You are here:

Oluline õigusalane teave

Käesoleval veebisaidil leiduva teabe suhtes kohaldatakse järgmist: vastutuse välistamine, autoriõiguse märge, isikuandmete kaitset käsitlevad eeskirjad ning ELi embleemi kasutamist kolmandate isikute poolt käsitlevad eeskirjad.

Vastutamatusesäte (disclaimer)

Euroopa Komisjon on loonud selle veebilehekülje, et parandada inimeste juurdepääsu teabele komisjoni ettevõtmistest ning Euroopa Liidu tegemistest laiemalt. Meie sihiks on teabe ajakohasuse ja täpsuse tagamine. Märgatud vigu püüame parandada. Samas ei võta komisjon endale vastutust ega mingeid kohustusi sellel leheküljel sisalduva teabe suhtes.

Siinne teave:

 • on üldise loomuga ega püüa mingilgi moel suhestuda konkreetse isiku eripärase olukorraga;
 • ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohane;
 • on vahel seotud viitadega veebilehekülgedele, mille üle puudub komisjonil kontroll ning mille eest ei võta komisjon mingit vastutust;
 • ei ole ameti- ega õigusalane nõuanne (nõuande saamiseks tuleb pöörduda vastava ala spetsialisti poole).

Ei ole võimalik tagada, et on-line kättesaadav dokument vastab täielikult ametlikult vastuvõetud tekstile. Ainult Euroopa Liidu Teataja (selle trükiväljaanne või alates 1. juulist 2013 selle elektrooniline väljaanne, mis on kättesaadav EUR-Lexi veebisaidil) on autentne ning omab õiguslikke tagajärgi.

Meie eesmärk on vähendada tehniliste vigade tõttu tekkinud katkestusi. Samas võivad mõned andmed meie veebileheküljel olla loodud või struktureeritud failides või formaatides, mis ei ole veatud ning seetõttu ei ole võimalik tagada katkestuste puudumist või muude samalaadsete probleemide esinemist. Komisjon ei võta endale mingit vastutust probleemide eest, mis on tekkinud selle veebilehekülje või viitadega seotud lehekülgede kasutamisel.

Selle vastutamatusesätte mõte ei ole piirata komisjoni vastutust siseriiklike õigusaktide kohaldamisega vastuollu sattumisel ega välistada vastutust nendel juhtudel, kui õigusakti alusel vastutust välistada ei saa.

Autoriõiguse märge

© Euroopa Liit, 1995-2015
Reprodutseerimine on lubatud allikale viitamisel, kui ei ole väidetud teisiti.
Kui tekstilise või multimeediateabe (heli, pilt, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on tarvilik eelnev luba, tühistab see ülalmainitud üldise loa ning määrab täpselt mis tahes kasutuspiirangud.

Isikuandmete kaitse

Euroopa Liit lähtub kasutaja andmete konfidentsiaalsuse põhimõttest.

Isikute kaitse isikuandmete kasutamisel ühenduse institutsioonides põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. a määrusel (EÜ) nr 45/2001 PDF.

Selline üldine lähenemine hõlmab domeeni eu alla ühendatud Euroopa Liidu institutsioonide veebilehekülgi.
Enamikku neist lehekülgedest võib sirvida ilma mingeid isikuandmeid esitamata, samas on isikuandmete edastamine mõnikord vajalik e-teenuste kasutamisel.

Veebilehekülgedel, kus selline teave on tarvilik, käsitletakse neid andmeid vastavalt eespool nimetatud määrusele ning antakse teavet isikuandmete kasutamise kohta vastavates andmete konfidentsiaalsust käsitlevates teatistes.

See tähendab järgmist:

 • vastutav töötleja määrab iga e-teenuse puhul kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tagab vastavuse andmete konfidentsiaalsuse põhimõtetega;
 • iga institutsiooni andmekaitseametnik tagab määruse sätete kohaldamise ning nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel (vt määruse artikkel 24);
 • kõikide institutsioonide järelvalve tagab sõltumatu Euroopa andmekaitseinspektor PDF (vt määruse artiklid 41 ja 45).

Domeeni eu alla ühendatud Euroopa Liidu institutsioonide veebilehekülgedel leidub viitasid muudele veebilehekülgedele. Nende kasutamisel soovitame kontrollida andmete konfidentsiaalsuse tagamise meetmeid.

Mis on e-teenus?
E-teenus EUROPA veebileheküljel on internetiteenus või -vahend, mille eesmärgiks on infovahetuse parandamine kodanike ja äriringkondade ning Euroopa institutsioonide vahel.

