Euroopa Parlament

Iga 5 aasta järel ELi kodanike poolt otse valitavad Euroopa Parlamendi liikmed esindavad rahvast. Parlament on Euroopa Liidu Nõukogu (nõukogu) kõrval ELi peamine seadusandlik institutsioon.

Euroopa Parlamendil on kolm põhilist ülesannet:

  • arutada ja võtta koos nõukoguga vastu ELi õigusakte;
  • jälgida teiste ELi institutsioonide (eelkõige komisjoni) tegevust ning teostada demokraatlikku järelevalvet;
  • arutada ELi eelarvet ja võtta see koos nõukoguga vastu.

Parlamendi kalender

ELi õigusaktide menetlemine

Parlament teeb ELi õigusaktide sisu kujundamiseks ja nende vastuvõtmiseks mitmes valdkonnas (näiteks tarbijakaitse ja keskkond) koostööd liikmesriikide valitsusi esindava nõukoguga. Seda nimetatakse seadusandlikuks tavamenetluseks (varasem kaasotsustamismenetlus).

Vastavalt Lissaboni lepingule on selliste poliitikavaldkondade hulk, mille puhul rakendatakse uut seadusandlikku tavamenetlust, suurenenud, andes parlamendile rohkem mõjuvõimu õigusaktide sisu määramisel muu hulgas sellistes valdkondades nagu põllumajandus, energeetika, sisseränne ja ELi rahalised vahendid.

Parlament peab andma oma nõusoleku ka muude oluliste otsuste puhul, nagu uute liikmete ühinemine ELiga.

Demokraatlik järelevalve

Parlament rakendab oma mõju teiste Euroopa institutsioonide üle mitmel moel.

Enne komisjoni uue koosseisu – üks volinik igast ELi 28 liikmesriigist – ametisse määramist peab parlament andma nende suhtes oma nõusoleku. Kui Euroopa Parlamendi liikmed lükkavad mõne volinikukandidaadi tagasi, võivad nad sellega tagasi lükata kogu komisjoni koosseisu.

Parlament võib nõuda komisjoni tagasiastumist ka selle ametiaja jooksul. Siis tehakse umbusalduse avaldamise ettepanek.

Parlament jälgib Euroopa Komisjoni tegevust, uurides selle aruandeid ning küsitledes volinikke. Selles töös on oluline roll parlamendi komisjonidel.

Parlamendiliikmed vaatavad läbi kodanike pöördumisi ning moodustavad uurimiskomisjone.

Parlament esitab oma arvamuse Euroopa Ülemkogu tippkohtumise päevakorra küsimustes.

Eelarve järelevalve

Parlament arutab ELi iga-aastast eelarvet ja võtab selle vastu koos Euroopa Liidu Nõukoguga.

Asjaomane parlamendikomisjon jälgib eelarve täitmist ning esitab igal aastal oma hinnangu komisjoni tegevusele eelmise aasta eelarve täitmisel.

Koosseis

Iga liikmesriigi parlamendisaadikute arv on ligikaudu võrdeline selle riigi rahvaarvuga. Ühelgi riigil ei saa olla vähem kui 6 või rohkem kui 96 saadikut ja parlamendiliikmete koguarv ei tohi ületada 751 (750 liiget ning president). Parlamendiliikmed on rühmitunud poliitilise kuuluvuse, mitte kodakondsuse alusel.

Asukoht

Euroopa Parlament tegutseb kolmes asukohas: Brüsselis (Belgias), Luxembourgis ja Strasbourgis (Prantsusmaal).

Parlamendi haldusüksus (peasekretariaat) asub Luxembourgis.

Parlamendi täiskogu istungjärgud toimuvad Strasbourgis ja Brüsselis. Komisjonide istungid toimuvad Brüsselis.


Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?