Evropský parlament

Poslanci Evropského parlamentu, kteří v EU hájí zájmy občanů, se volí v přímých volbách na funkční období pěti let. Parlament je vedle Rady Evropské unie (dále jen „Rada“) jedním z hlavních orgánů EU, který přijímá právní předpisy.

Evropský parlament má tři hlavní úlohy:

  • společně s Radou projednává a schvaluje právní předpisy EU
  • vykonává dohled nad dalšími orgány EU, zejména Evropskou komisí, a kontroluje tak demokratičnost jejich fungování
  • společně s Radou projednává a přijímá rozpočet EU.

Roční kalendář

Schvalování evropských právních předpisů

V řadě oblastí (např. ochrana spotřebitele nebo životní prostředí) spolupracuje Evropský parlament s Radou (ta v EU reprezentuje vlády členských států). Společně rozhodují o tom, co bude obsahem právních předpisů EU, a následně tyto předpisy i společně schvalují. Tento postup se nazývá řádný legislativní postup (bývalý postup spolurozhodování).

Okruh politických oblastí, ve kterých se tento postup uplatňuje, se díky Lisabonské smlouvě rozšířil. Evropský parlament tak získal větší pravomoc ovlivňovat znění zákonů. Postup se uplatňuje především v těchto oblastech: zemědělství, energetika, imigrace a finanční prostředky EU.

Parlament také dává souhlas k některým důležitým rozhodnutím, mezi něž patří i přijímání nových zemí do EU.

Demokratický dohled

Evropský parlament ovlivňuje fungování ostatních orgánů EU několika způsoby.

Nově jmenovaní členové Komise (celkem 28, z každého členského státu jeden) se nemohou ujmout úřadu, dokud je neschválí Evropský parlament. Pokud se poslanci Evropského parlamentu rozhodnou, že neschválí některého z nominovaných kandidátů na komisaře, mohou zamítnout celý seznam kandidátů.

Evropský parlament také může členy Evropské komise vyzvat, aby odstoupili ze svých funkcí. Jedná se o tzv. návrh na vyslovení nedůvěry.

Evropský parlament Komisi kontroluje také tím, že pečlivě zkoumá zprávy, které Komise předkládá, a pokládá otázky jednotlivým komisařům. Nezastupitelnou úlohu při tom sehrávají výbory Parlamentu.

Evropští poslanci se rovněž zabývají peticemi občanů a sestavují vyšetřovací komise.

Před summitem Evropské rady, na kterém se scházejí vedoucí představitelé členských států, se Evropský parlament vyjadřuje k tématům, která jsou na programu.

Dohled nad rozpočtem

Parlament společně s Radou Evropské unie přijímá roční rozpočet EU.

Jeden z výborů Parlamentu sleduje čerpání prostředků z rozpočtu a každoročně vydává posudek toho, jak Komise nakládala s rozpočtem v uplynulém roce.

Složení Evropského parlamentu

Počet poslanců Evropského parlamentu volených za každý stát se řídí počtem obyvatel tohoto státu. Podle Lisabonské smlouvy je minimální počet poslanců na zemi 6 a maximální 96.

Současný počet křesel pro jednotlivé státy odpovídá stavu, který platil před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Proto bude pro příští funkční období Evropského parlamentu upraven. Například počet evropských poslanců volených za Německo bude snížen z 99 na 96 a počet poslanců za Lotyšsko se sníží z 9 na 8.

Evropští poslanci nezasedají v poslaneckých lavicích podle své státní příslušnosti, ale na základě příslušnosti k politické frakci.

Poslanci Evropského parlamentu za jednotlivé státy

Sídlo Evropského parlamentu

Evropský parlament pracuje ve třech různých městech: Brusel (Belgie), Lucemburk (Lucembursko) a Štrasburk (Francie).

V Lucemburku sídlí administrativní složky (tzv. generální sekretariát).

Zasedání všech členů Parlamentu (tzv. plenární zasedání) se konají ve Štrasburku a v Bruselu. Schůze parlamentních výborů se konají v Bruselu.


KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?