You are here:

Vigtig juridisk meddelelse

Oplysningerne på dette site er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsret og regler om både beskyttelse af personoplysninger og tredjemands brug af EU's logo.

Ansvarsfraskrivelse

Europa-Kommissionen har med dette netsted til hensigt at lette offentlighedens adgang til information om sine initiativer og EU's politik i almindelighed. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Eventuelle fejl søges rettet. Kommissionen påtager sig imidlertid intet som helst ansvar for oplysningerne på dette sted.

Disse oplysninger er:

 • af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed;
 • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte;
 • er undertiden knyttet til eksterne netsteder, som Kommissionen ikke har kontrol med, og som den ikke påtager sig noget ansvar for;
 • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk venligst, at det ikke kan garanteres, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Oplysningerne på dette site er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsret og regler om både beskyttelse af personoplysninger og tredjemands brug af EU's logo.

Det tilstræbes så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Dog kan visse data eller andre oplysninger på netstedet være blevet struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores service ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. Kommissionen påtager sig intet ansvar for sådanne ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af dette netsted eller andre tilknyttede eksterne netsteder.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Kommissionens ansvar på en måde der strider med eventuelle krav ifølge gældende national ret eller at udelukke Europa-Kommissionens ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national ret.

Meddelelse om ophavsret

© Den Europæiske Union, 1995-2016
Gengivelse er tilladt med kildeangivelse, hvis ikke andet er anført.
Hvor forudgående tilladelse kræves til gengivelse eller brug af tekst- og multimediesekvenser (lyd, billeder, programmel osv.), erstatter denne tilladelse ovenstående generelle tilladelse og skal klart anføre eventuelle begrænsninger i brugen.

Beskyttelse af personoplysninger

EU har indført en politik for beskyttelse af privatlivets fred.
Politikken for "beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne" er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 PDF af 18. december 2000.
Denne generelle politik omfatter alle EU-institutionernes netsteder i eu-domænet.
Selv om man kan browse sig rundt i de fleste af disse netsteder uden at opgive oplysninger om sig selv, kræves der i nogle tilfælde personoplysninger, for at man kan få adgang til de ønskede e-tjenester.

På de netsteder, hvor der kræves sådanne oplysninger, behandles oplysningerne i overensstemmelse med den politik, der er beskrevet i ovennævnte forordning, og der gives information om, hvordan oplysningerne bruges i de enkelte netsteders erklæringer om beskyttelse af privatlivets fred.

Der er truffet følgende forholdsregler:

 • For hver enkelt e-tjeneste afgør en registeransvarlig, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger, og han kontrollerer, at den pågældende e-tjeneste er i overensstemmelse med politikken om beskyttelse af privatlivets fred;
 • Inden for hver enkelt institution sikrer en databeskyttelsesansvarlig, at forordningens bestemmelser anvendes, og han rådgiver de registeransvarlige om, hvordan de opfylder deres forpligtelser (se forordningens artikel 24);
 • For alle EU-institutionerne fungerer den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse PDF som en uafhængig kontrolmyndighed (se forordningens artikel 41-45).

EU-institutionernes netsteder i eu-domænet indeholder links til andre netsteder uden for eu-domænet. Da disse netsteder ikke kontrolleres af EU, anbefales det at tjekke deres politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Hvad er en e-tjeneste?
En e-tjeneste på EUROPA er en tjeneste eller kilde, som stilles til rådighed på Internettet for at forbedre kommunikationen mellem borgerne og erhvervslivet på denne side og EU-institutionerne på den anden side.

Der tilbydes eller vil blive tilbudt tre former for e-tjenester på EUROPA:

 1. Informationstjenester, som giver borgerne, medierne, erhvervslivet, myndighederne og andre beslutningstagere en let og effektiv adgang til information og dermed skaber større åbenhed og forbedrer kendskabet til EU's politikker og aktiviteter;
 2. Interaktive kommunikationstjenester, som gør det muligt at skabe bedre kontakt med borgerne, virksomhederne, civilsamfundet og de offentlige aktører og dermed letter de politiske høringer og giver mulighed for at give feedback og påvirke EU's politikker, aktiviteter og tjenestegrene;
 3. Transaktionstjenester, som giver adgang til visse basale former for transaktioner med EU, f.eks. offentlige indkøb, finansielle transaktioner, ansættelse, tilmelding til arrangementer, erhvervelse eller køb af dokumenter.

