Parlament Europejski

Europarlamentarzyści (posłowie do PE) reprezentują obywateli. Są wybierani w wyborach bezpośrednich, które odbywają się co pięć lat. Parlament jest, wraz z Radą Unii Europejskiej („Radą”), jedną z głównych instytucji odpowiedzialnych za stanowienie prawa w UE

Parlament pełni trzy podstawowe funkcje:

  • debatuje nad aktami prawa europejskiego i uchwala je wraz z Radą
  • sprawuje nadzór nad innymi instytucjami UE, zwłaszcza nad Komisją, aby upewnić się, że działają w sposób demokratyczny
  • debatuje nad budżetem UE i przyjmuje go wraz z Radą.

Roczny kalendarz prac

Uchwalanie aktów prawa europejskiego

W wielu obszarach, takich jak ochrona konsumentów i środowiska, Parlament współpracuje z Radą (reprezentującą rządy państw członkowskich) przy podejmowaniu decyzji o treści aktów prawnych UE i ich oficjalnym przyjęciu. Proces ten jest nazywany zwykłą procedurą ustawodawczą (wcześniej procedurą „współdecyzji”).

Na mocy traktatu lizbońskiego powiększył się zakres zagadnień objętych nową zwykłą procedurą ustawodawczą, dzięki czemu Parlament uzyskał większe uprawnienia i większy wpływ na treść aktów prawnych w obszarach obejmujących rolnictwo, politykę energetyczną, imigrację i fundusze UE.

Zgoda Parlamentu jest również wymagana w przypadku innych ważnych decyzji, np. o przyjęciu nowych krajów do UE.

Nadzór demokratyczny

Parlament na wiele sposobów wpływa na pozostałe instytucje europejskie.

Gdy powoływany jest nowy skład Komisji, jej 28 członków – po jednym z każdego państwa UE – nie może objąć urzędu przed zatwierdzeniem ich przez Parlament. Jeżeli posłowie do Parlamentu Europejskiego nie zatwierdzą danego kandydata na komisarza, mogą odrzucić cały skład Komisji.

Parlament może również wezwać Komisję do dymisji w trakcie jej kadencji. Taka procedura jest określana mianem „wotum nieufności”.

Parlament sprawuje kontrolę nad Komisją, badając przedstawiane przez nią sprawozdania i kierując zapytania do komisarzy. Istotną rolę w tych działaniach odgrywają komisje parlamentarne.

Posłowie do PE rozpatrują petycje od obywateli i powołują komisje śledcze.

Kiedy przywódcy państw członkowskich spotykają się na szczytach Rady Europejskiej, Parlament przedstawia swoją opinię na temat zagadnień uwzględnionych w porządku obrad.

Nadzorowanie budżetu

Wraz z Radą Parlament przyjmuje roczny budżet UE.

Parlament posiada komisję, która monitoruje wydatki budżetowe i każdego roku dokonuje oceny wykonania przez Komisję budżetu na poprzedni rok.

Skład

Liczba posłów do PE z każdego kraju jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczby jego ludności. Żaden kraj nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów, a całkowita liczba nie może przekroczyć 751 (750 posłów plus przewodniczący). Posłowie zasiadają w PE nie według kraju pochodzenia, lecz według przynależności politycznej.

Siedziba

Parlament Europejski ma trzy siedziby – w Brukseli (Belgia), w Luksemburgu i w Strasburgu (Francja).

Luksemburg jest siedzibą administracji Parlamentu („Sekretariat Generalny”).

Posiedzenia całego Parlamentu (tzw. posiedzenia plenarne) odbywają się w Strasburgu i w Brukseli. Posiedzenia komisji parlamentarnych odbywają się w Brukseli.


KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?