisterinpitäjiä asetuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamisessa (ks. asetuksen 24 artikla);
 • Kaikkien toimielinten riippumattomana valvontaviranomaisena toimii Euroopan tietosuojavaltuutettu PDF (ks. asetuksen 41-45 artikla).

EU:n toimielinten verkkosivuilta (joiden verkkotunnuksen loppuosa on eu) on linkkejä muihin Internet-sivustoihin. Koska EU ei valvo näitä sivustoja, suosittelemme tutustumista niiden tietosuojaperiaatteisiin.

Mitä tarkoittaa e-palvelu?
Europa-palvelimen e-palvelulla tarkoitetaan Internetin välityksellä tarjottavaa palvelua tai apukeinoa, jonka tavoitteena on parantaa tiedonkulkua kansalaisten ja yritysten sekä EU:n toimielinten välillä.

Europa-sivustoilla on kolmenlaisia e-palveluja:

 1. tietopalvelut, joiden avulla kansalaiset, tiedotusvälineet, yritykset, viranomaiset ja muut päättäjät saavat tietoja vaivattomasti ja tehokkaasti; näin parannetaan EU:n avoimuutta ja EU:n politiikan ja toiminnan tuntemusta;
 2. vuorovaikutteiset viestintäpalvelut, joilla pyritään helpottamaan EU:n yhteydenpitoa kansalaisiin, yrityksiin sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkishallinnon edustajiin; näin edistetään eri alojen politiikkaa koskevaa mielipidevaihtoa, kehitetään palautekanavia ja helpotetaan osallistumista EU:n politiikan, toiminnan ja palveluiden suunnitteluun;
 3. asiointipalvelut, joiden välityksellä voidaan hoitaa mm. EU:n hankintoihin, rahaliikenteeseen tai rekrytointiin liittyviä asioita, ilmoittautua EU:n järjestämiin tapahtumiin, hankkia asiakirjoja jne.

Y ksilöityjen tietosuojaperiaatteiden sisältämät tiedot
Yksilöidyissä tietosuojaperiaatteissa on selitettävä seuraavasti, mihin tietoja käytetään:

 • Mitä tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin. EU kerää henkilötietoja ainoastaan erikseen määriteltäviin tarkoituksiin. Tietoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin;
 • Kenelle tiedot luovutetaan. EU ei luovuta tietoja sivullisille, ellei tietojen luovuttaminen erikseen mainittaville vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille ole tarpeen edellä mainittujen erikseen määriteltävien tarkoitusten saavuttamiseksi. EU ei luovuta hallussaan olevia henkilötietoja suoramarkkinointia varten;
 • Miten tiedot voidaan tarkistaa ja tarvittaessa oikaista. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä pakottavien ja perusteltujen syiden vuoksi, paitsi jos käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai jos tietoja käytetään sellaiseen tarkoitukseen, johon rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksensa;
 • Kuinka kauan tiedot säilytetään. EU säilyttää tiedot vain niin kauan kuin on tarpeen tietojen keräämisen tarkoituksen täyttämistä tai jatkokäsittelyä varten;
 • Minkälaisia turvatoimenpiteitä toteutetaan estämään tietojen väärinkäyttö ja luvaton pääsy tietojärjestelmiin;
 • Kenelle kysymykset ja valitukset osoitetaan.

Miten käsittelemme lähettämiäsi sähköposteja?

Monilla Europa-sivustoilla on Yhteystiedot-linkki, joka avaa sähköpostiohjelmasi ja jonka avulla voit lähettää kommenttisi tiettyyn kirjelaatikkoon.

Kun lähetät kyseisen viestin, henkilötiedoistasi käytetään vain vastaamiseen tarvittavat tiedot. Jos kirjelaatikon hallinnointiryhmä ei pysty vastaamaan kysymykseesi, se lähettää sähköpostisi edelleen toiseen yksiköön. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, mihin yksikköön kysymyksesi on lähetetty.

Jos sinulla on kysymyksiä sähköpostisi ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelystä, voit liittää ne viestiisi.

Ulkopuolisten oikeus käyttää Euroopan tunnusta

Periaatteet ulkopuolisten oikeudesta käyttää Euroopan tunnusta on vahvistettu Euroopan neuvoston kanssa tehdyssä hallinnollisessa sopimuksessa. Tämä sopimus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 8. syyskuuta 2012 (2012/C 271/04).

Kyseisen sopimuksen mukaan kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jäljempänä ’käyttäjä’, voi käyttää Euroopan tunnusta tai jotakin sen elementeistä, kunhan tämä käyttö

a) ei luo virheellisesti vaikutelmaa tai oletusta käyttäjän ja jonkin Euroopan unionin tai Euroopan neuvoston toimielimen, elimen, toimiston tai viraston välisestä yhteydestä;

b) ei saa yleisöä virheellisesti uskomaan, että käyttäjä on saanut joltakin Euroopan unionin tai Euroopan neuvoston toimielimeltä, elimeltä, toimistolta tai virastolta sponsori- tai muuta tukea, hyväksynnän tai luvan;

c) ei tapahdu yhteydessä, johon liittyy sellainen tavoite tai sellaista toimintaa, joka on ristiriidassa Euroopan unionin tai Euroopan neuvoston tavoitteiden ja periaatteiden kanssa taikka on muuten laitonta.

Euroopan tunnuksen käyttöön edellä olevien ehtojen mukaisesti ei tarvita kirjallista lupaa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta rekisteröidä Euroopan tunnusta tai sen heraldista jäljitelmää tavaramerkkinä eikä minään muunakaan teollis- tai tekijänoikeutena.

Euroopan tunnuksen käyttöä koskevat kysymykset voi toimittaa Euroopan komissiolle osoitteeseen:

European Commission
Joint Research Centre, DDG.03 — Central IP Service
CDMA 4/102
B-1049 Brussels (Belgia)

Sähköposti: EC-EU-EMBLEM@ec.europa.eu