Information, der indgår i specifik erklæring om beskyttelse af privatlivets fred
En specifik erklæring om beskyttelse af privatlivets fred vil indeholde følgende informationer om brug af data:

 • Hvilke oplysninger der indsamles, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler. EU indsamler udelukkende personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde et bestemt formål. Oplysningerne bruges ikke til andre formål, der er uforenelige med dette;
 • Hvem oplysningerne videregives til. EU videregiver kun oplysninger til tredjemand, hvis det er nødvendigt for at opfylde det formål, der er beskrevet ovenfor, og til de nævnte (kategorier af) modtagere. EU videregiver ikke personoplysninger til brug for direkte markedsføring;
 • Hvordan man kan se sine oplysninger, kontrollere, at de er korrekte, og eventuelt få dem berigtiget. Som registreret har man også ret til af vægtige legitime grunde at gøre indsigelser mod, at ens persondata gøres til genstand for behandling, undtagen hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller af hensyn til overholdelsen af en kontrakt, som man er part i, eller hvis personoplysningerne skal bruges til et formål, som man udtrykkeligt har givet sit samtykke til;
 • Hvor længe oplysningerne opbevares. EU opbevarer kun oplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller for behandlingen af henvendelsen;
 • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger der træffes for at beskytte oplysningerne mod eventuel misbrug eller uberettiget adgang;
 • Hvem man skal kontakte, hvis man har spørgsmål eller klager.

Hvorledes behandles modtagne e-mails?

Mange web-sider på Europa har en "kontakt"-knap, som aktiverer din e-mail software og opfordrer dig til at sende dine kommentar til en bestemt postkasse.

Hvis du sender en meddelelse, registreres der kun de personoplysninger, der er nødvendige for at svare. Hvis postkassens ansvarlige ikke kan besvare dit spørgsmål, sendes din e-mail videre til en anden tjeneste. Du orienteres pr. e-mail om, hvor dit spørgsmål sendes hen.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af din e-mail og personoplysninger i tilknytning hertil, kan du anføre disse i din meddelelse.

Tredjemands brug af EU's logo

Principperne for tredjemands brug af det europæiske logo er fastsat i en administrativ aftale med Europarådet. Denne aftale er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 271 af 8.9.2012, s. 5.

Ifølge aftalen kan enhver fysisk eller juridisk person ("bruger") bruge det europæiske logo eller ethvert af dets elementer, så længe:

a) brugeren ikke skaber det indtryk eller den antagelse, at der er en forbindelse mellem brugeren og en eller flere af Den Europæiske Unions eller Europarådets institutioner, organer, kontorer eller agenturer, hvis en sådan forbindelse ikke eksisterer

b) brugeren ikke giver offentligheden det indtryk, at brugeren modtager støtte fra, sponsoreres af eller er godkendt af nogen af Den Europæiske Unions eller Europarådets institutioner, organer, kontorer eller agenturer, hvis det ikke er tilfældet

c) logoet ikke bruges i forbindelse med mål eller aktiviteter, som er uforenelige med Den Europæiske Unions eller Europarådets mål og principper, eller som på anden vis er ulovlige.

Hvis brugen af det europæiske logo opfylder ovenstående betingelser, er skriftlig tilladelse ikke nødvendig.

Registrering af det europæiske logo eller en efterligning heraf som et varemærke eller nogen anden intellektuel ejendomsret er ikke tilladt.

Spørgsmål vedrørende brugen af det europæiske logo kan rettes til:

Europa-Kommissionen
Det Fælles Forskningscenter, DDG.03 - Intellektuel ejendomsret og teknologioverførsel
CDMA 4/102
1049 Bruxelles
Belgien

E-mail: EC-EU-EMBLEM@ec.europa.eu