Europaparlamentet

Europaparlamentet företräder folket och väljs i allmänna och direkta val vart femte år. Parlamentet är tillsammans med ministerrådet en av EU:s viktigaste lagstiftande institutioner.

Europaparlamentets tre huvuduppgifter är att

  • debattera lagförslag och stifta EU-lagar, tillsammans med ministerrådet
  • granska andra EU-institutioner – främst kommissionen – för att se till att de arbetar på ett demokratiskt sätt
  • besluta om EU:s budget, tillsammans med ministerrådet.

Årskalender

Stifta EU-lagar

På många områden – t.ex. konsumentskydd och miljöregler – beslutar Europaparlamentet om EU:s lagar tillsammans med ministerrådet, som företräder ländernas regeringar. Det kallas för det ordinarie lagstiftningsförfarandet (tidigare medbeslutandeförfarandet).

I och med Lissabonfördraget är parlamentet nu med och beslutar på fler politikområden, t.ex. jordbruk, energi, invandring och EU-pengar.

Parlamentet måste också ge sitt samtycke i andra viktiga beslut, t.ex. om nya medlemsländer.

Demokratisk kontroll

Europaparlamentet har inflytande över andra EU-institutioner på flera sätt.

När en ny kommission ska tillsättas måste parlamentet först godkänna alla 28 ledamöter (en från varje land). Om parlamentet ogillar en kommissionärskandidat kan det säga nej till hela kommissionen.

Parlamentet kan också avsätta kommissionen mitt under en mandatperiod genom en misstroendeomröstning.

Parlamentet kontrollerar kommissionens arbete genom att granska dess rapporter och fråga ut kommissionärerna. Här spelar utskotten en viktig roll.

Parlamentet behandlar också framställningar från enskilda medborgare och tillsätter undersökningskommittéer.

När EU-ländernas stats- och regeringschefer har sina toppmöten kan parlamentet ha synpunkter på vilka frågor de ska diskutera.

Kontrollera budgeten

Europaparlamentet antar EU-budgeten tillsammans med ministerrådet.

Parlamentet har dessutom ett utskott som kontrollerar hur pengarna används. Varje år tar man fram en rapport om hur kommissionen har skött föregående års budget.

Europaparlamentets ledamöter

Hur många ledamöter varje land har bestäms i princip av folkmängden. Inget land får ha färre än 6 eller fler än 96 och det totala antalet får inte överstiga 751 (750 plus talmannen). Ledamöterna är grupperade efter politisk tillhörighet, inte nationalitet.

Var ligger Europaparlamentet?

Europaparlamentet har tre verksamhetsorter – Bryssel, Luxemburg och Strasbourg.

Administrationen och generalsekretariatet finns i Luxemburg.

Plenarmötena hålls i Strasbourg och ibland i Bryssel. Utskottsmötena hålls i Bryssel.


KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?