Euroopa Ombudsman

Euroopa Ombudsman uurib ELi institutsioonide, asutuste, ametite ja agentuuride vastu esitatud kaebusi.

Ülesanded

Euroopa Ombudsman vastab ELi kodanike, ettevõtjate ja organisatsioonide kaebustele, aidates avastada haldusomavoli – juhtumeid, mille puhul ELi institutsioonid, asutused ametid ja agentuurid on rikkunud õigusnorme, ei ole pidanud kinni usaldusväärse halduse põhimõtetest või on rikkunud inimõigusi. Näiteks:

  • ebaõiglus
  • diskrimineerimine
  • võimu kuritarvitamine
  • ebapiisav teave või teabe andmisest keeldumine
  • põhjendamatu viivitus
  • ebaõiged menetlused.

Ombudsman viib uurimist läbi omal algatusel või kaebuse alusel. Ombudsman tegutseb täiesti sõltumatult ning ei küsi ega võta vastu juhtnööre üheltki valitsuselt ega organisatsioonilt. Kord aastas esitab ombudsman Euroopa Parlamendile tegevusaruande.

Valimine

Euroopa Ombudsmani valimine on Euroopa Parlamendi iga uue koosseisu üks esimestest ülesannetest.

Praegu on Euroopa Ombudsmaniks Emily O'Reilly, kes valiti ametisse 2014. aasta detsembris.

Kuidas ombudsmanile kaebust esitada?

Kui te ei ole rahul ELi institutsiooni, asutuse, ameti või agentuuri tegevusega, peaksite kõigepealt andma asjaomasele asutusele võimaluse olukorda parandada. Kui see ei anna tulemusi, võite esitada kaebuse Euroopa Ombudsmanile.

Te peate esitama kaebuse ombudsmanile kahe aasta jooksul alates kuupäevast, mil te probleemist teada saite. Te peate nimetama selgelt, kes te olete, millise institutsiooni või asutuse kohta te kaebuse esitate ning mille üle te täpselt kaebate. Te võite paluda, et kaebus jääks konfidentsiaalseks.

Millega ombudsman ei tegele?

Ombudsman ei saa uurida

  • ELi liikmesriikide riiklike, piirkondlike või kohalike ametiasutuste (valitsusasutused, riigiametid, kohalikud volikogud) vastu esitatud kaebusi, isegi mitte siis, kui kaebused on seotud ELi küsimustega;
  • riiklike kohtute või ombudsmani tegevust – Euroopa Ombudsman ei ole apellatsiooniasutus kõnealuste üksuste tehtud otsuste puhul;
  • ettevõtete või eraisikute vastu esitatud kaebusi.

Kaebuse esitamise võimalik tulemus

Ombudsman võib teie olukorra lahendada, teavitades lihtsalt asjaomast institutsiooni, asutust, ametit või agentuuri. Kui on vaja võtta täiendavaid meetmeid, püüab ombudsman leida heatahtliku lahenduse, mis probleemi kõrvaldab ning teid rahuldab.

Kui see ei õnnestu, saab ombudsman esitada asjaomasele institutsioonile soovitusi. Kui asjaomane institutsioon ei nõustu ettepanekuga, võib ombudsman koostada eriaruande Euroopa Parlamendile, kes siis vajadusel võtab kasutusele vastavad poliitilised abinõud.

Juhul kui ombudsman ei saa teie kaebust uurida (näiteks kui selle kohta on juba algatatud kohtuasi) võib ta teile soovitada mõne muu asutuse, kes võiks teid aidata.


Videod

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?