Európsky parlament

Poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sú každých 5 rokov priamo volení európskymi voličmi, sú zástupcami občanov Únie. Parlament je spolu s Radou Európskej únie hlavnou zákonodarnou inštitúciou EÚ.

Európsky parlament má tri základné úlohy:

  • prerokováva a schvaľuje európsku legislatívu v spolupráci s Radou;
  • dohliada na to, aby bola činnosť ostatných inštitúcií EÚ, hlavne Komisie, v súlade so zásadami demokracie;
  • prerokováva a prijíma rozpočet EÚ v spolupráci s Radou.

Parlamentný kalendár

Schvaľovanie európskych právnych predpisov

V mnohých oblastiach, ako sú napríklad ochrana spotrebiteľov a životné prostredie, Parlament v spolupráci s Radou (ktorá zastupuje vlády členských štátov) rozhodujú o konečnom znení právnych predpisov EÚ a oficiálne ich prijímajú. Tento postup sa nazýva riadny legislatívny postup (bývalé spolurozhodovanie).

Lisabonskou zmluvou sa rozšíril okruh politík, na ktoré sa uplatňuje riadny legislatívny postup. Posilnila sa tak pozícia Parlamentu, ktorý teraz môže ovplyvňovať obsah právnych predpisov v oblastiach, ako sú poľnohospodárstvo, energetická politika, prisťahovalectvo alebo fondy EÚ.

Súhlas Parlamentu je okrem toho potrebný pri určitých významných rozhodnutiach, ako je napríklad vstup nových krajín do EÚ.

Demokratický dohľad

Parlament vykonáva svoje kontrolné právomoci nad ostatnými európskymi inštitúciami rôznymi spôsobmi.

Pri menovaní novej Komisie sa jej 28 členov (jeden za každý členský štát EÚ) nemôže ujať funkcie skôr, ako ich schváli Parlament. Keď poslanci Európskeho parlamentu neschvália jedného z kandidátov, môže to znamenať zamietnutie celého kolégia.

Parlament môže takisto iniciovať odstúpenie Komisie počas jej funkčného obdobia. Ide o tzv. návrh na vyslovenie nedôvery.

Parlament dozerá na Komisiu prostredníctvom posudzovania jej správ a interpelácie komisárov. V tomto procese zohrávajú významnú úlohu parlamentné výbory.

Poslanci EP skúmajú petície občanov a zriaďujú vyšetrovacie výbory.

Pred každým zasadnutím Európskej rady vydáva Parlament stanovisko k plánovaným bodom programu tohto samitu lídrov EÚ.

Kontrola rozpočtu

Parlament prijíma v spolupráci s Radou Európskej únie ročný rozpočet EÚ.

Parlament má výbor, ktorý monitoruje používanie rozpočtových prostriedkov. Navyše každý rok schvaľuje plnenie rozpočtu Komisiou v predchádzajúcom roku (tzv. absolutórium na plnenie rozpočtu).

Zloženie

Počet poslancov EP za každý členský štát je približne pomerný k jeho počtu obyvateľov. Žiadna krajina nemôže mať menej ako 6 či viac ako 96 poslancov a celkový počet nesmie prekročiť 751 (750 plus predseda). Poslanci EP sa združujú podľa politickej, a nie podľa štátnej príslušnosti.

Sídla

Európsky parlament pracuje na troch miestach: v Bruseli (Belgicko), Luxemburgu (Luxembursko) a Štrasburgu (Francúzsko).

V Luxemburgu sídlia administratívne úrady („generálny sekretariát“).

Zasadnutia celého Parlamentu, tzv. plenárne zasadnutia, sa konajú v Štrasburgu a v Bruseli. Schôdze parlamentných výborov sa konajú v Bruseli.


Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?