You are here:

Важна правна информация

Информацията на този уебсайт подлежи на отказ от отговорност, авторски права и правила относно защитата на личните данни и използването на символа на ЕС от трети страни.

Отказ от отговорност

Европейската комисия поддържа този уеб сайт с цел подобряване на обществения достъп до информация относно нейните инициативи и политиките на Европейския съюз като цяло. Нашата цел е да следим за актуалността и достоверността на тази информация. Ако ни бъдат посочени грешки, ще се постараем да ги отстраним.Въпреки това Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията, съдържаща се в този сайт.

Тази информация:

 • е само от общ характер и не се отнася за конкретните обстоятелства на дадено частно лице или общност;
 • не винаги е всеобхватна, пълна, точна или осъвременена;
 • понякога е свързана с външни сайтове, които са извън контрола на Комисията и тя не носи отговорност за тях;
 • не съдържа професионални или правни съвети (ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги трябва да се обръщате към съответния квалифициран специалист)

Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Само Официален вестник на Европейския съюз (неговата печатна версия или, от 1 юли 2013 г., електронната версия на уебсайта EUR-Lex) е автентичен и има правна сила.

Наша цел е да сведем до минимум неточностите, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни и информация на нашия сайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, податливи на грешки и не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. Комисията не поема отговорност по отношение на такива проблеми, появили се в резултат от използването на този сайт или на други външни сайтове, свързани с него.

Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничава отговорността на Комисията в разрез с изискванията, заложени в приложимото национално законодателство, нито да я освобождава от отговорност в области, за които това не е възможно съгласно това законодателство.

Авторско право

© Европейски съюз, 1995-2016 г. Разрешава се копиране, при условие че източникът се признава, освен ако не е предвидено друго. Когато се изисква предварително разрешение за копиране или използване на текстова или мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и т.н.), разрешението отменя споменатото по-горе общо разрешение и трябва ясно да посочва всички ограничения за използването.

Защита на личните данни

Европейският съюз е ангажиран със защитата на личния живот на потребителите. Политиката за "защита на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността" се основава на Регламент (EО) № 45/2001 PDF на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. Тази обща политика обхваща съвкупността от институционални сайтове на Европейския съюз с домейн .eu. Можете да разглеждате повечето от тези сайтове, без да давате никаква лична информация за себе си, но в някои случаи се изисква да посочите лични данни, за да можете да използвате електронните услуги които желаете. Уеб сайтовете, които изискват подобни данни, ги обработват в съгласие с политиката, описана в гореспоменатия регламент и предоставят информация за използването на вашите данни в своите декларации за защита на личните данни.

В тази връзка:

 • За всяка отделна електронна услуга има контролиращ орган, който определя целите и начините на обработване на личните данни и гарантира спазването на политиката за защита на личните данни при конкретната услуга.
 • Във всяка институция има длъжностно лице за защита на данните, което следи за прилагането на разпоредбите на регламента и съветва надзорните органи при изпълнение на техните задължения (виж член 24 от регламента);
 • За всички институции Европейският надзорен орган по защита на данните PDF действа като независим контролен орган (виж членове 41 до 45 от регламента).

Съвкупността от институционални уеб сайтове на Европейския съюз с домейн .eu съдържат връзки към външни сайтове. Тъй като ние нямаме контрол над тях, съветваме ви да прегледате техните политики за защита на личните данни.

Какво представлява електронната услуга?

Електронните услуги на сайта EUROPA представляват услуга или ресурс, достъпен чрез интернет с цел подобряване на комуникацията между гражданите и фирмите, от една страна, и европейските институции, от друга.