EUROPA pakub kolme liiki e-teenust:

 1. Infoteenust, mis võimaldab kodanikel, meedial, äri- ja valitsusringkondadel ja teistel lihtsat ja tõhusat juurdepääsu vajalikule teabele, suurendades seeläbi läbipaistvust ning ELi tegevuspõhimõtete ja toimimise mõistmist.
 2. Interaktiivse suhtlemise teenust, mis võimaldab paremat kontakti kodanike, äriringkondade ja kodanikuühendustega, pakkudes konsultatsiooni- ja tagasisidevõimalust ning andes seeläbi oma panuse ELi tegevuspõhimõtete, tegevuse ja teenuste kujundamisel.
 3. Asjaajamisteenust, mis võimaldab juurdepääsu kõigile peamistele toimingutele ELi raames nagu hanked, finantstehingud, värbamine, üritustest osavõtt, dokumentide omandamine või ostmine jne.

Andmete konfidentsiaalsust käsitlevas teatises sisalduv teave
Andmete konfidentsiaalsust käsitlev teatis sisaldab järgmist teavet andmete kasutamise kohta:

 • missugust teavet kogutakse, mis eesmärgil ja milliste tehniliste vahendite abil. EL kogub isikuteavet ainult sel määral, mis on konkreetse ülesande täitmiseks vajalik. Teave ei leia taaskasutamist sobimatul eesmärgil;
 • kellele teavet avaldatakse. EL avaldab teavet kolmandale poolele vaid juhul, kui see on vajalik eespool määratletud konkreetse ülesande täitmiseks. EL ei tee isikuandmeid teatavaks otseturustuse eesmärgil;
 • kuidas saab andmeid kontrollida ja vajadusel parandada. Andmesubjektil on õigus esitatada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes õigustatud ja veenvatel põhjustel, välja arvatud juhul kui neid kogutakse juriidilise kohustuse täitmiseks või lepingu täitmiseks, kus andmesubjekt on osapool või kui neid kasutatakse eesmärgil, mille kohta on antud ühemõtteline nõusolek;
 • kui kaua andmeid hoitakse. EL säilitab andmeid vaid nii kaua kui on tarvilik kogumise eesmärgi täitmiseks või edasiseks töötlemiseks;
 • milliseid turvameetmeid rakendatakse isikuandmete kaitsmiseks väär- või volitamata kasutuse eest;
 • kelle poole pööruda küsimuste või kaebustega.

Kuidas me käsitleme meile saadetud e-kirju?

Paljudel EUROPA veebilehekülgedel on nupp "Võta ühendust", mis aktiveerib e-kirja tarkvara ning kutsub saatma kommentaare selleks mõeldud eripostkasti.

Sõnumi saatmisel kogutakse vaid vastamiseks vajalik isikuteave. Kui postkasti haldaja ei oska küsimusele vastata, edastatakse e-kiri asjakohasele teenistusele. Saatjale teatakse e-kirja teel, kellele on küsimus edastatud.

Kõik küsimused e-kirjade ja isikuandmete käsitlemise kohta on teretulnud.

ELi embleemi kasutamine kolmandate isikute poolt

Euroopa embleemi kolmandate isikute poolt kasutamise põhimõtted on sätestatud Euroopa Nõukoguga sõlmitud halduskokkuleppes. Kõnealune kokkulepe on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas 8. septembril 2012 (2012/C 271/04).

Kokkuleppe kohaselt võib iga füüsiline ja juriidiline isik (edaspidi „kolmas isik”) kasutada Euroopa embleemi ja selle osi järgmistel tingimustel:

a) kasutamine ei loo vale muljet või arusaama, et kolmas isik on seotud mõne Euroopa Liidu või Euroopa Nõukogu institutsiooni, organi või asutusega, kui sellist seost ei ole;

b) kasutamisel ei jää üldsusele ekslikku muljet, et mõni Euroopa Liidu või Euroopa Nõukogu institutsioon toetab või rahastab kasutajat või on tema tegevuse heaks kiitnud või sellega nõustunud, juhul kui see nii ei ole;

c) kasutamine ei ole seotud mõne eesmärgi või tegevusega, mis on ebaseaduslik või vastuolus Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu eesmärkide ja põhimõtetega.

Kui Euroopa embleemi kasutamine vastab eespool nimetatud tingimustele, siis ei ole vaja küsida kirjalikku luba.

Euroopa embleemi või selle imitatsiooni registreerimine kaubamärgi või mis tahes muu intellektuaalomandi õigusena ei ole lubatud.

Euroopa embleemi kasutamisega seotud küsimused võib esitada aadressil:

European Commission
Joint Research Centre, DDG.03 — Central IP Service
CDMA 4/102
B-1049 Brussels (Belgium)

E-post: EC-EU-EMBLEM@ec.europa.eu