Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi przeciwko instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE.

Rola

Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada na skargi obywateli, przedsiębiorstw i organizacji z UE, pomagając w ujawnianiu przypadków „niewłaściwego administrowania”, w których instytucje, organy, urzędy lub agencje UE naruszają prawo, nie przestrzegają zasad dobrej administracji lub łamią prawa człowieka. Na przykład:

 • niesprawiedliwość,
 • dyskryminacja
 • nadużywanie władzy,
 • brak lub odmowa udzielenia informacji,
 • nieuzasadniona opieszałość,
 • nieprawidłowe procedury.

Rzecznik wszczyna dochodzenia na podstawie skarg lub z własnej inicjatywy. Jest całkowicie niezależny i nie przyjmuje poleceń od żadnego rządu ani żadnej organizacji. Raz do roku rzecznik przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z działalności.

Sposób powoływania

Powołanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest jednym z pierwszych zadań nowo wybranego Parlamentu Europejskiego.

Aktualnie urząd Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich pełni Emily O'Reilly, wybrana w grudniu 2014 r.

Jak złożyć skargę do Rzecznika?

Osoba niezadowolona z działania instytucji, organu, urzędu lub agencji UE powinna najpierw zwrócić się do nich o naprawienie sytuacji. Jeśli działanie to nie skutkuje, można złożyć skargę do Rzecznika.

Skargę do Rzecznika należy wnieść w ciągu dwóch lat od momentu, gdy skarżący dowie się o wystąpieniu danego problemu. Skarżący musi ujawnić swoją tożsamość, jednoznacznie wskazać, której instytucji lub organu skarga dotyczy oraz opisać na czym polega problem – może jednak zastrzec traktowanie skargi jako poufnej.

Czym nie zajmuje się Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich?

Rzecznik nie może prowadzić dochodzeń w sprawach:

 • skarg przeciwko władzom krajowym, regionalnym lub lokalnym w państwach UE (resorty rządowe, agencje państwowe i samorządy terytorialne), nawet jeżeli skargi dotyczą spraw związanych z UE,
 • działań krajowych sądów lub rzeczników praw obywatelskich – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest organem odwoławczym od decyzji podjętych przez te instancje,
 • skarg przeciwko przedsiębiorstwom lub osobom fizycznym.

Co dzieje się po wniesieniu skargi?

Rzecznik może rozwiązać problem skarżącego poprzez zwykłe poinformowanie instytucji, organu, urzędu lub agencji, których dotyczy skarga. Jeżeli jednak to nie wystarczy, Rzecznik będzie dążył do rozwiązania polubownego, które naprawia zaistniałą sytuację i zadowala skarżącego.

Jeżeli te działania nie poskutkują, Rzecznik może wystosować zalecenia do instytucji, której dotyczy skarga. Jeżeli instytucja ta nie przyjmuje jego zaleceń, Rzecznik może przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu specjalne sprawozdanie, w wyniku którego Parlament w razie potrzeby może podjąć niezbędne działania na szczeblu politycznym.

Jeśli Rzecznik nie jest uprawniony do rozpatrzenia danej skargi – bo na przykład skarga ta była już przedmiotem postępowania sądowego – będzie czynił starania, by skierować skarżącego do właściwego organu, który może mu pomóc.


Wideo

 • Masz problemy z administracją administracją UE?


  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może Ci pomóc.

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?