You are here:

Důležité právní upozornění

Na informace na těchto stránkách se vztahuje prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti, upozornění o ochraně autorských práv, zásady ochrany osobních údajů a zásady používání znaku EU třetími stranami.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Tyto internetové stránky spravuje Evropská komise s cílem zajistit veřejnosti přístup k informacím o svých iniciativách a o politikách Evropské unie obecně. Snažíme se poskytovat aktualizované a přesné informace. Upozorní-li nás někdo na chyby, budeme se je snažit opravit. Evropská komise však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na této stránce.

Tyto informace:

 • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či subjektu;
 • nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované;
 • někdy obsahují odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah Komise nemá žádný vliv a za které nepřebírá žádnu odpovědnost;
 • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifickou radu, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme Vás, že nezaručujeme, že dokument dostupný prostřednictvím webových stránek přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie s právními účinky se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (původně v jeho tištěném vydání a od 1. července 2013 v elektronické podobě, která je k dispozici na internetových stránkách EUR-Lex).

 Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a my nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Komise vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Komise v případě porušení předpisů stanovených platnými vnitrostátními právními řády ani vyloučit odpovědnost Komise v záležitostech, ve kterých ji podle tohoto práva vyloučit nelze.

Upozornění o ochraně autorských práv

© Evropská unie, 1995-2016
Reprodukce je povolena s uvedením zdroje, není-li uvedeno jinak.
Je-li pro reprodukci nebo použití textové či multimediální informace (zvuk, obrázky, software) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas zrušuje výše uvedené obecné povolení k reprodukci a jasně uvádí, zda se na použití vztahují nějaká omezení.

Ochrana osobních údajů

Evropská unie respektuje soukromí uživatelů.

Politika „ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství" vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 PDF ze dne 18. prosince 2000.

Tato všeobecná politika se vztahuje na všechny webové stránky orgánů a institucí Evropské unie využívajících doménu .eu.
Přestože většinu těchto stránek si můžete prohlížet, aniž byste o sobě poskytovali jakékoli informace, osobní údaje jsou vyžadovány, pokud chcete využít online služby.

Internetové stránky, které takovéto informace vyžadují, s nimi zacházejí v souladu se zásadami stanovenými ve výše uvedeném nařízení a obsahují prohlášení o ochraně soukromí včetně informací o tom, jak budou vaše údaje využity.

V této souvislosti:

 • vymezuje správce údajů pro každou specifickou online službu účel a způsob zpracování osobních údajů a dbá na to, aby tato online služba byla poskytována v souladu se zásadami ochrany soukromí;
 • v každé instituci dohlíží inspektor ochrany údajů na to, aby ustanovení uvedeného nařízení byla používána. Je také nápomocen správcům údajů při výkonu jejich povinností (viz článek 24 uvedeného nařízení);
 • nezávislý dohled ve všech institucích v této oblasti vykonává evropský inspektor ochrany údajů PDF (viz články 41 až 45 uvedeného nařízení).

Všechny internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie využívající doménu .eu obsahují odkazy na stránky třetích stran. Protože nad těmito stránkami dohled nevykonáváme, doporučujeme Vám, abyste se seznámili s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí.

Co je to online služba?
Online služba na serveru EUROPA je internetová služba nebo nástroj ke zlepšení komunikace mezi občany a podniky na jedné straně a orgány a institucemi EU na straně druhé.

Na serveru EUROPA již jsou nebo budou v budoucnosti poskytovány tři druhy online služeb:

 1. Informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům řízení snadný a efektivní přístup k informacím, čímž pomáhají zvyšovat transparentnost politik a činností EU i jejich porozumění;
 2. Služby interaktivní komunikace, které usnadňují navazování kontaktů občanům, podnikům, občanské společnosti a veřejným činitelům a umožňují jim konzultovat politiku a poskytovat zpětnou vazbu, čímž přispívají k utváření politik, činností a služeb EU;
 3. Transakční služby, které umožňují přístup k základním formám transakcí v rámci EU, jako např. zadávání veřejných zakázek, finanční operace, nábor zaměstnanců, registrace pro účast na různých akcích, získávání či koupě dokumentů atd.

