Európsky ombudsman

Úrad európskeho ombudsmana vyšetruje sťažnosti občanov na administratívne postupy inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ.

Účel

Ombudsman rieši sťažnosti občanov, podnikov a organizácií EÚ týkajúce sa nesprávneho úradného postupu – t. j. ak inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry EÚ nekonajú v súlade s právnym poriadkom, nedodržiavajú princípy osvedčených úradných postupov alebo porušujú ľudské práva. Medzi príklady patrí:

 • nedodržiavanie zásady spravodlivého zaobchádzania,
 • diskriminácia,
 • zneužívanie právomoci,
 • nedostatočné informovanie alebo neposkytnutie informácií,
 • zbytočné prieťahy,
 • nesprávne postupy.

Ombudsman uskutočňuje prešetrovanie na základe sťažnosti alebo z vlastnej iniciatívy. Pracuje úplne nezávisle a neprijíma pokyny od žiadnej vlády ani organizácie. Raz za rok predkladá správu o svojej činnosti Európskemu parlamentu.

Voľby

Voľba európskeho ombudsmana je jednou z prvých úloh každého novozvoleného Európskeho parlamentu.

V súčasnosti pôsobí na poste európskeho ombudsmana Emily O'Reillyová, ktorú zvolili v decembri 2014.

Ako môžem podať sťažnosť ombudsmanovi?

Ak nie ste spokojný so správnym postupom inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry EÚ, v prvom rade by ste sa mali obrátiť na predmetný orgán a požiadať ho o nápravu situácie. Ak tento prístup zlyhá, môžete sa sťažovať u európskeho ombudsmana.

Svoju sťažnosť musíte podať ombudsmanovi do dvoch rokov odo dňa zistenia nesprávneho úradného postupu. V sťažnosti musíte jasne uviesť, kto sa sťažuje, ktorej inštitúcie alebo orgánu sa sťažnosť týka, a problém, o ktorý v sťažnosti ide. Môžete však požiadať aj o dôverné nakladanie so sťažnosťou.

Akými sťažnosťami sa ombudsman nezaoberá

Ombudsman sa nemôže zaoberať:

 • sťažnosťami na vnútroštátne, regionálne alebo miestne orgány (vládne odbory, štátne agentúry alebo miestne samosprávy) a to ani vtedy, ak sa sťažnosť týka záležitosti EÚ;
 • postupom vnútroštátnych súdov alebo ombudsmanov. Európsky ombudsman nie je inštitúciou, na ktorú sa môžete odvolať voči rozhodnutiam, ktoré prijali tieto orgány;
 • sťažnosťami na podniky alebo jednotlivcov.

Čo sa stane s vašou sťažnosťou po jej prijatí?

Na vyriešenie problému môže stačiť, že ombudsman informuje príslušnú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru. Ak to nebude stačiť, ombudsman sa pokúsi nájsť uspokojivé riešenie, ktorým sa záležitosť napraví.

V prípade neúspešného výsledku tohto postupu môže ombudsman pripraviť odporúčania pre príslušnú inštitúciu. Ak ich príslušná inštitúcia neprijme, môže Európskemu parlamentu predložiť osobitnú správu, na základe ktorej môže Parlament následne prijať akékoľvek nevyhnutné politické opatrenia.

Ak sa ombudsman nemôže zaoberať vašou sťažnosťou – napríklad, ak už bola predmetom súdneho konania – urobí všetko, čo je v jeho silách, aby vám poradil, ktorý iný orgán vám môže pomôcť.


Videá

 • Ste zamotaní v administratívnej spleti EÚ?


  Európsky ombudsman vám môže pomôcť!

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?