Työskentely EU:n toimielimissä

EU-toimielimissä työskentelee yli 40 000 henkilöä, ja heitä on EU:n kaikista 28 jäsenmaasta. EU:n henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää niin kutsuttuja avoimia kilpailuja, joilla valitaan työntekijät sekä vakituisiin että määräaikaisiin työsuhteisiin. Vakituisten työntekijöiden lisäksi EU-toimielimissä työskentelee myös sopimussuhteisia ja väliaikaisia työntekijöitä sekä harjoittelijoita. Toimielimet ylläpitävät myös tietokantoja eri alojen asiantuntijoista.

EU:n henkilöstövalintatoimisto (EPSO) on se taho, johon kaikkien EU:ssa työskentelystä kiinnostuneiden kannattaa ottaa ensimmäiseksi yhteyttä. EPSOn sivustolla esitellään valintaprosessi ja annetaan ohjeita kilpailuihin valmistautumisesta.

Vakituisen henkilöstön palvelukseenotto

EPSO järjestää nk. avoimia kilpailuja, joiden kautta valitaan vakituiset työntekijät. Kilpailuissa on erilaisia testejä ja osioita, joilla mitataan ja arvioidaan hakijoiden taitoja ja joiden perusteella hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Vuosittain järjestetään kilpailuja hallintovirkamiehille, tulkeille, kääntäjille, sihteereille ja muille työntekijäryhmille.

EPSO huolehtii kaikkien EU-toimielinten työntekijöiden rekrytoinnista:

  • Euroopan parlamentti – Bryssel, Luxemburg ja Strasbourg
  • EU:n neuvosto – Bryssel
  • Euroopan unionin tuomioistuin – Luxemburg
  • Euroopan tilintarkastustuomioistuin – Luxemburg
  • Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Englishfrançais – Bryssel
  • alueiden komitea – Bryssel
  • Euroopan oikeusasiamies – Strasbourg
  • Euroopan tietosuojavaltuutettu DeutschEnglishfrançais – Bryssel
  • Euroopan komissio – Bryssel ja Luxemburg. Komissio on EU-toimielimistä suurin työnantaja, ja sillä on edustustoja ympäri maailmaa . Työtehtäviä on tarjolla eri erityisalojen asiantuntijoille esimerkiksi luonnontieteiden , kielten ja tilasto- ja taloustieteen DeutschEnglishfrançais aloilla.

Kaikkien näiden toimielinten henkilökunnan valintamenettelyt ja työsopimustyypit ovat samanlaiset.

Vakituiset työntekijät ovat joko hallintovirkamiehiä tai hallintoavustajia.

Hallintovirkamiehet (AD)

Hallintovirkamiesten tyypillisiä tehtäviä ovat osallistuminen EU:n toimintapolitiikkojen suunnitteluun ja lainsäädännön täytäntöönpanon valvontaan sekä analyysien laatiminen tai neuvonantajana toimiminen. Yleensä hallintovirkamieskilpailuun osallistuvalta edellytetään (vähintään) kolmivuotisen korkeakoulututkinnon suorittamista.

Hallintoavustajat (AST)

Hallintoavustajat työskentelevät yleensä tukitehtävissä, jotka ovat keskeisiä toimielinten sisäisen hallinnon kannalta. Yleensä hallintoavustajakilpailuun osallistuvalta edellytetään (vähintään) toisen asteen tutkinnon suorittamista.

Muut valinta- ja rekrytointimenettelyt

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä otetaan palvelukseen tiettyihin avustaviin ja hallinnollisiin tehtäviin. Sopimus tehdään yleensä määräajaksi – usein aluksi 6–12 kuukaudeksi.

Väliaikaiset toimihenkilöt

Väliaikaisia toimihenkilöitä voidaan ottaa palvelukseen erikoisluonteisiin tai väliaikaisiin tehtäviin enintään kuudeksi vuodeksi. Avoimista työtehtävistä ilmoitetaan EPSOn sivustolla DeutschEnglishfrançais sekä toimielinten ja virastojen omilla sivuilla.

Tilapäishenkilöstö

Joihinkin toimielimiin voidaan palkata myös vuokrahenkilöstöä enintään kuuden kuukauden pituisiin työsuhteisiin. Tehtävät liittyvät yleensä sihteerintyöhön. Rekrytoinnista huolehtivat henkilöstövuokrayritykset DeutschEnglishfrançais.

Harjoittelu

Seitsemään toimielimeen on myös mahdollisuus päästä harjoittelijaksi 3–5 kuukauden ajaksi. Harjoittelijat ovat opiskelijoita, korkeakoulusta vastavalmistuneita, muun muassa lingvistejä, ja heidän työtehtävänsä vastaavat uransa alussa olevien hallintovirkamiesten töitä. Harjoittelijoiden valinnasta vastaa kukin toimielin itse, ei EPSO.

Hankintasopimukset

Erityistehtävissä (esim. huoltotyöt, ruokalat) työskentelee avoimella tarjousmenettelyllä valittujen ulkopuolisten sopimuspuolten palveluksessa olevia työntekijöitä. Lisätietoa hankintasopimuksista DeutschEnglishfrançais.

Kansalliset asiantuntijat (SNE)

Kansalliset asiantuntijat ovat yleensä julkishallinnon virkamiehiä, jotka siirtyvät omasta kotimaastaan työskentelemään määräajaksi johonkin EU-toimielimeen. He tuovat toimielimeen kokemusta asioista, joiden parissa he työskentelevät kotimaassaan, ja vievät sinne takaisin komennuksen aikana saamaansa tietoutta EU:n politiikoista ja menettelyistä. Kansalliset asiantuntijat rekrytoidaan erityismenettelyllä, johon EPSO ei osallistu. Lisätietoa on saatavilla pysyvien EU-edustustojen kautta.

EU-asiantuntijat

EU ylläpitää tietokantojariippumattomista asiantuntijoista, joilla on toimielimien ja virastojen mahdollisesti tarvitsemaa erityisalojen pätevyyttä. Nämä asiantuntijat ilmoittavat itse tiedot työkokemuksestaan, koulutuksestaan ja erityistaidoistaan ja pitävät tietonsa ajan tasalla. Tiedot on suojattu henkilökohtaisella salasanalla. Tietokantojen ylläpidosta vastaavat yksittäiset toimielimet ja virastot, ei EPSO. Esimerkiksi Cordis-tietopalvelussa (yhteisön tutkimus- ja kehitystietopalvelu) DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski on EU:n seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan liittyvä asiantuntijatietokanta English.

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.