Den Europæiske Ombudsmand

Den Europæiske Ombudsmand behandler klager over EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer.

Formål

Ombudsmanden behandler klager fra EU-borgere, virksomheder og organisationer og hjælper med at afdække tilfælde af fejl og forsømmelser, hvor EU's institutioner, organer, kontorer eller agenturer har forbrudt sig mod reglerne, tilsidesat principperne om god forvaltning eller krænket menneskerettighederne. Som eksempler kan nævnes:

 • urimelig behandling
 • forskelsbehandling
 • magtmisbrug
 • mangel eller afslag på information
 • unødig forsinkelse
 • procedurefejl.

Ombudsmandens kontor iværksætter undersøgelser, når der er modtaget en klage, eller på eget initiativ. Det er fuldstændig uafhængigt og tager ikke imod ordrer fra nogen regeringer eller organisationer. En gang om året fremlægger det en aktivitetsrapport for Europa-Parlamentet.

Udvælgelse

En af de første opgaver, et nyvalgt Europa-Parlament skal tage sig af, består i at vælge Den Europæiske Ombudsmand.

Emily O'Reilly, der blev valgt i december 2014, er den nuværende Europæiske Ombudsmand.

Hvordan klager jeg til Ombudsmanden?

Hvis du er utilfreds med en af EU's institutioner, organer, kontorer eller agenturer, skal du først give dem mulighed for at rette op på situationen. Hvis det ikke fører til noget resultat, kan du klage til Den Europæiske Ombudsmand.

Klagen til Ombudsmanden skal indgives senest to år efter den dato, hvor du blev opmærksom på problemet. Du skal klart redegøre for, hvem du er, og angive, hvilken institution eller hvilket organ du klager over, og hvori problemet består. Du kan bede om, at klagen behandles fortroligt.

Hvad laver ombudsmanden ikke?

Ombudsmanden kan ikke:

 • behandle klager over nationale, regionale eller lokale myndigheder i EU (ministerier, statsagenturer, offentlige instanser og lokale myndigheder), også selvom klagen vedrører EU-anliggender
 • undersøge nationale domstoles og ombudsmænds aktiviteter. Den Europæiske Ombudsmand er ikke en ankeinstans for beslutninger truffet af disse organer
 • behandle klager over virksomheder eller privatpersoner.

Hvad sker der, når der er indgivet en klage?

Ombudsmanden kan muligvis løse dit problem ved blot at informere den pågældende institution eller det pågældende organ, kontor eller agentur, men hvis dette ikke er tilstrækkeligt, forsøger Ombudsmanden at finde en mindelig løsning, der retter op på situationen.

Mislykkes dette, kan Ombudsmanden fremsætte henstillinger til den pågældende institution. Hvis denne ikke godtager henstillingerne, kan Ombudsmanden forelægge en særlig rapport for Europa-Parlamentet, så det kan tage de nødvendige politiske skridt.

Hvis Ombudsmanden ikke kan behandle din klage – f.eks. hvis den allerede har været behandlet ved en domstol – vil hun gøre sit bedste for at rådgive om, hvilken anden instans, der eventuelt kan hjælpe.


Videoklip

 • Viklet ind i EU-administration?


  Den Europæiske Ombudsmand kan hjælpe dig!

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?