В EUROPA съществуват или ще бъдат предлагани три вида електронни услуги:

 1. Информационни услуги, които предоставят на гражданите, медиите, фирмите, администрациите и други участници в процеса на вземане на решения лесен и ефективен достъп до информация като по този начин подобряват прозрачността и разбирането на политиките и дейностите на ЕС;
 2. Услуги за интерактивна комуникация, които позволяват едно по-добро общуване с гражданите, фирмите, гражданското общество и публичните действащи лица като по този начин се улесняват политическите консултации и механизмите за обратна връзка с цел да се допринесе за формирането на политиките, дейностите и услугите на ЕС;
 3. Транзакционни услуги, които позволяват достъп до всички основни форми на операции с ЕС, напр. обществени поръчки, финансови операции, назначаване на работа, участие в събития, продобиване или покупка на документи и т.н.

Информация, съдържаща се в конкретна декларация за защита на личните данни.

Декларацията за защита на личните данни съдържа следната информация за използването на вашите данни:

 • Каква информация, с каква цел и с какви технически средства ЕС събира единствено тези лични данни, които са нужни за постигане на конкретната цел. Данните няма да се използват повторно за несъвместими цели;
 • Кой има достъп до вашите данни. ЕС съобщава информация на трети страни само ако това е необходимо за изпълнение на целта (целите), определена(ни) по-горе, и на споменатите (видове) получатели. ЕС не разкрива вашите лични данни за провеждане на маркетингови проучвания.
 • Как можете да имате достъп до вашите данни, да проверявате точността им и, ако се наложи, да ги коригирате. Като субект на данните вие имате право да възразявате срещу обработката на данните ви при непреодолими легитимни основания освен ако данните са необходими за съобразяване със законно задължение или за изпълнението на договор, по който вие сте страна, или за цели, за които вие недвусмислено сте дали вашето съгласие;
 • Колко време се съхраняват вашите данни. ЕС съхранява данните само за времето, което е необходимо за изпълнение на целите на събирането или последващата обработка;
 • Какви са мерките за сигурност, които се предприемат за запазване на вашите данни от възможни злоупотреби или непозволен достъп;
 • Към кого да се обърнете за въпроси или оплаквания.

Как обработваме електронните писма, които вие ни изпращате?

Много уеб страници от сайта Europa имат бутон "За контакти", чрез който се активира вашата софтуерна програма за електронна поща и вие можете да изпратите вашите коментари до определена функционална пощенска кутия. Когато изпращате такива писма, вашите лични данни се събират само доколкото това е необходимо, за да ви бъде даден отговор. Ако управленският екип на пощенската кутия не може да ви отговори, писмото ви ще бъде препратено към друга служба. Ще ви уведомим по електронен път към коя служба е било препратено вашето запитване. Ако имате въпроси относно обработката на вашето електронно писмо и съответните лични данни, не се колебайте да ги включите в писмото.

Използване на символа на ЕС от трети страни

Принципите за използване на европейския символ от трети страни са изложени в административно споразумение със Съвета на Европа. Това споразумение е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 8.9.2012 г. (2012/C 271/04).

Съгласно това споразумение всяко физическо или юридическо лице („ползвател — трета страна“) може да използва европейския символ или всеки един от неговите елементи, стига използването:

а) да не създава впечатлението или презумпцията, че има връзка между третата страна и някоя от институциите, структурите, службите, агенциите и органите на Европейския съюз или на Съвета на Европа, когато такава връзка не съществува;

б) да не кара обществеността да вярва, че ползвателят се ползва от подкрепата, спонсорството, одобрението или съгласието на някоя от институциите, структурите, службите, агенциите и органите на Европейския съюз или на Съвета на Европа, когато това не е вярно;

в) да не е във връзка с цел или дейност, която е несъвместима с целите и принципите на Европейския съюз или на Съвета на Европа или която по друга причина е незаконна.

Ако използването на европейския символ отговаря на горните условия, не е необходимо да се иска писмено разрешение.

Регистрирането на европейския символ или негови хералдични имитации като търговска марка или друго право върху интелектуална собственост е недопустимо.

Въпроси, свързани с използването на европейския символ, могат да бъдат отправяни към:

European Commission
Joint Research Centre, DDG.03 — Central IP Service
CDMA 4/102
B-1049 Brussels (Belgium)

E-mail: EC-EU-EMBLEM@ec.europa.eu