Evropski parlament

Poslanci Evropskega parlamenta so zastopniki ljudstva. Izvoljeni so na neposrednih volitvah, ki potekajo vsakih pet let. Parlament je skupaj s Svetom Evropske unije (Svet) najpomembnejše zakonodajno telo EU.

Evropski parlament ima tri glavne naloge:

  • po razpravi skupaj s Svetom sprejme predloge zakonov EU;
  • nadzoruje druge evropske institucije, zlasti Evropsko komisijo, in preverja demokratičnost njihovega delovanja;
  • po razpravi skupaj s Svetom sprejme proračun EU.

Koledar

Sprejemanje evropske zakonodaje

Na številnih področjih, denimo varstvo potrošnikov in okolja, Evropski parlament sodeluje s Svetom (ki zastopa vlade držav članic) pri oblikovanju in uradnem sprejemanju predpisov EU. To sodelovanje se imenuje redni zakonodajni postopek (nekdanji postopek soodločanja).

Z Lizbonsko pogodbo se je povečalo število politik, za katere se uporablja redni zakonodajni postopek. Parlament ima tako zdaj večji vpliv na oblikovanje predpisov v kmetijstvu, energetiki ter na področju priseljevanja in sredstev EU.

Parlament mora odobriti tudi nekatere pomembne odločitve, denimo pridružitev novih držav k EU.

Demokratični nadzor

Evropski parlament na različne načine nadzoruje druge evropske institucije.

Po imenovanju nove Komisije mora Parlament potrditi vseh njenih 28 članov – po enega iz vsake države EU –, preden lahko začnejo svoj mandat. Če se poslanci Evropskega parlamenta ne strinjajo z imenovanjem posameznega kandidata za komisarja, lahko zavrnejo celotno predlagano ekipo.

Parlament lahko tudi zahteva odstop celotne Komisije v času njenega mandata, tako da poda predlog za nezaupnico.

Evropski poslanci preverjajo poročila, ki jih pripravlja Komisija, in komisarjem zastavljajo vprašanja. Pri tem imajo pomembno vlogo parlamentarni odbori.

Evropski poslanci obravnavajo peticije državljanov in ustanavljajo preiskovalne odbore.

Kadar se voditelji vlad in držav zberejo na zasedanjih Evropskega sveta, svoje mnenje o obravnavanih temah poda tudi Evropski parlament.

Proračunski nadzor

Evropski parlament skupaj s Svetom Evropske unije sprejme letni proračun EU.

Parlamentarni odbor spremlja proračunsko porabo in vsako leto potrdi poročilo Evropske komisije o izvrševanju proračuna za preteklo leto.

Sestava

Število poslancev v Evropskem parlamentu je približno sorazmerno številu prebivalcev posamezne države članice. Nobena država ne sme imeti manj kot 6 ali več kot 96 poslancev, skupno število poslancev pa ne sme preseči 751 (750 poslancev in predsednik). Poslanci so združeni v skupine glede na politično usmeritev, ne po narodnosti.

Sedež

Evropski parlament deluje v treh mestih: Bruslju (Belgija), Luxembourgu (Luksemburg) in Strasbourgu (Francija).

V Luxembourgu so upravne pisarne (generalni sekretariat).

Zasedanje celotnega Parlamenta (plenarno zasedanje) poteka v Strasbourgu in včasih v Bruslju. Tudi odbori zasedajo v Bruslju.


KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?