EUROPA – jazyková politika

Naším cieľom je poskytovať vám informácie vo vašom materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumiete, v závislosti od charakteru informácií, ktoré hľadáte.

Úradné jazyky EÚ

anglický, bulharský, český, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, chorvátsky, írsky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a taliansky

Ďalšie úradné jazyky krajín EÚ

V budúcnosti sa budú zvažovať osobitné opatrenia týkajúce sa jazykov, ako je napr. katalánčina/valencijčina, baskičtina, galicijčina atď. V súčasnosti prebiehajú rokovania s príslušnými krajinami, ktoré budú musieť niesť takto vzniknuté náklady.

V akých jazykoch sa uverejňujú rôzne informácie na portáli EUROPA?

 • Právne predpisy a politicky dôležité dokumenty
  Dostupné vo všetkých úradných jazykoch
 • Úradné dokumenty
  Úradné dokumenty sú k dispozícii minimálne v tých jazykoch, ktoré boli úradnými v deň uverejnenia týchto dokumentov. Dokumenty, ktoré nie sú právne záväzné, sa obyčajne uverejňujú v angličtine, francúzštine a nemčine.
 • Všeobecné informácie
  Sú dostupné v 13 nových úradných jazykoch (2004 – 2013: v bulharčine, češtine, estónčine, chorvátčine, írčine, litovčine, lotyštine, maďarčine, maltčine, poľštine, rumunčine, slovinčine a v slovenčine), keď je dokončený ich preklad.
 • Informácie, ktoré sú neodkladné alebo nemajú dlhú životnosť
  Nie sú dostupné vo všetkých jazykoch.
 • Informácie odborného charakteru (technické informácie, kampane, výzvy na predkladanie návrhov) a aktuality/podujatia
  Nie sú nevyhnutne dostupné vo všetkých jazykoch – voľba jazyka závisí od cieľovej skupiny.

Prekvapilo vás, že informácie nie sú dostupné vo vašom jazyku?

Používatelia portálu sú často prekvapení, že stránky nie sú k dispozícii v ich jazyku.

Týka sa to najmä krajín, ktoré pristúpili k EÚ len nedávno (v roku 2004, 2007 a 2013). Dôvod je jednoduchý. Naši prekladatelia ešte nestihli všetko preložiť.

Niektoré stránky sú však dostupné len v troch, dvoch alebo len v jednom jazyku (obvykle v angličtine).

Výber jazykových verzií stránok na portáli v zásade ovplyvňujú tieto faktory:

 • preklad – sme limitovaní ľudskými zdrojmi (počtom prekladateľov) a rozpočtom, ktorý je vyhradený na tieto činnosti (peniaze všetkých daňových poplatníkov)
 • význam (z hľadiska práva) – občania EÚ musia mať prístup ku všetkým právnym predpisom a dokumentom, ktoré majú kľúčový význam pre verejnosť, a preto sa tieto vyhotovujú vo všetkých úradných jazykov.
  Iné dokumenty sa prekladajú len do potrebných jazykov, tzv. pracovných (napr. v prípade komunikácie s vnútroštátnymi orgánmi, organizáciami alebo jednotlivcami)
 • efektívne využívanie pridelených zdrojov – ak sa niektorá z podstránok venuje vysoko odbornej téme a navštevuje ju obmedzený počet užívateľov, je v záujme hospodárneho využívania peňazí daňových poplatníkov nevyhnutné zabezpečiť, aby väčšina týchto užívateľov pochopila aspoň podstatu daných informácií, aj za cenu, že budú musieť čítať úradné dokumenty v cudzom jazyku
 • nedostatok času - niektoré informácie musia byť uverejnené rýchlo, aby nestratili na aktuálnosti. Keďže preklad si vyžaduje čas, uprednostňujeme uverejňovanie informácií v reálnom čase a v jazykoch, ktorým rozumie čo najväčší počet Európanov, pred uverejňovaním informácií vo všetkých jazykoch s oneskorením
 • technické obmedzenia – správa stránok vo viac ako 20 jazykoch je veľmi komplexnou záležitosťou, vyžadujúcou značné ľudské a finančné zdroje

S ohľadom na všetky tieto skutočnosti budeme postupne zavádzať tento prístup:

 • Na každej podstránke budú na prvej a druhej úrovni jednoduché a stabilné informačné stránky určené všeobecnej verejnosti vo všetkých úradných jazykoch.
  Preklady sa budú uverejňovať bezprostredne v 11 jazykoch, ktoré boli úradnými jazykmi pred 1. májom 2004 a s väčším časovým odstupom v jazykoch tzv. nových členských štátov.
 • Stránky obsahujúce informácie s krátkou životnosťou alebo veľmi odborné informácie budú k dispozícii obyčajne a podľa možností v troch najpoužívanejších jazykoch Únie (angličtine, francúzštine a nemčine) s výnimkou prípadov, kde charakter cieľovej skupiny odôvodní použitie menšieho počtu jazykov alebo použitie iných jazykov.

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?