An tOmbudsman Eorpach

Imscrúdaíonn an tOmbudsman Eorpach gearáin i gcoinne institiúidí, chomhlachtaí, oifigí agus ghníomhaireachtaí an AE.

Cuspóir

Déileálann an tOmbudsman le gearáin ó shaoránaigh, ó ghnólachtaí agus ó eagraíochtaí san AE, cuidíonn sí le cásanna 'drochriaracháin' a bhrath – i gcás inar sháraigh institiúidí, comhlachtaí, oifigí nó gníomhaireachtaí de chuid an AE an dlí, nó nár urramaigh siad prionsabail an riaracháin fhónta nó gur sháraigh siad cearta an duine. Mar shampla:

  • éagóir
  • idirdhealú
  • mí-úsáid cumhachta
  • easpa faisnéise nó diúltú faisnéis a thabhairt
  • moill mhíchuí
  • nósanna imeachta míchearta.

Déanann oifig an Ombudsman imscrúduithe a sheoladh ar a tionscnamh féin nó tar éis gearán a fháil. Tá sí iomlán neamhspleách agus ní ghlacann sí orduithe ó aon rialtas ná ó aon eagraíocht. Uair sa bhliain, cuireann sí tuarascáil ar ghníomhaíochtaí faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa.

An tOmbudsman a thoghadh

Ceann de na chéad chúraimí a bhíonn ar gach Parlaimint Eorpach nuathofa an tOmbudsman Eorpach a thoghadh.

Is í Emily O'Reilly, a toghadh i mí na Nollag 2014, an tOmbudsman Eorpach atá in oifig faoi láthair.

Conas is féidir liom gearán a dhéanamh leis an Ombudsman?

Mura bhfuil tú sásta le hinstitiúid, le comhlacht, le hoifig nó le gníomhaireacht de chuid an AE, ba cheart duit deis a thabhairt dóibh ar dtús an scéal a chur ina cheart. Má theipeann ar an mbeart sin, is féidir leat gearán a dhéanamh leis an Ombudsman Eorpach.

Ní mór duit do ghearán a dhéanamh leis an Ombudsman laistigh de dhá bhliain ón dáta ar chuir tú eolas ar an bhfadhb atá ann. Ní mór duit a dhearbhú go soiléir cé thú féin, cén institiúid lena mbaineann do ghearán agus cad é an fhadhb. Féadfaidh tú a iarraidh go bhfanfaidh an gearán faoi rún.

Rudaí nach ndéanann an tOmbudsman

Ní féidir leis an Ombudsman imscrúdú a dhéanamh ar an méid seo a leanas:

  • gearáin i gcoinne údarás náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil laistigh de thíortha an AE (ranna rialtais, gníomhaireachtaí stáit agus comhairlí áitiúla), fiú nuair a bhaineann na gearáin le cúrsaí AE.
  • gníomhaíochtaí cúirteanna náisiúnta nó ombudsmana náisiúnta. Ní comhlacht achomhairc do chinntí a dhéanann na heintitis sin an tOmbudsman Eorpach.
  • gearáin i gcoinne gnólachtaí nó daoine príobháideacha.

Cad a tharlaíonn tar éis gearán a dhéanamh?

B'fhéidir go bhféadfadh an tOmbudsman an fhadhb a réiteach gan dua trí scéala a chur chuig an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann, ach más gá níos mó a dhéanamh, féachfaidh an tOmbudsman le réiteach cairdiúil a fháil a chuirfidh an scéal ina cheart agus a shásóidh tú.

Má theipeann ar an mbeart sin, is féidir leis an Ombudsman moltaí a chur faoi bhráid na hinstitiúide lena mbaineann. Mura nglacann an institiúid sin leis na moltaí, is féidir leis an Ombudsman tuarascáil speisialta a chur chuig Parlaimint na hEorpa ionas gur féidir pé beart polaitiúil is gá a dhéanamh.

Mura féidir leis an Ombudsman déileáil le do ghearán – mar shampla, más rud é go raibh cás cúirte ann faoi cheana – déanfaidh sí a dícheall comhlacht eile a mholadh a d'fhéadfadh cabhrú leat.


Físeáin

 Féach freisin

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?