Eiropas Ombuds

Eiropas Ombuds izmeklē sūdzības par ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru darbu.

Mērķis

Ombuds reaģē uz ES iedzīvotāju, uzņēmumu un organizāciju sūdzībām, palīdzot noskaidrot gadījumus, kad ES iestādes, struktūras, biroji vai aģentūras pieļāvuši kļūdas — rīkojušies nelikumīgi, neievērodami labas pārvaldes principus, vai pārkāpuši cilvēktiesības. Piemēri:

  • netaisnīgums,
  • diskriminācija,
  • pilnvaru ļaunprātīga izmantošana,
  • informācijas nesniegšana,
  • nepamatota kavēšanās,
  • neadekvātas procedūras.

Ombuda birojs sāk izmeklēšanu, saņemot sūdzību vai pēc savas iniciatīvas. Tas ir pilnīgi neatkarīgs un nepieņem norādījumus no nevienas valdības vai organizācijas. Reizi gadā tas Eiropas Parlamentam iesniedz darbības ziņojumu.

Ievēlēšana

Eiropas ombuda ievēlēšana ir viens no pirmajiem Eiropas Parlamenta uzdevumiem, ko tas veic pēc jaunā deputātu sastāva ievēlēšanas.

Pašreizējais Eiropas ombuds ir Emīlija O’Reilija, kuru iecēla 2014. gada decembrī.

Kā var iesniegt sūdzību Ombudam?

Ja neesat apmierināts ar kādas ES iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras rīcību, jums vispirms vajadzētu dot šīm struktūrām iespēju izlabot pieļauto kļūdu. Ja šī pieeja neattaisnojas, varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam.

Sūdzība Ombudam ir jāiesniedz divu gadu laikā no datuma, kurā jūs konstatējāt attiecīgo administratīvo kļūmi. Jums skaidri jānorāda, kas jūs esat, par kādu iestādi vai struktūru un kādā jautājumā vēlaties iesniegt sūdzību. Varat arī lūgt, lai tiktu saglabāta konfidencialitāte attiecībā uz sūdzības iesniedzēju.

Ko Ombuds nedara?

Ombuds neizmeklē šādas sūdzības:

  • par valsts, reģionu vai pašvaldību līmeņa iestādēm ES dalībvalstīs (piemēram, ministrijām, valsts aģentūrām vai novadu padomēm) pat tad, ja sūdzības ir saistītas ar ES jautājumiem,
  • par valstu tiesu vai ombudu (tiesībsargu) darbību. Eiropas Ombuds nav apelācijas instance attiecībā uz to pieņemtajiem lēmumiem,
  • par uzņēmumiem vai privātpersonām.

Kas notiek pēc sūdzības iesniegšanas?

Ombuds var mēģināt atrisināt jūsu problēmu, vienkārši informējot attiecīgo iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru. Ja ar to nebūs gana, Ombuds mēģinās rast mierizlīgumu, kas atrisinātu jūsu problēmu jums pieņemamā veidā.

Ja tas neizdodas, Ombuds var nosūtīt ieteikumus konkrētajai iestādei. Ja tā neņem vērā šos ieteikumus, Ombuds var sagatavot īpašu ziņojumu Eiropas Parlamentam, kas nepieciešamības gadījumā var ķerties pie politiskiem līdzekļiem.

Ja Ombuds nevar atrisināt jūsu sūdzību, piemēram, ja par to jau ierosināta lieta tiesā, viņš darīs visu iespējamo, lai jums sniegtu padomu par to, kura cita iestāde varētu jums palīdzēt.


Videomateriāli

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?