Europa-Parlamentet

Medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges direkte af EU's vælgere hvert femte år og repræsenterer således folket. Parlamentet er sammen med Rådet for Den Europæiske Union ("Rådet") en af EU's vigtigste lovgivende institutioner.

Europa-Parlamentet har tre hovedopgaver:

  • at drøfte og vedtage EU's love sammen med Rådet
  • at kontrollere de andre EU-institutioner, særlig Kommissionen, for at sikre, at de er demokratiske
  • at drøfte og vedtage EU's budget sammen med Rådet.

Parlamentets kalender

Vedtagelse af EU-lovgivning

På mange områder, såsom forbrugerbeskyttelse og miljø, arbejder Parlamentet sammen med Rådet (som repræsenterer de nationale regeringer) for at blive enige om indholdet af EU-love og officielt vedtage dem. Denne proces kaldes "den almindelige beslutningsprocedure" (tidligere "den fælles beslutningsprocedure").

Med Lissabontraktaten er antallet af politikområder, der hører under den nye almindelige lovgivningsprocedure, steget, hvilket giver Parlamentet større indflydelse på lovenes indhold inden for områder som landbrug, energipolitik, indvandring og EU-midler.

Endvidere kræves Parlamentets samtykke til andre vigtige beslutninger, f.eks. om optagelse af nye lande i EU.

Demokratisk kontrol

Parlamentet har indflydelse på andre EU-institutioner på forskellige måder.

Når en ny Kommission er udpeget, kan de 28 medlemmer – et fra hvert EU-land – først tiltræde, når Parlamentet har godkendt dem. Hvis medlemmerne af Europa-Parlamentet ikke kan godkende en kandidat, kan de afvise hele kandidatlisten.

Parlamentet kan også kræve, at Kommission træder tilbage i utide. Dette kaldes et "mistillidsvotum".

Parlamentet kontrollerer Kommissionen ved at gennemgå dens rapporter og ved at stille spørgsmål til kommissærerne. Her spiller dets udvalg en vigtig rolle.

Parlamentsmedlemmer ser på andragender fra borgerne og nedsætter undersøgelsesudvalg.

Når de nationale ledere mødes ved Det Europæiske Råds topmøder, fremsætter Parlamentet sin udtalelse om de emner, der er på dagsordnen.

Tilsyn med budgettet

Parlamentet vedtager EU's årlige budget sammen med Rådet for Den Europæiske Union.

Parlamentet har et udvalg, der fører tilsyn med, hvordan budgettet anvendes, og som hvert år udtaler sig om Kommissionens gennemførelse af det foregående års budget.

Sammensætning

Antallet af parlamentsmedlemmer fra hvert land er stort set proportionelt med dets befolkning. Intet land kan have under 6 eller over 96 medlemmer og det samlede antal kan ikke overstige 751 (750 plus formanden). Medlemmerne er grupperet efter politisk tilhørsforhold, ikke nationalitet.

Beliggenhed

Europa-Parlamentet har tre arbejdssteder, nemlig Bruxelles (Belgien), Luxembourg og Strasbourg (Frankrig).

Administrationen ("Generalsekretariatet") ligger i Luxembourg.

Når hele Parlamentet træder sammen i "plenarmøder", sker det i Strasbourg og Bruxelles. Udvalgsmøderne holdes også i Bruxelles.


KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?