Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamenta deputāti, kurus ES vēlētāji ievēl reizi piecos gados, pārstāv tautu. Parlaments ir viena no galvenajām ES likumdošanas iestādēm, tāpat kā Eiropas Savienības Padome ("Padome").

Parlamentam ir trīs galvenie uzdevumi. Tas

  • apspriež un pieņem ES tiesību aktus (kopā ar Padomi),
  • pārbauda citu ES iestāžu, īpaši Komisijas, darbu, lai pārliecinātos, ka tiek ievēroti demokrātijas principi,
  • apspriež un pieņem ES budžetu (kopā ar Padomi).

Parlamenta kalendārs

ES tiesību aktu pieņemšana

Daudzās jomās, piemēram, patērētāju tiesību un vides aizsardzības jautājumos, Parlaments sadarbojas ar Padomi (kura pārstāv valstu valdības). Abas iestādes lemj par ES tiesību aktu saturu un oficiāli tos pieņem. To sauc par parasto likumdošanas procedūru (agrāk to sauca par koplēmuma procedūru).

Lisabonas līgumā ir paredzēts koplēmuma procedūru piemērot vēl vairākām politikas jomām, tādējādi Parlaments iegūst lielākas iespējas ietekmēt likumdošanas saturu arī, piemēram, lauksaimniecības, enerģētikas un imigrācijas politikā un ES finansējuma jomā.

Parlamentam jāapstiprina citi svarīgi lēmumi, piemēram, jaunu valstu pievienošanās Eiropas Savienībai.

Demokrātijas uzraudzība

Parlaments dažādos veidos iesaistās citu ES iestāžu darbā.

Ieceļot jaunu Komisijas sastāvu, 28 komisāri (pa vienam no katras ES valsts) var stāties amatā tikai pēc tam, kad Parlaments viņus apstiprinājis. Ja Eiropas Parlamenta deputāti neapstiprina kādu kandidatūru, viņiem ir tiesības noraidīt visu Komisijas sastāvu.

Parlaments var arī aicināt Komisiju atkāpties tās darbības pilnvaru laikā. To sauc par priekšlikumu izteikt neuzticību.

Parlaments pārbauda Komisiju, izvērtējot tās sagatavotos ziņojumus un iztaujājot komisārus. Būtisks uzdevums šajā ziņā ir Parlamenta komitejām.

Eiropas Parlamenta deputāti izskata pilsoņu lūgumrakstus un izveido izmeklēšanas komisijas.

Valstu vadītājiem tiekoties Eiropadomes sanāksmēs, Parlaments sniedz savu atzinumu par dienaskārtības jautājumiem.

Budžeta uzraudzība

Parlaments pieņem ES budžetu (kopā ar Eiropas Savienības Padomi).

Parlamentā ir komiteja, kas uzrauga budžeta izlietojumu, un tas ik gadu pieņem atzinumu par to, kā Komisija izlietojusi iepriekšējā gada budžetu.

Sastāvs

Katras valsts Eiropas Parlamenta deputātu skaits ir aptuveni proporcionāls tās iedzīvotāju skaitam. Nevienai valstij nedrīkst būt mazāk par 6 vai vairāk par 96 deputātiem, un deputātu kopskaits nedrīkst pārsniegt 751 (750 plus priekšsēdētājs). Parlamenta deputāti ir iedalīti grupās atkarībā no politiskajiem uzskatiem, nevis valstspiederības.

Darbības vieta

Eiropas Parlamenta darbs norit trijās pilsētās — Briselē (Beļģija), Luksemburgā un Strasbūrā (Francija).

Luksemburgā atrodas Parlamenta administratīvie dienesti (ģenerālsekretariāts).

Parlamenta deputātu sanāksmes (plenārsēdes) notiek Strasbūrā un Briselē. Arī komiteju sēdes notiek Briselē.


KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?