Informace obsažené ve specifickém prohlášení o ochraně soukromí.
Specifické prohlášení o ochraně soukromí obsahuje tyto informace týkající se využití Vašich údajů:

 • jaké informace jsou shromažďovány, za jakým účelem a pomocí jakých technických nástrojů. EU shromažďuje osobní údaje výhradně jen v rozsahu nutném pro splnění daného účelu. Údaje nebudou opětovně použity pro jiný, neslučitelný účel;
 • komu jsou Vaše údaje zpřístupněny. EU zpřístupní informace třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné pro splnění účelu či účelů vymezených výše, a pouze uvedeným příjemcům či skupinám příjemců. EU nikomu nepředává Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu;
 • jak získáte přístup ke svým údajům a jak můžete ověřit jejich správnost, případně je opravit. Jako subjekt údajů máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, máte-li k tomu závažné a legitimní důvody. Výjimkou jsou případy, kdy je shromažďování údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro splnění smlouvy, kde je subjekt údajů jednou ze stran, nebo za účelem, ke kterému jste nezpochybnitelně udělili svůj souhlas;
 • jak dlouho jsou Vaše údaje uchovávány. EU uchovává údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny, nebo k jejich dalšímu zpracování;
 • jak jsou Vaše údaje zabezpečeny proti možnému zneužití či nepovolenému přístupu;
 • na koho se můžete obrátit s případnými dotazy či stížnostmi.

Jak zacházíme s e-maily, které nám zasíláte?

Na mnoha webových stránkách serveru Europa je možné zvolit příkaz „Kontakt“, kterým se aktivuje software na zasílání elektronické pošty ve Vašem počítači a vyzve Vás k zaslání připomínek do zvláštní e-mailové schránky zřízené za tímto účelem.

V případě, že takovou zprávu pošlete, shromažďujeme osobní údaje, které nám tímto sdělujete, jen v rozsahu nutném pro zaslání odpovědi. V případě, že tým pracovníků mající na starost správu schránky nebude schopen Váš dotaz zodpovědět, přepošle Váš e-mail jiné službě. Prostřednictvím e-mailu budete informováni, které službě byl Váš dotaz přeposlán.

Máte-li dotazy ohledně způsobu zpracování Vašeho e-mailu a s ním souvisejících osobních údajů, uveďte je prosím ve Vaší zprávě.

Užívání znaku EU třetími stranami

Zásady pro užívání evropského znaku třetími stranami jsou stanoveny ve správní dohodě s Radou Evropy. Tato dohoda byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 9. 2012 (2012/C 271/04).

Podle dohody je každá fyzická nebo právnická osoba („třetí strana“) oprávněna užívat evropský znak nebo některý z jeho prvků, pokud jeho užívání

a) nevyvolává dojem nebo domněnku, že existuje spojení mezi třetí stranou a některým z orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie nebo Rady Evropy, pokud takové spojení neexistuje,

b) nevede veřejnost k přesvědčení, že uživatel požívá podpory, sponzorství, souhlasu nebo schválení některého z orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie nebo Rady Evropy, pokud tomu tak není,

c) nesouvisí s cílem či činností, které jsou neslučitelné s cíli a zásadami Evropské unie nebo Rady Evropy, nebo s cílem či činností, které nejsou z jiných důvodů v souladu se zákonem.

Pokud je evropský znak používán v souladu s výše uvedenými podmínkami, není potřeba žádat o písemný souhlas.

Registrace evropského znaku ani jeho heraldického napodobení jako ochranné známky nebo jakéhokoli jiného práva duševního vlastnictví není možná.

Máte-li dotazy týkající se užívání evropského znaku, můžete se obrátit na Společné výzkumné středisko Evropské komise:

European Commission
Joint Research Centre, DDG.03 — Central IP Service
CDMA 4/102
1049 Bruxelles/Brussel (BELGIE)

E-mail: EC-EU-EMBLEM@ec.europa.eu